Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 23 APRIL 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar AB Novestra (publ) även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003. Bilaga: Kallelse till bolagsstämma AB NOVESTRA För ytterligare information kontakta Cecilia Janson, Investor Relations Manager, tel. 08-545 017 50. Om AB Novestra Novestra är ett oberoende investmentbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag. Novestras portföljbolag inkluderar bl a Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com BOLAGSSTÄMMA I AB NOVESTRA (publ) Aktieägarna i AB Novestra (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 april 2003 klockan 16.00 i "Lagrummet" hos Advokatfirman Vinge KB, Smålandsgatan 20, Stockholm. Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som önskar delta i stämman skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 11 april 2003, - dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 17 april 2003 klockan 16.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB fredagen den 11 april 2003, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Anmälan att delta i bolagsstämman Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligen till AB Novestra, Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, per telefon 08-545 017 50, per fax 08-545 017 60 eller via elektronisk post (info@novestra.com). Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Förslag till dagordning 1.Val av ordförande vid stämman 2.Upprättande och godkännande av röstlängd 3.Godkännande av dagordningen 4.Val av en eller två justeringsmän 5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 7.Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 8.Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 9.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören 10.Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter 11.Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 12.Val av styrelse samt revisor och suppleanter 13.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 14.Sveriges Aktiesparares Riksförbunds framställan om att få följande frågor behandlade på bolagsstämman: a)beslut av bolagsstämman att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté b)beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté c)beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. 15.Stämmans avslutande Resultatdisposition (ärende 8) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten om -242.146.267 avräknas genom ianspråktagande av överkursfonden. Förslag till val av styrelse respektive revisor och deras arvoden (ärenden 10-12) Aktieägare som tillsammans representerar c:a 50 % av rösterna och aktiekapitalet i bolaget föreslår omval avseende de ordinarie ledamöterna Theodor Dalenson, Anders Lönnqvist och W. Thorpe McKenzie samt nyval av Colin Kingsnorth. Vidare föreslås omval av styrelsesuppleanterna Mats Berglund och Magnus Nilsson. Samma aktieägare avser att föreslå nyval av ytterligare en ledamot, vars namn kommer att offentliggöras i god tid inför bolagsstämman. Styrelsearvode föreslås utgå med 250.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Omval föreslås av revisor Stefan Holmström. Vid föregående ordinarie bolagsstämma 2001 valdes Ingrid Hornberg Román till revisorssuppleant. För att båda revisorer skall få samma mandattid föreslås redan nu omval även av Ingrid Hornberg Román. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning. Styrelsen för AB Novestras förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av högst 6.000.000 (sex miljoner) aktier (ärende 13) Styrelsen för AB Novestra föreslår härmed ordinarie bolagsstämman att besluta att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av högst 6.000.000 nya aktier mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning. Sveriges Aktiesparares Riksförbunds framställan (ärende 14) Sveriges Aktiesparares Riksförbund har i brev till styrelsens ordförande framfört att man, i egenskap av aktieägare, vill få de tre i ärende 14 i förslaget till dagordning intagna frågorna behandlade på bolagsstämman. Årsredovisningen (samt styrelsens fullständiga förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier) kommer från och med den 7:e april 2003 att finnas tillgängliga hos bolaget, Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, samt på bolagets hemsida www.novestra.com, och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Stockholm i mars 2003 AB Novestra (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030324BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030324BIT01040/wkr0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar