Likviditetsgaranter ger minskad risk och minskade handelskostnader

Likviditetsgaranter ger minskad risk och minskade handelskostnader En extern studie av systemet med likviditetsgaranter på Stockholmsbörsen visar att aktierna i de bolag som anlitat likviditetsgaranter fått en minskad spread och ökad handelsvolym. Det innebär att investerarnas kostnad och risk att handla i dessa aktier har blivit lägre. Intresset för likviditetsgaranti är större än väntat och 45 bolag har anlitat likviditetsgarant och 11 medlemmar har avtalat om att vara likviditetsgarant. Stockholmsbörsen inledde systemet med likviditetsgaranter i maj 2003. En studie av systemet har gjorts av Dan Weaver, Rutgers Universtity, Carsten Tanggard, Aarhus School of Business, Amber Anand, Syracuse University. De har undersökt handeln i 22 bolag före respektive efter det att bolagen anlitat en likviditetsgarant. Undersökningen visar att: · Den genomsnittliga spreaden mätt i procent minskade med över 50 % · Volymen i orderboken ökade med över 40 % · Lägre intra-dags volatilitet¹ · Antalet affärer ökade i genomsnitt med 75 % · Den genomsnittliga orderstorleken nästan fördublades · Indikationer på att den lägre transaktionskostnaden gjort att aktiens pris stigit "Vi är naturligtvis väldigt nöjda med att vi kunnat medverka till att förbättra förutsättningarna för investerare i framför allt de aktier som tidigare varit mindre likvida. Genom initiativet med likviditetsgaranter har vi förbättrat kvaliteten i handeln med minskad risk och transaktionskostnad för investerarna samt ökat möjligheten för att få en korrekt värdering av ett noterat bolag", säger Torsten Örtengren, noteringsansvarig på Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen arbetar kontinuerligt med att skapa bästa möjliga förutsättningar för en väl fungerande handel för marknadens parter. Likviditet i aktiehandeln är en av de viktigaste faktorerna för alla parter, inte minst för investerarna. God likviditet innebär lägre investeringskostnad och förenklar för investeraren att både kunna köpa och sälja aktier vilket minskar risken. Stockholmsbörsen har internationellt sett mycket god likviditet i handeln med aktier. Det har dock funnits, framförallt mindre, bolag som har haft en lägre likviditet. 11 medlemmar har avtalat med Stockholmsbörsen om att vara likviditetsgaranter, 45 noterade bolag har anlitat en likviditetsgarant. "Intresset från medlemmar att vara likviditetsgarant och från bolagen att anlita likviditetsgarant har överträffat våra förväntningar. Även bolag som har hög likviditet har valt att anlita likviditetsgarant för att förbättra förutsättningarna för investerare i deras aktier vilket vi tycker är väldigt positivt. Nu hoppas vi att media i en större utsträckning i sina kurslistor tar med LP-märkningen² för att informera investerarna om vilka bolag som har likviditetsgarant", säger Torsten Örtengren, noteringsansvarig på Stockholmsbörsen. ¹ Intra-dags volatilitet uttrycker kursrörelserna under en handelsdag. ² LP=Liqudity providor, dvs likviditetsgarant. Denna märkning finns i kurslistorna som sänds ut från Stockholmsbörsen men inte alla medier har med den i sina listor. För ytterligare information Torsten Örtengren, noteringsansvarig på +46 (0)8 405 70 40 Stockholmsbörsen Maria Andark, informationschef, Stockholmsbörsen +46 (0)70 597 52 76 Se även faktablad på www.stockholmsborsen.se Likviditetsgarant Medlemmar avtalar med Stockholmsbörsen om att följa vissa regler och minimikrav som likviditetsgarant. En likviditetsgarant främjar likviditeten i ett noterat bolags aktier. Det är Stockholmsbörsens medlemmar, det vill säga banker och fondkommissionärer, som kan vara likviditetsgaranter. Likviditetsgaranten är skyldig att se till att det fortlöpande under handelsdagen finns köp- och säljkurser i bolagets aktier med vilka de har avtal. En likviditetsgarant är skyldig att ställa priser i minst 4 handelsposter och att tillse att köp- och säljkursen ej avviker från varandra mer än 4% beräknat på säljkursen. De medlemmar som väljer att agera likviditetsgaranter måste ha minst två personer som ansvarar för funktionen. För att bli likviditetsgarant måste medlem teckna avtal med Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen övervakar att avtalet följs och har rätt att säga upp avtalet om likviditetsgaranten inte uppfyller kraven i avtalet. Medlemmarna erbjuder de noterade bolagen tjänsten som likviditetsgarant och tecknar avtal med bolagen. Bolagen som har anlitat likviditetsgarant märks med "LP" (Liquidity Provider) i kurslistan i de tidningar som valt att ange detta som upplysning för investeraren. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00830/wkr0002.pdf

Dokument & länkar