Delårsrapport 1 juli 1999 - 31 mars 2000 för AB Novestra (org. Nr. 556539-7709)

Delårsrapport 1 juli 1999 - 31 mars 2000 för AB Novestra (org. Nr. 556539-7709) Resultatöversikt och finansiell ställning, KKR Koncernen Koncernens resultat efter skatt uppgår till 105.685 (2.567 för verksamhetsåret 98/99). I resultatet ingår bl.a. resultat från aktier och andelar från förvaltningsverksamheten med 109.863 (6.280) och resultatet från övrig verksamhet med 5.161 (1.126). Vinst per aktie, före utnyttjande av utestående optionsrätter, uppgår till 32,5 kr (1,0). Vinst per aktie, efter utnyttjande av utestående optionsrätter, uppgår till 28,0 kr (0,9). Bokfört värde på finansiella anläggningstillgångar uppgår till 422.256 (58.448), varav räntebärande investeringar utgör 200.000 (0). Eget kapital, före utnyttjande av utestående optionsrätter, uppgår till 679.308 (51.117), vilket motsvarar 146 kr per aktie (19). Eget kapital, efter utnyttjande av utestående optionsrätter, uppgår till 905.808 (58.317), vilket motsvarar 175 kr per aktie (19). Soliditeten uppgick till 96,9 % (82,1). Koncernens likvida medel, inklusive räntebärande investeringar redovisade under finansiella anläggningstillgångar, uppgick till 463.629 (640). Antalet aktieägare per 2000-03-31 uppgick till c:a 2.500 st (1.290 per 1999-12-31). Jämförelsesiffror från föregående år finns ej tillgängliga med anledning av att periodiciteten på rapporteringen förändrats och med anledning därav används jämförelsesiffror från 1999-06-30. Skattekostnaden för AB Novestra avseende perioden 1999-07-01 -- 2000-03- 31, uppgående till 385, är beräknad med utgångspunkt från de regler som följer 2§ 10 mom. SIL [investmentföretag]. AB Novestra har ansökt om förhandsbesked avseende skattemässig investmentföretagsstatus. Viktiga händelser under perioden Under perioden har Novestra gjort flera nya investeringar, däribland i DCM Holding AB, Qbranch AB och Dallas Sthlm AB, vilka samtliga bolag uppvisar lönsamhet. Novestra har även investerat i Recollections, Inc. samt deltagit i en nyemission i B2 Bredbandsbolaget AB. Novestra genomförde under perioden en riktad nyemission som tillförde bolaget 500 MSEK före emissionskostnader. Emissionen tecknades i huvudsak av internationella institutioner. Alfred Berg Fondkommission AB var bolagets rådgivare i transaktionen. Under perioden har Peter Ekelund anslutit sig till Novestras exekutiva ledning. Inför sitt ökade engagemang, har Ekelund och Novestra träffat en principöverenskommelse som framöver ger Ekelund möjlighet att under vissa förutsättningar öka sitt ägande i Novestra, bl a genom en apportemission där han apporterar in delar av sitt innehav i B2 Bredbandsbolaget. Som ett led i säkerställandet av Novestras långsiktiga affärsstrategi har bolaget grundat ett dotterbolag, AB Evestra, som skall fokusera på resurs- och kapitalinvesteringar i s k start-up-projekt. Viktiga händelser efter periodens utgång Efter periodens utgång har Novestra tecknat sig i en nyemission samt inlett ett strategiskt samarbete med Continuum Group Ltd - ett europeiskt investmentbolag. Ett samarbete har också inletts med Run Media, Inc., New York - ett konsultbolag som arbetar med affärs-utveckling. Vidare har Novestra utnyttjat en option att teckna nya aktier i NetSurvey AB. Novestra har i samband med en rekonstruktion av NetTime AB sålt hela sitt innehav. Försäljningen påverkar inte Novestras resultat. Den 26 april 2000 beslutade Novestra att inte genomföra det planerade förvärvet av TIME Vision BV. Framtidsutsikter Novestra har haft en positiv resultatutveckling ända sedan starten 1997 och den utvecklingen har fortsatt under räkenskapsårets första 9 månader. Det är viktigt att notera att bolagets resultat samt de aktieinvesteringar, som finns i portföljen vid periodens utgång, härrör från kapitaliseringar under 1997 och 1998 om cirka 55 MSEK. Novestra har under den senaste 6-månadersperioden varit återhållsam med investeringar i bolag som Novestra bedömt ha en alltför hög risknivå. Riskprofilen i flertalet portföljbolag bedöms idag vara förhållandevis låg. Novestra tror att den förändrade marknadssituationen på de globala aktiemarknaderna kommer att minska tillgången av riskkapital och att Novestra, med sin relativt stora likviditet, kommer att ges möjlighet att göra flera intressanta affärer under det närmaste året. Vi kan konstatera att Novestra idag har passerat en svår fas i uppbyggnaden av bolaget och att vi skapat goda förutsättningar för bolagets fortsatta verksamhet. Övrig information Antalet aktier per 2000-03-31 uppgår till 4.648.196. Vinst per aktie har beräknats utifrån ett genomsnittligt antal aktier om 3.252.486. Per den 30 juni 1999 uppgick antal aktier till 2.718.195. Det finns två serier av förlagslån med avskiljbara optionsrätter utfärdade. Den första serien omfattar totalt 30.000 optionsrätter med rätt till teckning av lika många aktier fördelade på två olika löptider (15.000 st 2000-09-30 och 15.000 st 2001-09-30) till en teckningskurs om 50 kronor per aktie. Den andra serien omfattar totalt 500.000 optionsrätter med rätt till teckning av lika många aktier, till en teckningskurs om 450 kronor per aktie och löper t o m 2001-06-30. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Stockholm i maj 2000 Theodor Dalenson VD ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00830/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00830/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar