Strängare krav för notering av bolag

Strängare krav för notering av bolag Stockholmsbörsen har beslutat om strängare krav för bolag som ska notera aktier. De nya reglerna innebär bland annat: · Samma krav för notering på O-listan som för A-listan när det gäller ledning och styrelse samt kapacitet för aktiemarknadsinformation · Krav på utbildning i aktiemarknadsinformation och insiderregler före noteringen · Högre aktiespridningskrav · En ansökan om notering kan avslås om noteringen bedöms kunna allvarligt skada förtroendet för Stockholmsbörsen och värdepappersmarknaden i övrigt Styrelsen för Stockholmsbörsen har beslutat införa strängare noteringskrav för bolag som önskar få sina aktier noterade på Stockholmsbörsen. Förändringen är ett led i börsens kontinuerliga arbete med att utveckla och förbättra kraven på de noterade bolagen. Syftet är att på bästa sätt tillfredsställa investerarnas behov av information och öppenhet, öka kraven på kompetens i de noterade bolagen för att ha en väl fungerande aktiemarknad. Till en del utgör de nya kraven en anpassning av regelverket till den praxis som successivt har utvecklats inom Stockholmsbörsens bolagskommitté, som är det organ som fattar beslut om notering av bolag på Stockholmsbörsen. De nya kraven innebär i korthet följande: · Ett bolag som inte har dokumenterad vinstintjäningsförmåga ska kunna visa att bolaget har tillräckliga finansiella resurser för att kunna bedriva sin verksamhet minst under den närmaste tolvmånadersperioden. · Bolaget ska uppfylla börsmässiga krav beträffande ledning, styrelsens sammansättning, ekonomistyrning samt kapacitet för aktiemarknadsinformation. Bland annat måste minst två styrelseledamöter vara oberoende i förhållande till bolagets huvudägare. Åtminstone en av dessa styrelseledamöter skall ha erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat bolag. Från bolagets ledning bör endast VD ingå i styrelsen. · Styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt bolagets externa revisorer måste genomgå en utbildning i börsens regi innan bolaget kan noteras. Utbildningen innefattar bland annat börsens noteringsavtal, omfattningen och utformningen av aktiemarknadsinformation samt insiderreglerna. · Kraven skärps när det gäller spridningen av bolagets aktier. Minst 25 procent av aktierna (tidigare 10 procent) och 10 procent av rösterna skall vara i allmän ägo. · Bolaget skall ha minst 500 aktieägare (tidigare 300) som vardera äger minst en handelspost. En handelspost är det antal aktier som motsvarar cirka 10 000 kronor. · Även om ett bolag uppfyller noteringskraven kommer börsen att kunna avslå ansökan, om noteringen bedöms kunna allvarligt skada förtroendet för Stockholmsbörsen och värdepappersmarknaden i övrigt. De nya kraven gäller för bolag som har initierat en noteringsprocess hos börsen från och med 1 juli 2002. För ytterligare information Anders Ackebo, chef för +46 73 077 notering och övervakning 52 25 Christina Ploom, tf ansvarig +46 70 579 för noteringen 52 46 Maria Andark, informationschef, +46 70 597 Stockholmsbörsen 52 76 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT00310/wkr0002.pdf

Dokument & länkar