Sundsvalls kommun får 17,2 Mkr från Europeiska Socialfonden (ESF) till två stora projekt

Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland har vid sitt möte den 14 december godkänt två projektansökningar, Hållbart Arbetsliv och Ung Kraft Arena, från Sundsvalls kommun. Partnerskap har valt att prioritera projekten med motiveringen att projekten är väl genomarbetade och förväntas ge goda resultat.

Hållbart Arbetsliv

Projektet prioriterades i Programområde 1.1 och beviljades 6,5 miljoner.

Projektet kommer att pågå mellan den 1 februari 2016 fram till och med 31 juli 2018 och syftar till förbättrad hälsa och hållbart arbetsliv via kompetensutveckling bland kommunens anställda. Hållbart arbetsliv omfattar fyra områden: Hälsofrämjande ledarskap och organisation, hälsofrämjande arbetsplats, hälsofrämjande medarbetarskap samt spetsutbildning av hälsa, arbetsmiljö och jämställdhet.

Ung Kraft Arena

Projektet prioriterades i Programområde 2.3 och beviljades 10,7 miljoner. Projektet kommer att pågå mellan den1 februari 2016 fram till och med 28 februari 2019. Projektet riktar sig till målgruppen unga mellan 18-29 år med psykiska/neuropsykiatriska/kognitiva funktionsnedsättningar. Projektets syfte är att skapa en arena och därigenom med olika individuellt anpassade insatser stödja målgruppen att komma i arbete eller annan sysselsättning.

– Det är väldigt glädjande att partnerskapet tror på det arbete som görs i kommunen och är beredda att satsa pengar på dessa projekt. Det här kommer ge oss bättre möjlighet att minska sjukfrånvaron bland våra anställda och få fler unga i arbete, två viktiga frågor som vi prioriterar högt, säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande.

Europeiska Socialfonden

ESF är Europas viktigaste instrument för att stödja jobb, hjälpa folk att få bättre jobb och säkerställa rättvisare arbetstillfällen för alla EU-medborgare. Det fungerar genom att investera i Europas humankapital - sina anställda, sina ungdomar och alla som söker ett jobb.

Kontaktperson Hållbart arbetsliv:
Projektledare Anna-Karin Johansson
Mobil: 070-283 48 55

Kontaktperson Ung kraft arena:
Verksamhetschef Mattias Gillow
Mobil: 070-282 00 35

Taggar:

Media

Media