• news.cision.com/
  • Strax/
  • Delårsrapport nr 5 för räkenskapsåret 2001/2002 avseende perioden 1 juli 2001 - 30 september 2002

Delårsrapport nr 5 för räkenskapsåret 2001/2002 avseende perioden 1 juli 2001 - 30 september 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT NR 5 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2001/2002 AVSEENDE PERIODEN 1 JULI 2001 - 30 SEPTEMBER 2002 * Eget kapital per den 30 september 2002 uppgick till 240,5 MSEK (426,5) motsvarande 10,3 SEK (18,2) per aktie. Resultatet för innevarande femtonmånadersperiod uppgick till -203,8 MSEK. Icke realiserade nedskrivningar har under perioden belastat resultat och eget kapital med 114,0 MSEK motsvarande 4.9 SEK per aktie. Soliditeten uppgick till 96,1% (95.3). * Likvida medel, inklusive placeringar gjorda som ett led i likviditetsförvaltningen, ökade under kvartalet till 77,4 MSEK motsvarande 3,3 SEK per aktie. Detta inkluderar inte orealiserade övervärden. * Resultatutvecklingen i flertalet portföljbolag har under 2002 varit positiv. Försäljningsökningen har för flera portföljbolag varit substantiell och både myPublisher och Explorica har utvecklats bättre än vad som kunde ha förväntats i rådande marknadssituation. * Flertalet av de strategiska portföljbolagen uppvisar positiva kassaflöden eller är fullt finansierade med nuvarande affärsplaner. Det finns goda förutsättningar för att dessa bolag kommer att ta sig stärkta ur den nuvarande konjunktursvackan. Observera att jämförelsesiffror avseende motsvarande rapportperiod föregående år ej lämnas, då denna delårsrapport p g a det förlängda räkenskapsåret omfattar femton månader. Samtliga belopp anges i tusentals kronor (TSEK), om annat ej anges. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Som tidigare meddelats har Novestra beslutat sälja eller avveckla de innehav som inte längre anses som strategiska. I samband därmed har bl a innehaven i Skandia Mäklarna, Multilet, Target samt Comintell sålts och 34 Networks är under frivillig likvidation. Novestra har även minskat sitt ägande i Dallas till 7%. Novestra har vidare utnyttjat en option och avyttrat 9,8 procentenheter i Strax. Styrelsen har vidare fattat beslut om att skriva ned värdet på aktierna i Continuum med 11,5 MSEK till 64,1 MSEK, i Strax med 11,9 MSEK till 3,0 MSEK och aktierna i DCM med 10,0 MSEK till 3,5 MSEK. Under perioden har B2 Bredband genomfört en nyemission, som tillfört bolaget 2,4 miljarder SEK. Novestras portföljbolag Continuum deltog i emissionen och har f n en ägarandel motsvarande 11% av B2 Bredbands preferensaktier med anti-dilution-klausul. Med anledning av den omfattande omvärderingen av telekombolag har styrelsen beslutat skriva ned Novestras direkta ägande i B2 Bredband i sin helhet med 54,1 MSEK, då dessa aktier inte har någon anti-dilution-klausul. Novestra har under perioden investerat totalt 94,9 MSEK i portföljbolag, varav 12,6 MSEK i ett nytt portföljbolag, Explorica, samt tilläggsinvesteringar i befintliga portföljbolag om totalt 74,8 MSEK, bla 19,8 MSEK i myPublisher, 27,5 MSEK i Qbranch och 6,1 MSEK i Netsurvey. Styrelsen i Novestra tecknade i maj 2002 ett nytt managementavtal giltigt fr o m den 1 juli 2002 . Avtalet innebar att Novestra skulle betala en avgift, med avdrag för Novestras administrationskostnader, på 2,5% av koncernens balansomslutning. Avtalet har upphört per den 30 september 2002, då båda parter är överens om att det inte längre är till gagn för Novestra. Ingen ersättning har under perioden utgått. Den 1 juni 2002 tillträdde Nils Bengtsson som verkställande direktör. Nils Bengtsson har varit verksam inom Novestra sedan maj 2000. FRAMTIDSUTSIKTER Novestras portfölj består efter genomförda åtgärder huvudsakligen av företag i post venture-fasen. Likvida tillgångar och strategiska innehav utgör tillsammans 98% av bokförda värden. Med den nuvarande verksamhetsinriktningen kommer Novestra inte att ha något ytterligare kapitalbehov under de närmaste åren. Nya investeringar kommer i första hand att utvärderas och genomföras genom existerande bolag, men i enstaka fall kommer investeringar i nya portföljbolag att göras i verksamheter i post venture-fasen. Majoriteten av Novestras portföljbolag uppvisar betydande omsättning och positiva kassaflöden eller är erforderligt finansierade och har därigenom en god fortlevnadsförmåga och en möjlighet att avvakta en mer gynnsam marknadssituation, vilket har ansetts vara en stor styrka vid bedömning av värdena av respektive portföljbolag. Styrelsen tar ställning till värderingen av samtliga portföljbolag fortlöpande och gör erforderliga justeringar i samband med varje delårsrapport. Turbulensen på de finansiella marknaderna gör dock att det är svårt att värdera Novestras innehav, som samtliga är onoterade. Även om portföljbolagen generellt har utvecklats väl affärsmässigt kan det bli aktuellt att framöver genomföra ytterligare nedskrivningar i enskilda portföljbolag. RESULTATÖVERSIKT OCH FINANSIELL STÄLLNING 1 JULI 2001- 30 SEPTEMBER 2002 Koncernen Koncernens nettoresultat enligt kapitalandelsmetoden uppgick till - 203.787. I resultatet ingår bruttoresultat från förvaltningsverksamheten med -177.851, varav resultatet från aktier och andelar uppgick till - 47.211, nedskrivningar till -114.034 och andelar i intresseföretags resultat till -16.606. I resultatet ingår även bruttoresultat från övrig verksamhet med -8.280. Koncernens likvida medel, inklusive likvida placeringar, uppgick till 77.438 (130.726). I förvaltningskostnaderna ingår kostnader av engångskaraktär med 2.675. Moderbolaget Moderbolagets nettoresultat för perioden uppgick till -192.992. I resultatet ingår bruttoresultat från förvaltningsverksamheten med - 169.726, administrationskostnader med -21.456 samt finansnetto om - 1.810. Balansomslutningen per den 30 september 2002 uppgick till 282.814 (481.248), varav eget kapital utgjorde 273.016 (461.189), vilket motsvarar en soliditet på 96,5% (95,8). Likvida medel, inklusive likvida placeringar, uppgick till 77.172 (130.424). Investeringar Under perioden har investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgått till 86 och investeringar i finansiella anläggningstillgångar har uppgått till 139.815. Likviditetsförvaltning Koncernens kassa per den 30 september 2002 uppgick till 32,4 MSEK och tillsammans med olika likvida placeringar (redovisade som finansiella anläggningstillgångar), med en tillgänglighet på mellan tre dagar och tre månader, uppgick de likvida medlen till 77,4 MSEK. Detta inkluderar inte orealiserade övervärden. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med RR 20 [delårsrapportering], årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Därutöver tillämpar bolaget fr o m 1 juli 2001 de nya rekommendationer från Redovisningsrådet som började gälla den 1 januari 2001. Dessa nya rekommendationer har dock ej medfört någon påverkan på moderföretagets eller koncernens redovisning. ÖVRIGT Kommande informationstillfällen: Bokslutskommuniké, inkl delårsrapport nr 6, (1 juli 2001 - 31 december 2002) den 4 februari 2003 Bolagets räkenskapsår löper framöver årligen från den 1 januari till den 31 december och, med anledning därav, kommer innevarande räkenskapsår att omfatta perioden 1 juli 2001 - 31 december 2002 (d v s 18 månader). Jämförelsesiffror avseende motsvarande rapportperiod föregående år lämnas ej, då denna delårsrapport p g a det förlängda räkenskapsåret omfattar femton månader. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Stockholm den 24 oktober 2002 Nils Bengtsson Verkställande direktör För ytterligare information Bolagets adress: kontakta: AB Novestra Norrlandsgatan 16 Nils Bengtsson 111 43 STOCKHOLM Tel:08-545 017 50 (VD) E-mail: info@novestra.com Hemsida: www.novestra.com Cecilia Janson Tel:08-545 017 50 Bolagsuppgifter: Bolagets organisationsnummer: 556539-7709 Styrelsens säte: Stockholms län, Stockholms kommun ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00260/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00260/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar