Delårsrapport 1 juli - 31 December 2000

DELÅRSRAPPORT 1 JULI - 31 DECEMBER 2000 för AB Novestra (publ) org. nr. 556539-7709 Resultatöversikt och Finansiell Ställning, Koncernen TSEK (om inget annat anges) Anskaffningskostnadsmetoden Andra kvartalet 1 oktober - 31 december 2000 Novestra rapporterar ett resultat för perioden 1oktober till 31december 2000 om - 44.007 (64.692). Resultat per aktie uppgick till -1,88 SEK (4,76). Av det totala resultatet är - 41.614 orealiserade nedskrivningar, till stor del justeringar i aktiepriset i Iquity Systems Inc. och Mobilestop Inc., där transaktioner har gjorts till lägre värderingar, och reservering inom likviditetsförvaltningen. Av det totala resultatet är - 35.628 (63.389) hänförligt till resultatet från aktier och andelar i förvaltningsverksamheten och -3.755 (4.257) hänför sig till övrig verksamhet. Bokfört värde på finansiella anläggningstillgångar uppgick till 599.601 (157.478), varav räntebärande investeringar utgjorde 206.459 (-). Koncernens likvida medel, inklusive räntebärande investeringar redovisade under finansiella anläggningstillgångar, uppgick till 229.721(1.779), vilket motsvarar 9,8 SEK per aktie (0,1). Soliditeten uppgick till 92,1% (83,4%). Eget kapital uppgick till 604.766 (140.484), vilket motsvarar 25,9 SEK per 1 aktie (9,1). Substansvärdet uppgick till 1.070.430 (219.767), vilket motsvarar 45,8 SEK 1, per aktie (14,3). Investeringarna i portföljbolag uppgick till 28.755 (118.401). Antalet aktieägare per 2000-12-31 uppgick till c:a 4.200 st (c:a 3.500 per 2000-06-30). Halvåret 1 juli - 31 december 2000 Resultatet för första halvåret som slutade 31 december 2000 blev -61.191 (81.671) varav -50.938 (81.209) hänför sig till resultatet från aktier och andelar i förvaltningsverksamheten och -1.802 (4.588) hänför sig till övrig verksamhet. Av resultatet från förvaltningsverksamheten är -41.614 orealiserade nedskrivningar. Novestras likviditetsförvaltning redovisar en förlust, inklusive orealiserade belopp, på 16,6 MSEK beroende på den svåra 1 marknadssituationen. Resultat per aktie uppgick till -2,62 SEK (5,37). För halvåret uppgick investeringarna i portföljbolag till 109.503 (125.551). De totala investeringarna under halvårsperioden uppgick till 371.496 (127.725) och består till övervägande del, 370.762 (125.551), av investeringar i finansiella anläggningstillgångar. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 734 (81). Viktiga händelser under perioden 1 oktober - 31 december 2000 Iquity Systems Inc. lyckades genomföra en nyemission på 130 MSEK i december 2000 trots den negativa marknadssituationen. Novestra deltog i emissionen och utökade sitt ägarskap från 5,4% till 12% för 24,5 MSEK, vilket utgör större delen av Novestras investering i befintliga portföljbolag under perioden (totalt 28,8 MSEK). I samband med investeringen skrevs Novestras ursprungliga investering ned med 14,9 MSEK till den nya prisnivån för aktien. Efter det att B2 Bredband AB ställt in sin planerade börsintroduktion i oktober har B2:s största ägare lovat skjuta till mer kapital för fortsatt expansion. B2 fortsätter att rapportera positiv utveckling. Som exempel kan nämnas att antalet installerade hushåll ökat från 26.800 till 67.400 under perioden 1 september till 31 oktober 2000. Installationstakten har fortsatt i samma takt efter oktober. I december 2000 erhöll Orange- konsortiet, (samägt av B2 Bredband (30%), Orange, Schibsted och Skanska) en av fyra UMTS-licenser i Sverige. Novestra skrev i december ett avtal med Ericsson Business Innovation AB om förvärv av 28% i Multilet AB för 10 MSEK med en möjlighet att utöka ägandet till 49%. Ericsson Business Innovation äger resterande del av aktierna. Transaktionen genomfördes i januari 2001. Viktiga händelser under perioden 1 juli - 30 september 2000 Novestras innehav i Jupiter Communications Inc. avyttrades mot betalning i aktier i Jupiter Media Metrix Inc. som en följd av Media Metrix Inc.:s förvärv av Jupiter Communications Inc. i september 2000. Transaktionen har genererat en positiv nettoeffekt för Novestras resultat per 31 december 2000 på 4,2 MSEK. Novestras innehav i Boxman.com plc med bokfört värde om 20.6 MSEK skrevs ned till noll som följd av bolagets ansökan om frivillig likvidation. Novestras totala kapitalinvestering i Boxman.com plc begränsas emellertid till 13,9 MSEK. Viktiga händelser efter periodens utgång Strax Holding Inc., en av de större ägarna i Mobilestop Inc., har erbjudit sig förvärva alla utestående aktier i Mobilestop och slå samman verksamheterna under en gemensam ledning. Strax har vuxit starkt sedan starten för tre år sedan och har lyckats förbli lönsamt trots betydande investeringar i produktutveckling under det senaste året. Strax omsättning uppgick till c:a 220 MSEK för år 2000 och det sammanslagna bolaget beräknar nå en omsättning på över 500 MSEK under 2001. I samband med erbjudandet har Novestra beslutat sig för att investera c:a 14 MSEK i ett konvertibelt förlagslån i Strax. Efter konverteringen erhåller Novestra en ägarandel på 7,6% i Strax och transaktionen medför en nedskrivning av aktierna i Mobilestop med 7,4 MSEK. Beloppet har reserverats i böckerna den 31december 2000. Strax kommer att förvärva Novestras aktier i Mobilestop oavsett om sammanslagningen med Mobilestop blir av eller ej. Novestra har slutfört avyttringen av innehavet i E*TRADE Group Inc. med ett totalt resultat på 39,1 MSEK över perioden juli 1998 till januari 2001av vilket -0,5 MSEK hänför sig till innevarande räkenskapsår. Detta motsvarar en avkastning överstigande 600% och en årlig internränta (IRR) på 130%. Novestra har investerat ytterligare 10 MSEK, 7,5 MSEK i en konvertibel och 2,5 MSEK i aktier, i PowerNet AB. Novestras ägarandel uppgår därefter till 49,5%. PowerNet rapporterar en positiv operativ utveckling och ligger väl till i förhållande till sin affärsplan för räkenskapsåret 2000/2001. Continuum Group Ltd (Novestras ägarandel 11,9%), som medverkat till att etablera det vinnande konsortiet för ett bredbandsnätverk i Bologna, har indirekt förvärvat 5 procent av Casa.web genom ett konsortium i vilket ingår CIR S.p.A., De Benedetti-gruppens industriella holdingbolag, iNTEk S.p.A., ett holdingbolag specialiserat på förvärv av bolag med potentiellt hög tillväxt (båda noterade på Milanos fondbörs) och B2 Bredband AB. Casa.web etablerades för att bygga ut och driva bredbandsnätverket i Bologna-området med 2 miljoner invånare. Utöver delägarna i konsortiet ägs Casa,web av kommunerna i Bologna, Imola, Ravenna och Forlì. Framtidsutsikter Utvecklingen i Novestras portföljbolag under 2000 har generellt varit positiv. Många av portföljbolagen har uppnått målen för produktutveckling, försäljning och resultat. Den försämrade marknadssituationen under andra halvåret 2000 har i vissa fall tvingat företag att skjuta upp sin marknadsnotering eller annan transaktion. Multilet, gemensam ägt med Ericsson Business Innovation, förstärker Novestras fokus på bredband samtidigt som det är i linje med Novestras ambitioner att expandera inom teknologi. Enabling services and technologies för kommunikationssektorn, inklusive fast och trådlöst bredband, är även fortsättningsvis de kärnområden inom vilka Novestra satsar. De nyss genomförda transaktionerna i Iquity Systems och Mobilestop gjordes under svåra omständigheter i marknaden. Med dessa två affärer genomförda är det beräknade nedskrivningsbehovet, inklusive gjorda och förväntade nedskrivningar, för närvarande väl inom de 10% av det egna kapitalet per den 30 september 2000, som kommunicerades i ett pressmeddelande den 14 december 2000. Portföljens substansvärde förväntas fortfarande överstiga det bokförda värdet väsentligt och ledningen tror att den balanserade portföljen har möjligheter att utvecklas positivt under de nästkommande 12 till 24 månaderna. Med två nya investeringar, utmärkt potential i portföljbolagen och Novestras generella ambition att vara en aktiv ägare, är Novestras fokus de närmaste två kvartalen att stödja och utveckla den existerande portföljen. Samtidigt möjliggör den nuvarande marknadssituationen investeringstillfällen till värderingar som är attraktiva på lång sikt och Novestra kommer med sin starka finansiella ställning att ha möjlighet att göra selektiva investeringar inom kärnområdena. Om marknadssituationen stabiliseras och återhämtar sig under det andra halvåret 2001, bedömer ledningen att transaktioner kan genomföras som tydliggör underliggande värden i portföljen. Novestras långsiktiga finansiella mål förblir, trots den negativa marknads-situationen, att växa med 30% per räkenskapsår. Övrig information Antalet aktier per 2000-12-31 uppgick till 23.390.980 (15.390.975). Vinst per aktie har beräknats utifrån ett genomsnittligt antal aktier om 23.337.176(15.218.801). För närvarande finns det 2.500.000 optioner utestående. Dessa kan konverteras till lika många aktier för 90 SEK per aktie till och med den 30 juni 2001. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 31 januari 2001 Thomas Åkerman Verkställande Direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00750/bit0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar