Sanering av Lomyrans soptipp

Kommunen ansvarar för hanteringen av gamla soptippar i Sundsvall. Nu har vi påbörjat arbetet med att sanera den gamla tippen i Lomyran.

 

Sedan slutet av 1960-talet har det funnits en soptipp i Lomyran där hushållsavfall tagits emot fram till 1977. Mellan 1984 fram till 2006 har även kommunalt avloppsslam tippats i särskilda dammar. Industri- och annat verksamhetsavfall togs emot på tippen fram till början av 1980-talet.

Mycket att ta hand om i området

- Vi har sett hushållssopor, industriavfall och skrot i form av plåttunnor, bilvrak och däck när vi besökt området. Vi genomför åtgärder på flera soptippar i Sundsvall för att minimera riskerna för människor och miljö, säger Sten-Åke Westman.

Hantering av sopor och avfall

Det som ligger över grundvattenytan flyttas och täcks med en tät gummiduk och ren morän. Avfall under grundvattenytan kommer inte att röras. Det täcks istället med morän på plats. Industriavfallet i området som klassas som farligt avfall, grävs upp och skickas till en deponi i Umeå eller Kumla. Sedan tidigare mellanlagrar vi cirka 40 000 kubikmeter moränmassor på två platser intill tippen. För att kunna färdigställa arbetet behöver vi köra in ytterligare cirka 50 000 kubikmeter jordmassor till området.

Arbetet pågår mellan 2017 till 2019

Återställningen av soptippen kommer att pågå under ett flertal år med start oktober 2017 och med ett planerat slut hösten 2019. Den nu påbörjade första etappen kommer att vara klar oktober 2018. Etapp 2 startar tidigast maj 2019.

Boende i området kan påverkas

Transporterna av ren jord och industriavfall passerar genom byn Ovansjö under vardagarna och sker med bil och släp. De transporter som sker i området kan innebära visst buller och damm.

Kontakt:
Sven-Åke Westman, projektledare , tfn: 060-19 12 66

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media