Penser Access: Surgical Science - Ett starkt kvartal i linje med våra estimat

Surgical Science rapporterar en nettoomsättning om SEKm 14,9 vilket är en ökning med 24% från Q2’17. Totala intäkter uppgår till SEKm 16,8. Aktiveringarna av FOU går att härleda till avslutningen av integrationen med CMR Surgical, uppdatering av befintlig mjukvara samt utveckling av simulering kring bråck-kirurgi. Rörelseresultatet uppgår till SEKm -1,8, vilket är en förbättring från Q2’17 då förlusten uppgick till SEKm -2,4. Efter kvartalets utgång har man erhållit ett forskningsbidrag om EUR 500 000 gör att utveckla en simulator för robotkirurgi inom kolektomi (kirurgiskt borttagande av tjocktarm) vilket kommer bli den första av sitt slag. Detta utvecklingssamarbete sker tillsammans med Meerecompany. Sammanfattningsvis ser vi att SuS rör sig åt rätt håll, de satsningar man gjort i USA har börjat bära frukt i form av ökad försäljning. VI väljer dock att sänka våra estimat för lönsamhet då vi underskattat kostnadsbasen. Detta gör att vi ser fortsatt hög potential i bolaget till hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/ett-starkt-kvartal-i-linje-med-vara-estimat/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett världsledande företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa VR simulatorer tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg och har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus och Sahlgrenska Akademin, var bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer, säkerställer vi en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning och nära samarbete med de främsta medicinska institutionerna, kommer Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för att förbättra kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett kostnadseffektivt och standardiserat sätt.

Prenumerera