Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala vite för överträdelser av noteringsavtalet. Nämnden har i ytterligare tre ärenden meddelat varning för Intentia International AB, Sweco AB och Nordea AB. Elekta I ett pressmeddelande den 27 februari 2002 informerade Elekta om en amerikansk tvist rörande ett patentintrång där en jury i första instans ådömt bolaget att betala skadestånd. Elekta uppgav också att ett eventuellt skadestånd skulle komma att täckas av en försäkring för ansvarsrelaterade situationer, såsom patentintrång och produktansvar. Av senare information från Elekta framgick att försäkringslösningen närmast var att jämställa med ett kreditarrangemang. Den slutliga kostnaden skulle komma att bäras av Elekta, men kostnaden för skadeståndet skulle kunna periodiseras över ett antal år. Disciplinnämnden konstaterade att den information som lämnats av Elekta den 27 februari måste anses ha varit missvisande, eftersom de aktuella försäkringsvillkoren var i förhållande till svensk praxis ovanliga. Ovanligheten bestod i att ett eventuellt skadeståndsbelopp slutligt skulle komma att bäras genom framtida premieinbetalningar från Elekta. Mot denna bakgrund ansåg nämnden att pressmeddelandet varit så ofullständigt att noteringsavtalets bestämmelser hade åsidosatts. Disciplinnämnden ålade Elekta att betala ett vite till börsen motsvarande 2 årsavgifter, sammanlagt 480 000 kr. Intentia, Sweco och Nordea Information från Intentia, Sweco och Nordea hade varit tillgänglig via Internet innan bolagen hade offentliggjort informationen på det sätt som krävs enligt noteringsavtalet med Stockholmsbörsen. Informationen hade kommit ut genom att utomstående hade identifierat den dolda adress under vilken informationen hade förberetts för tillhandahållande på respektive bolags hemsida. Reuters kunde därigenom sprida informationen innan den offentliggjorts av bolagen på föreskrivet sätt. De adresser bolagen använt till informationen var identisk med de adresser som använts för motsvarande information i tidigare sammanhang, frånsett att de sista två tecknen bytts ut från Q2 till Q3 eller liknande. Nämnden fann att de adresser respektive bolag använt för den dolda informationen, i belysning av att tidigare använda adresser var allmänt kända och tillgängliga, var sådan att en initierad person hade kunna gissa sig till var informationen fanns och på så sätt få tillgång till rapporterna i förväg. Genom att informationen kom ut på ett sätt som låg inom respektive bolags så kallade kontrollsfär ansåg nämnden att noteringsavtalet hade överträtts. Nämnden ansåg emellertid att det oavsiktliga utlämnandet delvis hade samband med en strävan från bolagens sida att informationen - i enlighet med börsens anvisningar - skulle bli tillgängliga på hemsidan snarast möjligt efter att offentliggörande skett på föreskrivet sätt. Mot ovanstående bakgrund ansåg Disciplinnämnden att överträdelserna var ursäktliga, och meddelade därför respektive bolag varning. Disciplinnämnden Om Stockholmsbörsen misstänker att en medlem eller ett noterat bolag handlat i strid med Stockholmsbörsens regler anmäls detta till Disciplinnämnden. Stockholmsbörsen driver ärendet och Disciplinnämnden utreder misstanken och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Medlemmar kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden. Ledamöter: Justitieråd (ordf) Johan Munck, justitieråd (v ordf), Marianne Lundius professor, Madeleine Leijonhufvud, direktör Stefan Erneholm och direktör Hans Mertzig Suppleanter: Civilekonom, Hans Edenhammar, advokat Claes Beyer, direktör Jack Junel, professor Lars Östman och civilekonom Ragnar Boman För ytterligare information Anders Ackebo, chef för notering och övervakning Stockholmsbörsen +46 8 405 70 10 Mats Beckman, bolagsjurist Stockholmsbörsen +46 070 559 52 19 Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen +46 8 405 73 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT00700/wkr0002.pdf

Dokument & länkar