Ny kod för ökad kvalitet och effektivitet i svenska företagsstyrelser

Report this content

Ny kod för ökad kvalitet och effektivitet i svenska företagsstyrelser En bredare rekryteringsbas bl a för att öka andelen kvinnor, systematisk utvärdering av ledamöter, striktare mått för oberoende, högre arvoden för att höja kvaliteten och effektiviteten - det är några av inslagen i den första svenska koden för styrelsearbete. Bakom "Vägledning till god styrelsesed" står en arbetsgrupp inom StyrelseAkademien med Lars-Åke Helgesson, ordförande i StyrelseAkademien Sverige och fd koncernchef i Stora, VD Per Lekvall, Per Olofsson, styrelseledamot StyrelseAkademien Stockholm och fd VD Svenskt Näringsliv samt en referensgrupp av personer med stor erfarenhet från det svenska näringslivet, bl a Peggy Bruzelius, Lancelot, Ramsay Brufer, ansvarig ägarfrågor på Alecta, Bertil Edlund, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, Björn Franzon, 4:e AP-fonden, Hans Larsson, styrelseordförande Nobia, Jan Persson, Svenskt Näringsliv, Carl Wilhelm Ros fd förste vVD Ericsson, och Bengt Rydén, ordförande Sjunde AP-fonden och fd börschef. I motsats till många andra i-länder har Sverige saknat en sammanställning för vad som kan anses som god styrelsesed. Mot bakgrund av de senaste årens allt intensivare debatt om styrning och kontroll av företag och ett sämre förtroende för näringslivet har Styrelseakademin tagit initiativ till att publicera riktlinjer för att höja professionalismen och effektiviteten i svenska styrelsers arbete och därmed stärka förtroendet både här hemma och utomlands för företagen. "Koden koncentrerar sig på styrelsernas roll och funktionssätt och lägger tonvikten vid att vara riktlinje och vägledning, snarare än regelverk. Vi hoppas nu att den skall inspirera många styrelser till kvalitetshöjning som ökar förtroendet och respekten för svensk ägarstyrning", säger Lars-Åke Helgesson, StyrelseAkademien. Koden är indelad i sex kapitel: *Styrelsens uppgifter *Styrelsens storlek och sammansättning *Tillsättning och frånträde av styrelseuppdrag *Styrelsens arbete *Arvodering av styrelsen *Utvärdering av styrelsen I varje kapitel utfärdas riktlinjer för vad som är god styrelsesed baserad på lagar regler, normer och gällande praxis av hög standard, totalt ca 90 stycken. Koden skjuter fram positionerna i en rad frågor: "Jag kan tänka mig att debatt kan uppstå kring rekommendationen för ledamöters oberoende som innebär en skärpning gentemot praxis i många bolag. Vi tar också ställning mot att avgående VD snabbt utses till ordförande. Sedan pläderar vi för ett öppnare och mer transparant nomineringsförfarande och en breddad rekryteringsbas som ökar förutsättningarna för fler kvinnor i styrelserna. Kontroversiellt kan nog också många tycka är att vi vill ha formell utvärdering av ledamöters och styrelsens kvalitet", säger Lars-Åke Helgesson. Närmast kommer StyrelseAkademien att förankra koden hos en rad viktiga institutioner i näringsliv och offentlig sektor för att få igång en diskussion som kan ge synpunkter och förslag för fortsatt utveckling av Vägledningen till god styrelsesed. För ytterligare information: Lars-Åke Helgesson, 070 586 10 12 Per Lekvall, 070 751 90 99 Som komplement till detta pressmeddelande distribueras också en *kortversion av Vägledning till god styrelsesed, *citat från deltagarna i referensgruppen *information om StyrelseAkademien Representanter för media kan få en kopia av den fullständiga Vägledning till god styrelsesed via StyrelseAkademiens kansli 08 506 126 25, ef@styrakad.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/27/20030127BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/27/20030127BIT00270/wkr0002.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/27/20030127BIT00270/wkr0003.pdf