Stockholmsbörsen statistikrapport november 2001

Stockholmsbörsen statistikrapport november 2001 Handel i aktier Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick under november till 17 501 (november 2000: 17 312) mkr en ökning med 1%. Den genomsnittliga omsättningen per dag har under den senaste tolvmånaders perioden varit 16 166 mkr. Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick under november till 47 435 (november 2000: 49 437), en minskning med 4%. Omsättningshastigheten var i november 161% (november 2000: 114%) vilket är den högsta omsättningshastigheten för en enskild månad i Stockholmsbörsens historia. Handel i derivat Den genomsnittliga derivatomsättningen (svenska aktie- och ränterelaterade kontrakt) uppgick under november till 297 772 (november 2000: 200 447) kontrakt per dag, en ökning med 49 %. Den genomsnittliga derivatomsättningen har under den senaste tolvmånaders perioden varit 248 585 kontrakt per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick till 263 562 (november 2000: 180 524) kontrakt per dag medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter uppgick till 34 210 (november 2000: 19 923) kontrakt per dag. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var i november 122,4 (nov 2001: 197,1) mkr kronor per dag. Under den senaste tolvmånadersperioden var det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner 153,4 mkr kronor per dag. Indexutveckling OMX-index steg under november med 12,6% och slutade på 835,1 (31 oktober 2001: 741,9). Benchmark-index slutade på 268,3 per den 3o november (31 oktober 2001: 237,9), en ökning med 12,8%. SX All-share index (SAX- index) slutade på 236,0 (31 oktober 2001: 210,2) vilket motsvarar en ökning med 12,3% under månaden. Informationsteknik-indexet ökade mest under månaden och slutade på 363,0 (31 oktober 2001: 287,6), en ökning med 26,2%. Energi-indexet minskade mest under månaden och slutade på 177,9 (30 oktober 2001: 180,1), en minskning med -1,2%. Noterade bolag Under november har 2 bolag noterats på O-listan och 3 bolag avnoterats från O-listan. Totalt under året har 2 nya bolag inregistrerats på A- listan och 21 nya bolag har noterats på O-listan, samtidigt som 13 bolag avregistrerats från A-listan och 15 bolag avnoterats från O-listan. Antalet noterade bolag på Stockholmsbörsen uppgår till 306, varav 72 på A-listan och 234 på O-listan. Det totala börsvärdet för bolagen på A- listan uppgår till 2 320 mdr kr och på O-listan till 504 mdr kr. Det sammanlagda börsvärdet per den 30 november var därmed 2 824 mdr kr. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Simon Nathanson, vice VD Stockholmsbörsen 08-405 68 72 Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen 08-405 73 50 Statistiken finns även tillgänglig på vår hemsida www.stockholmsborsen.se ;"Statistik och publikationer". [REMOVED GRAPHICS] Aktiehandel nov okt nov jan- jan- jan- nov nov dec 2001 2001 2000 2001 2000 2000 Omsättning, mdr kr 385,0 362,2 380,9 3 4 4 741,0 123,1 455,9 Omsättning per dag, mkr 17 501 15 747 17 312 16 056 17 722 17 753 Omsättning, milj. st. 5 304 5 622 3 007 43 912 24 957 27 901 aktier Omsättning per dag, 241 244 136 188 107 111 tusental st. aktier 083 433 676 465 571 159 Antal avslut 1 043 976 1 087 9 785 12 403 13 763 565 710 619 609 797 627 Antal avslut per dag 47 435 42 466 49 437 41 53 465 54 835 998 Börsvärde, mdr kr 2 824 2 517 3 661 2 824 3 661 3 583 Omsättningshastighet, % 161 158 114 135 107 107 Allshareindex 236,0 210,2 294,8 236,0 294,8 287,6 Förändring i Allshare 12,3 6,7 -7,1 -17,9 -9,7 -12,0 index, % 1) Omsättningshastigheten är beräknad som totalomsättningen under perioden dividerat meantalet börsdagar i perioden gånger 250 dividerat med det genomsnittliga börsvärdet under perioden. Derivathandel Volym i antal kontrakt nov okt nov jan- jan- jan- nov nov dec 2001 2001 2000 2001 2000 2000 Svenska ränterelaterade produkter Korta ränteprodukter 648 389 400 5 260 3 976 4 303 678 810 163 249 057 500 Långa ränteprodukter 103 118 38 145 1 282 977 1 068 945 117 780 156 220 Övriga ränteprodukter 0 0 0 11 000 15 500 15 500 Summa svenska 752 507 438 6 554 4 968 5 387 ränterelaterade 623 927 308 029 713 220 produkter Svenska aktierelaterade produkter Aktieoptioner och - 4 070 3 806 2 592 33 705 30 347 32 836 terminer 669 797 627 251 991 354 Indexoptioner och - 1 727 1 846 1 378 18 155 14 323 15 644 terminer 691 118 895 727 127 710 Summa svenska 5 798 5 652 3 971 51 860 44 671 48 481 aktierelaterade 360 915 522 978 118 064 produkter Totalt Stockholmsbörsen, OM Räntebörsen, OM London och Oslo Börs 6 550 6 160 4 409 58 415 49 639 53 868 983 842 830 007 831 284 Genomsnitt per dag 297 267 200 250 214 214 (verkligt antal dagar) 772 863 447 708 247 882 Jämförelse inklusive nyintroducerade och avregistrerade produkter ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00850/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00850/bit0002.pdf

Dokument & länkar