Nu kan du se hur Hållplats Stenstan kommer att se ut i framtiden

Report this content

Nu finns gestaltningshandlingen för Hållplats Stenstan som visar hur området kommer att se ut i framtiden. De nya busshållplatserna kommer att byggas i kvarteret söder om Navet (vid parken Oasen) samt på Sjögatan. 

Varför byggs platsen om?

Den upplevda och faktiska otryggheten vid Navet gör att många väljer bort att åka buss vilket är olyckligt då vi har som mål att öka det hållbara resandet. De nya busshållplatserna ”flyttar in” i Stenstan där det är ett naturligt och större flöde av människor samt att det ligger i direkt anslutning till flera butikslokaler.

- Vi har velat skapa förutsättningar för en ökad trygghet för alla som vistas i området och att det i förlängningen innebär att fler kan tänka sig att åka buss, säger Niklas Bergström, projektledare.

Ytterligare en anledning är att Sundsvall inom ett par år har ett nytt resecentrum. I samband med att det är färdigbyggt blir resecentrum ändstation för regionalbussar och fjärrbussar. Dessa bussar kommer även fortsättningsvis att angöra centrala Sundsvall.

Detaljerade illustrationsförslag

I gestaltningshandlingen kan man ta del av hur området utformats för att skapa ökad trygghet samt förbättrad trafiksäkerhet för gångtrafikanter, bussresenärer och cyklister. Dessutom krymper vi ned området rejält vilket bidrar till en ökad trygghet och gör området mer överblickbart. Planen är dessutom att hela området ska förses med markvärme eftersom det förbättrar trafiksäkerheten avsevärt.

- När vi bygger Hållplats Stenstan skapas nya möjligheter för området där Navet och busstationen idag ligger, säger Niklas Bergström.

Finansiering

Totalt beräknas upprustningen kosta 31 mkr. Projektet har beviljats stadsmiljöavtal vilket innebär statlig medfinansiering för hälften av investeringskostnaderna. Stadsbyggnadsnämndens del ryms inom beslutade ekonomiska ramar för bättre och tillgängligare kollektivtrafik.

Dialogprocess

Stor omsorg har lagts i dialogarbetet i arbetet med att ta fram gestaltningshandlingen. De synpunkter och förslag som lämnats har varit ett viktigt underlag. Vi kommer att ha en intensiv dialog med olika målgrupper även i det fortsatta arbetet och i byggskedet.

Några av projektmålen är att:

  • den upplevda tryggheten i området ska vara högre efter ombyggnaden än innan
  • platsen ska innehålla utrustning som sittplatser, väderskydd, cykelparkeringar, papperskorgar, biljettautomater och skyltar
  • platsen ska vara väl belyst för att förbättra tryggheten
  • trafikrummet ska förbättras och tydliggöras för alla trafikantgrupper
  • krav gällande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska arbetas in som en naturlig del i platsens utformning.

Kontakt:

Niklas Bergström, projektledare

Tfn: 073-275 16 78

För frågor om gamla Navet

Johan Nordström, planarkitekt

Tfn: 073-270 51 70

Media

Media

Citat

Vi har velat skapa förutsättningar för en ökad trygghet för alla som vistas i området och att det i förlängningen innebär att fler kan tänka sig att åka buss.
Niklas Bergström, projektledare