Stockholmsbörsen statistikrapport oktober 2001

Stockholmsbörsen statistikrapport oktober 2001 Handel i aktier Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick under oktober till 15 747 (oktober 2000: 19 827) mkr en minskning med 21%. Den genomsnittliga omsättningen per dag har under den senaste tolvmånaders perioden varit 16 149 mkr. Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick under oktober till 42 466 (oktober 2000: 54 242), en minskning med 22%. Omsättningshastigheten var i oktober 158% (oktober 2000: 126%). Detta är den högsta omsättningshastigheten för en enskild månad i börsens historia. Handel i derivat Den genomsnittliga derivatomsättningen (svenska aktie- och ränterelaterade kontrakt) uppgick under oktober till 267 863 (oktober 2000: 246 910) kontrakt per dag, en ökning med 8,5 %. Den genomsnittliga derivatomsättningen har under den senaste tolvmånaders perioden varit 240 089 kontrakt per dag. Det genomsnittliga antalet aktierelaterade derivatprodukter uppgick till 245 779 (oktober 2000: 228 255) kontrakt per dag medan det genomsnittliga antalet ränterelaterade derivatprodukter uppgick till 22 084 (oktober 2000: 18 655) kontrakt per dag. Indexutveckling OMX-index steg under oktober med 5,5% och slutade på 741,9 (30 september 2001: 703,2). Benchmark-index slutade på 237,9 per den 31 oktober (30 september 2001: 223,7), en ökning med 6,4%. SX All-share index (SAX- index) slutade på 210,2 (30 september 2001: 197,1) vilket motsvarar en ökning med 6,7% under månaden. Informationsteknik-indexet ökade mest under månaden och slutade på 287,6 (30 september 2001: 239,8), en ökning med 19,9%. Hälsovård-indexet ökade minst under månaden och slutade på 214,9 (30 september 2001: 214,8), en ökning med 0,1%. Noterade bolag Under oktober har 3 bolag avnoterats från O-listan. Totalt under året har 2 nya bolag inregistrerats på A-listan och 19 nya bolag har noterats på O-listan, samtidigt som 13 bolag avregistrerats från A-listan och 12 bolag avnoterats från O-listan. Antalet noterade bolag på Stockholmsbörsen uppgår till 307, varav 72 på A-listan och 235 på O- listan. Det totala börsvärdet för bolagen på A-listan uppgår till 2 070 mdr kr och på O-listan till 447 mdr kr. Det sammanlagda börsvärdet per den 31 oktober var därmed 2 517 mdr kr. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Simon Nathanson, vice VD Stockholmsbörsen 08-405 68 72 Statistiken finns även tillgänglig på vår hemsida www.stockholmsborsen.se ;"Statistik och publikationer". [REMOVED GRAPHICS] Aktiehandel okt sep okt jan-okt jan-okt jan-dec 2001 2001 2000 2001 2000 2000 Omsättning, 362,2 304,5 436,2 3 356,0 3 742,0 4 455,9 mdr kr Omsättning 15 747 15 225 19 827 15 905 17 820 17 753 per dag, mkr Omsättning, 5 622 4 499 3 245 38 608 21 949 27 901 milj. st. aktier Omsättning 244 433 224 929 147 493 182 979 104 522 111 159 per dag, tusental st. aktier Antal avslut 976 710 939 831 1 193 327 8 742 044 11 316 13 763 178 627 Antal avslut 42 466 46 992 54 242 41 431 53 886 54 835 per dag Börsvärde, 2 517 2 417 3 934 2 517 3 934 3 583 mdr kr Omsättningsh 158 155 126 132 106 107 astighet, % Allshareinde 210,2 197,1 317,3 210,2 317,3 287,6 x Förändring i 6,7 -11,7 -3,5 -26,9 -3,1 -12,0 Allshare index, % 1) Omsättningsh astigheten är beräknad som totalomsättn ingen under perioden dividerat med antalet börsdagar i perioden gånger 250 dividerat med det genomsnittli ga börsvärdet under perioden. Derivathande l Volym i okt sep okt jan-okt jan-okt jan-dec antal kontrakt 2001 2001 2000 2001 2000 2000 Svenska ränterelater ade produkter Korta 389 810 609 866 357 745 4 611 571 3 575 894 4 303 500 ränteprodukt er Långa 118 117 243 942 52 674 1 178 835 939 011 1 068 220 ränteprodukt er Övriga 0 0 0 11 000 15 500 15 500 ränteprodukt er Summa 507 927 853 808 410 419 5 801 406 4 530 405 5 387 220 svenska ränterelater ade produkter Svenska aktierelater ade produkter Aktieoptione 3 806 797 2 630 372 3 429 557 29 634 582 27 755364 32 836354 r och - terminer Indexoptione 1 846 118 1 949 194 1 592 060 16 428 036 12 944232 15 644710 r och - terminer Summa 5 652 915 4 579 566 5 021 617 46 062 618 40 699596 48 481064 svenska aktierelater ade produkter Totalt Stockholmsbö rsen, OM Räntebörsen, OM London 6 160 842 5 433 374 5 432 036 51 864 024 45 230 001 53 868284 och Oslo Börs Genomsnitt 267 863 271 669 246 911 245 801 215 747 214 882 per dag (verkligt antal dagar) Jämförelse inklusive nyintroducer ade och avregistrera de produkter ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT01260/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT01260/bit0002.pdf

Dokument & länkar