Pressmeddelande avseende delårsrapport nr 5 (2001/2002)

Report this content

PRESSMEDDELANDE AVSEENDE DELÅRSRAPPORT NR 5 (2001/2002) 1 JULI 2001 - 30 SEPTEMBER 2002 FÖR AB NOVESTRA (PUBL.) SAMMANFATTNING OCH FINANSIELLA "HIGHLIGHTS" Eget kapital per den 30 september 2002 uppgick till 240,5 MSEK (426,5) motsvarande 10,3 SEK (18,2) per aktie. Resultatet för innevarande femton- månadersperiod uppgick till -203,8 MSEK. Icke realiserade nedskrivningar har under perioden belastat resultat och eget kapital med 114,0 MSEK motsvarande 4.9 SEK per aktie. Soliditeten uppgick till 96,1% (95,3). Likvida medel, inklusive placeringar gjorda som ett led i likviditetsförvaltningen, ökade under kvartalet till 77,4 MSEK motsvarande 3,3 SEK per aktie. Detta inkluderar inte orealiserade övervärden. Resultatutvecklingen i flertalet portföljbolag har under 2002 varit positiv. Försäljningsökningen har för flera portföljbolag varit substantiell och både myPublisher och Explorica har utvecklats bättre än vad som kunde ha förväntats i rådande marknadssituation. Flertalet av de strategiska portföljbolagen uppvisar positiva kassaflöden eller är fullt finansierade med nuvarande affärsplaner. Det finns goda förutsättningar för att dessa bolag kommer att ta sig stärkta ur den nuvarande konjunktursvackan. Frågor besvaras av Nils Bengtsson, VD, tel. 08-545 017 50. Om AB Novestra Novestra är ett oberoende riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för "enabling network technologies and services" inom kommunikationsindustrin. Novestras portföljbolag inkluderar bl a B2 Bredband AB, Continuum Group Ltd, Explorica, Inc., myPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00250/wkr0002.pdf

Dokument & länkar