Delårsrapport 1 juli - 30 september 2000

Report this content

DELÅRSRAPPORT 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2000 för AB Novestra (publ) org. nr. 556539-7709 Resultatöversikt och Finansiell Ställning, TSEK (om inget annat anges) Anskaffningskostnadsmetoden Koncernen Novestra rapporterar ett resultat för de tre första månaderna t.o.m. den 30 september 2000 om -17.189 (16.979), varav -15.315 (17.820) hänför sig till resultatet från aktier och andelar i förvaltningsverksamheten och 1.953 (331) hänför sig till övrig verksamhet. Resultatet har till stor del påverkats av den fullständiga nedskrivningen av det bokförda värdet av Novestras innehav i Boxman.com plc, 20.637. Detta bokförda värde uppkom som ett resultat av iMVS.com plc:s förvärv av Boxman AB under 1999. Novestras totala kapitalinvestering i Boxman.com plc begränsas emellertid till 13.910. Resultat per aktie, före utnyttjande av utestående optionsrätter, uppgick till SEK -0,74 (1,24). Bokfört värde på finansiella anläggningstillgångar uppgick till 616.192 (56.901), varav räntebärande investeringar utgjorde 199.999 (0). Eget kapital, före utnyttjande av utestående optionsrätter, uppgick till 648.769 (75.302), vilket motsvarar SEK 27,7 per aktie (4,9). Substansvärdet, före utnyttjande av utestående optionsrätter, uppgick till 1.118.762 (108.524), vilket motsvarar SEK 47,8 per aktie (7,1). Koncernens likvida medel, inklusive räntebärande investeringar redovisade under finansiella anläggningstillgångar, uppgick till 266.401(21.986), vilket motsvarar SEK 11,4 per aktie (1,4). Soliditeten uppgick till 91,4% (91,9%). Investeringarna under perioden uppgick till 127.014 (7.150) och består till övervägande del, 126.404 (7.150), av investeringar i finansiella anläggningstillgångar. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 610 (-). Antalet aktieägare per 2000-09-30 uppgick till c:a 4.000 st (c:a 3.500 per 2000-06-30). Viktiga händelser under perioden Novestra har investerat totalt 9.078 i tre nya bolag: Comintell Holding AB, Delphi Finansanalys AB och X2 Media Group AB. Novestra har också tecknat sig för sin del av ett konvertibelt lån i B2 Bredband AB i augusti 2000, vilket utgör större delen av den sammanlagda investeringen om 80.748 som gjordes i portföljbolagen under perioden. Novestras innehav i Jupiter Communications Inc. avyttrades mot betalning i aktier i Jupiter Media Metrix Inc. som en följd av Media Metrix Inc.:s förvärv av Jupiter Communications Inc. i september 2000. Transaktionen genererade initialt en redovisningsmässig vinst om 16.647. En nedskrivning har gjorts med anledning av nedgången i Jupiter Media Metrixs marknadsvärde, varför den positiva nettoeffekten för Novestra per 30 september 2000 reducerades till 4.619. Novestras innehav i Boxman.com plc med bokfört värde om MSEK 20.6 skrevs ned till noll som följd av bolagets ansökan om frivillig likvidation. Viktiga händelser efter periodens utgång Som en följd av den negativa marknadssituationen beslöt B2 Bredband AB att skjuta på sin planerade börsintroduktion i oktober. Novestra har investerat ytterligare MSEK 5 i PowerNet genom utnyttjande av option. Från och med 1 oktober 2000 har Novestra omorganiserat Evestra till ett separat bolag som huvudsakligen tillhandahåller konsulttjänster för projekt och bolag inom bredbandssektorn. Evestra kommer också att ha uppgiften att identifiera investeringsmöjligheter för Novestra. Novestra äger inledningsvis 19,8 procent av det nya bolaget med en option att öka sitt ägande till 33 procent. Resterande del ägs av Evestras management, vars anställningar också har överförts till det nya bolaget. Framtidsutsikter Novestras portföljbolag har uppvisat en allmänt positiv utveckling under perioden. Denna utveckling har emellertid överskuggats av den mycket negativa inställningen mot teknologibolag i marknaden och den allmänna omvärderingen inom detta område. Denna omvärderingsprocess har också påverkat några av våra portföljbolag och även Novestra. Detta är visserligen olyckligt, men är en följd av en korrigering i marknaden där investerare gör sina bedömningar baserat på utsikterna för hela marknadssektorer snarare än på individuella bolag. Den senaste tolvmånadersperioden har för investerare inom riskkapitalmarknaden inneburit extrema förändringar, där marknadens inställning har förändrats från obegränsad potential till ingen potential. Novestras nuvarande portfölj av 20 innehav har successivt byggts upp över en period av tre och ett halvt år. Under uppbyggnaden har Novestras strategi varit att balansera innehaven i portföljen såvitt avser Novestras exponering när det gäller ytterligare kapitalbehov samt att bibehålla en konservativ likviditetsnivå. Av de tre strategiska huvudinnehaven är det bara B2 Bredband AB som har ett betydande negativt kassaflöde. Bakom B2 Bredband AB står flera starka huvudägare (Investor, NTL, Carlyle Group och Intel). De flesta innehaven, såsom Comintell Holding AB, Netsurvey AB och PowerNet AB, har enbart begränsade kapitalbehov. Flera företag, såsom DCM AB och Qbranch AB, har positivt kassaflöde och generar vinst. Iquity Systems Inc. är det enda företaget som behöver ytterligare större finansiering inom den närmaste tiden. Trots rådande marknadsförhållanden och sentiment, tror vi att det finns en betydande potential i vår balanserade portfölj, som tillsammans med vår starka kapitalbas gör att Novestra kan klara av marknadsturbulenser som den som vi för närvarande upplever. I den rådande marknadssituationen kommer Novestra fortsatt ha fokus på att bibehålla en hög likviditetsnivå och att vidareutveckla vår existerande portfölj. Parallellt kommer marknadssituationen att generera intressanta investeringsmöjligheter till långsiktigt hållbara värderingar. Övrig information Delårsrapport för perioden juli - december 2000 publiceras den 31 januari 2001. Antalet aktier per 2000-09-30 uppgick till 23.390.980 (15.390.975). Vinst per aktie har beräknats utifrån ett genomsnittligt antal aktier om 23.283.371 (13.669.236). Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Stockholm i oktober 2000 Thomas Åkerman Verkställande Direktör Frågor besvaras av VD Thomas Åkerman, tfn 08-545 01 750. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01020/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01020/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar