Delårsrapport jan - jun 2018

Rörelsens intäkter uppgick under första halvåret 2018 till 18,7 MSEK, vilket är en ökning med 46 % i förhållande till motsvarande period förra året. 

Delårsrapport Q2 2018, 1 april – 30 juni

 • Nettoomsättning uppgick till 7,7 MSEK (5,2 MSEK) 
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,9 MSEK (-3,6 MSEK)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgår till -0,34 SEK (-0,60 SEK)  
 • Eget kapital i koncernen -1,1 MKSEK (8,1 MSEK) 
 • Eget kapital i moderbolaget 6,3 MSEK (16,5 MSEK)
 • Aktiekapitalet i moderbolaget uppgår till 5,7 MSEK

Delårsrapport 2018, 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättning uppgick till 18,7 MSEK (12,8 MSEK) 
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,9 MSEK (-5,6 MSEK)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgår till -0,34 SEK (-0,94 SEK) 
 • Eget kapital i koncernen -1,1 MKSEK (8,1 MSEK) 
 • Eget kapital i moderbolaget 6,3 MSEK (16,5 MSEK)
 • Aktiekapitalet i moderbolaget uppgår till 5,7 MSEK

VD-kommentar                         

IQS Energi Komfort arbetar oförtrutet och envetet vidare med att positionera bolaget som det ledande kompetensföretaget i segmentet energioptimering för fastigheter med fokus på lösningar med förnyelsebar energi.

IQS Energi Komfort är det enda bolaget i segmentet som erbjuder 'One-stop-shop' för förstudie, dimensionering och installation avseende kombinationer av bergvärme, frånluftsåtervinning och solpaneler med kompletterande produkter som t.ex. fjärrövervakning och laddstolpar, m.m.

Årets andra kvartal har dock utvecklats sämre än planerat i produktionen pga av förändringar i planerade installationer samt ett begränsat fokus på försäljning i fastighetssegmentet. Även om vi lyckats uppnå en betydande ökning i installationer mot föregående år så hade vi planerat för ytterligare installationer före sommaren. Ett antal större projekt har dock flyttats till efter semestern vilket påverkat omsättning och resultat negativt i andra kvartalet 2018.

Den planerade volymen installationer över tid är dock oförändrat mot tidigare då inga installationer förlorats utan endast planerats om.

Perioden har kännetecknats av ett stort fokus på finansiella lösningar snarare än aktiviteter i marknaden. Detta har påverkat nyförsäljningen väsentligt. Vår ambition är att återhämta detta så snart vi har en stabil finansiell plattform at arbeta vidare utifrån.

IQS Energi Komfort är ett starkt varumärke i segmentet och är mycket väl positionerade för fortsatt expansion.

IQS Energi Komfort positionerar sig som en ”Single Point of Contact” för allt som rör energioptimering i en fastighet som innefattar bergvärme, solceller och frånluftsåtervinning. Vi erbjuder initial analys, dimensionering, projektering, upphandling, montering, injustering, drift, driftsanalys, övervakning och service. Kombinationen av bergvärme, solpaneler och frånluftsåtervinning kräver ofta ett övergripande styrsystem för att maximera anläggningens effektivitet.

Det kraftigt ökande intresset för energioptimering med förnyelsebar energi som basenergi märks allt mer påtagligt i verksamheten och vi menar att detta är början på en allt större omställning i segmentet till en allt större andel närproducerad energi.

Händelser efter Rapportperioden

Då förseningarna varit mer omfattande än förväntat och större möjliga samarbeten som tänkt skulle påbörjas före sommaren har skjutits till efter sommaren så har styrelsen efter samråd med stora aktieägare bedömt att åtgärder måste vidtagas som säkerställer Bolagets positiva drift och möjliggör att vi kan kapitalisera på nya kunddiskussioner som pågår. Mot den bakgrunden har Bolaget skrivit avtal om att förvärva Sustainable Energy Solution Sweden AB (SENS) och betala med egna aktier. Förvärvet är villkorat av att en Extra Bolagsstämma godkänner detta och att Aktiemarknadsnämnden ger dispens från budplikt då SENS nuvarande aktieägare blir majoritetsägare enligt tidigare utsänt pressmeddelande.

Såsom tidigare beskrivits i pressmeddelande daterat 20 juli 2018 ligger den gemensamma budgeten för IQS Energi Komfort AB och Sustainable Energy Solutions Sweden AB på 80-100 MSEK för verksamhetsåret 2018.

I samband med förvärvet sade VD Arne Olafsson upp sin anställning och styrelseordförande Sverker Littorin tar över som VD fram till den extra bolagsstämman.

Sverker Littorin

Tf VD

Kommentarer till den finansiella utvecklingen i koncernen

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter uppgick Q2 2018 till 7,6 MSEK (5,2 MSEKE), vilket är en ökning med 47,8 % i förhållande till motsvarande period förra året. Intäkterna är lägre än budget pga flyttade installationer från Q2 till Q3.

Nettoomsättningen för första halvåret uppgår till 18,7 MSEK (12,8 MSEK), en ökning med 45,7% i jämförelse med föregående år.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader uppgick Q2 till 11,2 MSEK och 2,7 MSEK högre än för motsvarande period förra året.

Rörelseresultatet

Rörelseresultatet uppgick Q2 till -3,6 MSEK (-3,4 MSEK).

Resultatet för första halvåret uppgår till -3,9 MSEK (-5,6 MSEK).

Finansiella ställningen

Det egna kapitalet uppgick per 2018-06-30 i moderbolaget till 6,3 MSEK och aktiekapitalet till 5,7 MSEK. Bolaget har inget utestående konvertibelt lån eller optionsprogram.

Framtidsutsikter 

Det aktiva, och helt nödvändiga, arbetet med att bygga upp en betydande offertstock har nu börjat ge löpande resultat i orderingången men det krävs ytterligare volymer för att nå våra lönsamhetsmål.

Målet för 2018 är att bolaget ska fortsätta att förstärka sitt varumärke och närvaro i fastighetssegmentet.

Kommande rapporteringstillfällen 

 • Kvartalsrapport Q3, 31 oktober
 • Bokslutskommuniké 2018, 28 februari 2019

Granskningsrapport.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Organisation och medarbetare

Antalet anställda per den 30 juni 2018 uppgick till 19 st. utöver underentreprenörer och konsulter.

Ägarförhållande

IQS Energi Komfort aktie är noterad på Nordic MTF (NGM). Genom listningen av bolagets aktie stärker vi bolagets långsiktiga åtagande till de kunder som investerar i förnyelsebar energi och säkerställer att kunden har en stark och transparant samarbetspartner lång tid framöver.

Det finns per den 30/6, 2018, 11 364 453 aktier i bolaget. Genomsnittligt antal aktier per 30 juni 2018 är 5 959 971 aktier.

Inga utestående konvertibler, teckningsoptioner eller liknande fanns vid denna rapports lämnande.

Företagspresentation 

IQS Energi Komfort AB (publ) etablerades 1996 för att sälja bergvärmeanläggningar och erbjuda service till bergvärmekunder.

Affärsidé

IQS Energi Komfort AB ska minska sina kunders energikostnader och miljöpåverkan genom att dimensionera, installera, övervaka och underhålla beprövade lösningar för förnyelsebar energi som bergvärme, solenergi, frånluftsåtervinning och kombinationer av dessa. 

Bergvärme och frånluftsåtervinning är de enda förnyelsebara energislag som levererar energi året runt, dygnet runt, oberoende av väder och vind och har den kortaste återbetalningstiden

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm 31 juli, 2018

Styrelsen

IQS Energi Komfort AB är ett av ytterst få bolag i segmentet förnyelsebar energi som installerar samtliga nu tillgängliga tekniker som bergvärme, frånluftsåtervinning, solceller och andra relevanta tekniker samt kombinationer av dessa för att uppnå maximal besparing till minsta möjliga investering och teknikrisk.

Prenumerera

Dokument & länkar