StreamServe, Inc. noteras på OM Stockholmsbörsen

StreamServe, Inc. noteras på OM Stockholmsbörsen StreamServe, Inc. - som utvecklar och marknadsför infrastrukturell programvara som underlättar flexibel affärskommunikation inom bland annat e-handel - har idag offentliggjort prospekt för ett globalt erbjudande om högst 13 816 456 aktier i form av depåbevis. Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare i Sverige och utomlands, inklusive Förenta Staterna, samt allmänheten i Sverige. Depåbevisen kommer att noteras på O- listan vid OM Stockholmsbörsen. Det globala erbjudandet omfattar 7 636 494 nyemitterade aktier från StreamServe samt 6 179 962 befintliga aktier som säljs av de större aktieägarna. Priset per depåbevis kommer att bestämmas baserat på ett anbudsförfarande och beräknas komma att fastställas inom intervallet 44-56 SEK. UBS Warburg är global co-ordinator och bookrunner och är tillsammans med Enskilda Securities finansiella rådgivare till StreamServe. Robertson Stephens International är med i syndikatet. * StreamServe tillhandahåller infrastrukturell programvara som underlättar flexibel affärskommunikation inom bland annat e-handel. * StreamServe erbjuder ett komplett produktsortiment utvecklat för administration och automatisering av flöden av affärsinformation. * StreamServes program ger företag möjlighet att individuellt anpassa kommunikationen med kunder, leverantörer och partners, i ett flertal format och genom ett flertal kanaler. * StreamServe har mer än 1 500 kunder över hela världen bl a NetGiro.com, Bidlet.se, Bayer AG, AstraZeneca och Siemens. * StreamServe har strategiska allianser med olika partners, såsom Intentia, SAP, Baan, QAD och Oracle. * StreamServes omsättning under 1999 uppgick till USD 14,7 miljoner jämfört med USD 4,8 miljoner för 1998. * Emissionslikviden ger StreamServe möjlighet att investera i forskning och utveckling av produkter, ökad marknadsföring och varumärkesbearbetning, finansiering av rörelsekapital, samt utökning av den geografiska närvaron. Företaget kan också använda likviden till eventuella förvärv. Erbjudandet i sammandrag Prisintervall: 44 - 56 SEK per depåbevis Högsta pris för allmänheten: 56 SEK per depåbevis Maximalt antal aktier i form av depåbevis: 13 816 456 Övertilldelningsoption i antal depåbevis: 2 072 468 Anmälningsperiod för institutioner 15 maj-25 maj 2000 Anmälningsperiod för allmänheten 16 maj-23 maj 2000 Beräknad första noteringsdag på O-listan vid OM Stockholmsbörsen 26 maj 2000 Kontakter: StreamServe Hans Otterling, Verkställande direktör +46 8 686 8500 Jakob Svärdström, Vice verkställande +46 8 686 8500 direktör UBS Warburg Colin Christie +44 20 7567 8000 Johan Hultner +44 20 7567 8000 Enskilda Securities Bo Zethraeus +44 207 2363109 Erik Ranje +46 8 522 296 07 Bilaga StreamServe Inc. noteras på OM Stockholmsbörsen StreamServe Inc. har idag offentliggjort prospekt för ett globalt erbjudande om högst 13,816,456 aktier i form av depåbevis. Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare i Sverige och utomlands, inklusive Förenta Staterna, samt allmänheten i Sverige. Depåbevisen kommer att noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen med beräknad noteringsdag den 26 maj 2000. UBS Warburg är global co-ordinator och bookrunner och är tillsammans med Enskilda Securities finansiell rådgivare till StreamServe. Robertson Stephens International är med i syndikatet. Introduktion StreamServe tillhandahåller infrastrukturell programvara som underlättar flexibel affärskommunikation inom bl a e-handel. StreamServe erbjuder ett komplett produktsortiment utvecklat för administration och automatisering av flöden av affärsinformation. Företag med omfattande och snabbt föränderliga kommunikationsbehov kan använda StreamServes programvara för anpassad kommunikation med kunder, leverantörer och partners, i ett flertal format samt via ett flertal kanaler. Företag kan med hjälp av StreamServes programvara kundanpassa kommunikationen och därmed potentiellt öka intäkterna. Företag kan även minska sina kostnader genom att effektivisera affärsprocesser med leverantörer och partners samt öka nyttan av gjorda investeringar i infrastruktur och affärssystem. Branschöversikt Internet har utvecklats till en viktig global kanal för kommunikation och informationsutbyte mellan företag och utgör grunden för e-handel inom business-to-business, B2B, och business-to-consumer, B2C. Enligt en rapport från Gartner Group daterad januari 2000, förväntas volymen för B2B e-handelstransaktioner öka från 145 miljarder USD under 1999 till 7,3 biljoner USD under 2004. För att effektivt kunna delta i den framväxande e-handeln förväntas många företag väsentligen förändra det sätt de bedriver affärsverksamhet på. Traditionellt har företagens kommunikation företrädesvis varit pappersbaserad, t ex i form av utskrift och postbefordran av fakturor, orderbekräftelser och betalningsinstruktioner. Den kommunikationsfunktionalitet som krävs för e-handelstransaktioner är betydligt mer komplex och är dessutom ofta avgörande för företags förmåga att behålla sin konkurrenskraft. I takt med att företag i allt större utsträckning förlitar sig på elektronisk affärskommunikation måste de kommunicera stora mängder kundanpassad affärsinformation och delta i många olika affärsprocesser för att kunna erbjuda mervärde till sina kunder, leverantörer och partners. För att öka sin konkurrenskraft har många företag under senare år gjort väsentliga investeringar i affärssystem. De flesta affärssystem är dock utvecklade för att förbättra företags interna affärsprocesser och saknar funktionalitet för att effektivt uppfylla de krav som ställs på dagens kommunikation. Detta medför i sin tur betydande begränsningar avseende flexibilitet och funktionalitet i kommunikation mellan företag och dess kunder, leverantörer och partners, vilka ofta använder ett flertal inkompatibla affärssystem. Lösningen från StreamServe StreamServes programvara gör det möjligt för företag att på ett anpassat sätt kommunicera med sina kunder, leverantörer och partners, i ett flertal olika format samt via ett flertal kanaler. StreamServes programvara är utvecklad för att vara helt kompatibel med de mest använda affärssystemen och e-handelsplattformarna. StreamServes programvara erbjuder i huvudsak följande fördelar: * Effektiv och skräddarsydd kommunikation med minimala ändringar i befintliga affärsapplikationer * Kommunikationen kan ske i olika format och via flera kanaler * Snabb och kostnadseffektiv implementering utan behov av omfattande specialprogrammering * Total integration med flertalet affärssystem * Skalbara och feltoleranta lösningar för tillförlitliga kommunikationsprocesser som kan hantera snabba och kraftiga volymökningar i företagens affärskommunikation * Med StreamServes lösningar får företagen en högre avkastning på de investeringar som gjorts i ERP- och andra affärssystem. Historik StreamServe startade sin verksamhet i Sverige 1995. Under 1998 och 1999 expanderade StreamServe verksamheten till USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Finland och Norge. StreamServe har för avsikt att expandera verksamheten till flera europeiska länder, att accelerera verksamhetens utveckling i USA samt att etablera sig i Asien. Ända sedan bildandet har StreamServe tillhandahållit funktionalitet för individuellt anpassad affärskommunikation genom olika distributionskanaler. Under 1999 breddade StreamServe utbudet av produkter och tjänster med funktionalitet för e-handelsprocesser med informationsutbyte i realtid via Internet. StreamServe förväntar sig att allt fler företag, som tidigare inte använt Internet för sin affärsverksamhet, kommer att använda sig av elektronisk informationsöverföring och e-handelstransaktioner. Strategiska allianser För att förstärka närvaron på marknaden har StreamServe bildat strategiska allianser med leverantörer av affärsapplikationer och systemintegratörer. Vidare arbetar StreamServe aktivt med att ingå allianser med portaler för e-handel och e-marknadsplatser. Dessa allianser möjliggör för Bolaget att dra nytta av den växande marknaden för e-handelslösningar genom att integrera StreamServes programvara i de produkter och tjänster som Bolagets strategiska partners erbjuder. StreamServes strategiska allianser med leverantörer av affärssystem gör det möjligt att erbjuda Bolagets programvara till partnernas befintliga kundbaser. StreamServes strategiska allianser med systemintegratörer gör det även möjligt att erbjuda konsulttjänster och teknisk support för StreamServes produkter, inklusive installation och underhåll. Finansiell information Under 1999 uppgick StreamServes omsättning till USD 14,7 miljoner jämfört med USD 4,8 miljoner för 1998 vilket motsvarar en tillväxt på 207 procent. Under första kvartalet 2000 uppgick StreamServes intäkter till 5,4 miljoner USD, jämfört med 2,6 miljoner USD under första kvartalet 1999. StreamServes intäkter består huvudsakligen av licens-, underhålls- och serviceavgifter. Kunder StreamServes kunder omfattar såväl traditionella företag verksamma inom en mängd olika branscher, som operatörer av Internetportaler för e-handel inom business-to-business ("B2B") och business-to-consumer ("B2C"). Per den 31 mars 2000 hade StreamServe fler än 1 500 kunder över hela världen, bl a NetGiro.com, Bidlet.se, AstraZeneca och Siemens. Användning av emissionslikviden StreamServe har för avsikt att använda emissionslikviden för investeringar i ökad forskning och utveckling, ökad marknadsföring och varumärkesbearbetning, finansiering av rörelsekapital samt geografisk expansion. Företaget kan också använda en del av likviden till förvärv av verksamheter som kan komplettera befintliga aktiviteter. För vidare information: StreamServe Hans Otterling, Verkställande direktör +46 8 686 8500 Jakob Svärdström, Vice verkställande +46 8 686 8500 direktör UBS Warburg Colin Christie +44 20 7567 8000 Johan Hultner +44 20 7567 8000 Enskilda Securities Bo Zethraeus +44 207 2363109 Erik Ranje +46 8 522 296 07 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

StreamServe®, the StreamServe logo, StreamServe EDP, and "How Does Your Company Present itself?" are all trademarks of StreamServe Inc. Some software products marketed by StreamServe Inc. and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Other marks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. ©StreamServe Inc. 2008

Dokument & länkar