10 förslag på mer optimal naturvård - så går jobben inte åt skogen!

10 förslag på mer optimal naturvård - så går jobben inte åt skogen! Sverige behöver biologisk mångfald, jobb och en lönsam skogsindustri. För att klara det krävs kostnadseffektiva och välriktade insatser. Likaså att riksdagen, myndigheter och landets alla skogsägare samarbetar. Sveaskog presenterar idag tio förslag på hur detta kan gå till. - För att bevara biologisk mångfald är det viktigt att vi lever upp till miljömålet, säger Sveaskogs ordförande Bo Dockered. Men inom den av riksdagen fastställda ramen om att undanta ytterligare 900.000 hektar skog kan man arbeta mer optimalt och nå större naturvårdsnytta till lägre kostnader för samhället. Sedan det nationella miljömålet antogs 1999 har 813.000 hektar produktiv skogsmark undantagit från produktion. Huvuddelen av skogen har undantagits genom frivilliga avsättningar. - Riksdagens uppdrag till Naturvårdsverket om hur de 900.000 hektaren ska skyddas behöver uppdateras. Större andel av resurserna bör läggas på naturvårdsavtal, biotopskydd och naturvårdande skötsel, säger Bo Dockered. Det skapar fler jobb och levande skogar. Skog som undantas från produktion leder till minskade virkesleveranser, färre jobb och ökade samhällsekonomiska kostnader. Enligt en färsk studie av Jakko Pöyry kan mellan 330-2.800 jobb försvinna från skogsnäringen i norra Sverige, beroende på hur stora arealer man väljer att skydda. En ny sammanställning som Sveaskog gjort utifrån officiell statistik visar att totalt 5,3 miljoner hektar (20 %) av Sveriges 26,1 miljoner hektar skog är undantagen skogsproduktion. Sveaskog presenterar idag 10 förslag på ett utvecklat naturvårdsarbete som också hushållar med samhällets resurser: 1. Respektera det nationella miljömålet Miljömålet "Levande skogar" anger att skogens produktionsvärde ska skyddas, liksom biologisk mångfald, kulturella och sociala värden. Samtliga faktorer är lika viktiga. Ett delmål är att ytterligare 900.000 hektar produktiv skogsmark ska undantas från produktion till år 2010. Vi anser att man ska hålla fast vid detta delmål. En ytterligare ökning av arealen formellt skyddad skogsmark blir mycket kostsamt för Sverige och bör i så fall noga konsekvensutredas. 2. Analysera bättre vad som behöver skyddas Idag är 20 procent av Sveriges skogsklädda land undantagen från produktion genom reservat, nationalparker, naturvårdsavtal och olika avsättningar. Det allra mesta av detta är skogsklädda impediment. Vi vet inte idag tillräckligt mycket om vilka naturvärden som finns på dessa olika arealer. För att veta vad som behöver skyddas bör all denna mark översiktligt inventeras och en sammanhållen bristanalys göras. 3. Ta fram en samlad strategi för naturvården Naturvårdsverket bör ta fram en samlad nationell strategi för det fortsatta skogliga naturvårdsarbetet, som anger vilka naturvärden som ska skyddas, vilka insatser som ska göras och hur befintliga reservat ska skötas. Strategin bör även beskriva hur skogsproduktionen samt kulturella och sociala värden ska värnas. Strategin bör göras känd bland alla berörda aktörer. Det skogliga naturvårdsarbete som bedrivs av olika aktörer är inte tillräckligt hoplänkat. Det handlar om både naturvårds- och skogsvårdsmyndigheten, EU:s direktiv och sektorns egna frivilliga arbete. En bättre samplanering skulle t ex tydligare kunna identifiera var det finns ett mervärde av att bilda reservat. 4. Beakta skogsbärande impediment I Sverige skyddas 3,4 miljoner hektar skogsbärande impediment från skogsproduktion. Denna mark bör räknas in i statistiken vid internationella jämförelser och den bör beaktas i en sammanhållen bristanalys. 5. Tydliggör begreppen Idag används många olika begrepp i naturvårdsarbetet. Till exempel används begreppen urskog, äldre skog, gammelskog, gammal skog och naturskog ofta felaktigt för samma sak. Det leder till att myndigheter, skogsägare, miljöorganisationer mfl ofta missförstår varandra och talar om olika saker. Politiker, medier och allmänhet har svårt att förstå vad som faktiskt sägs, beslutas och görs. Ansvariga myndigheter bör tydliggöra vad olika begrepp innebär. 6. Mer naturvårdsavtal och frivilliga lösningar Människor har i generationer skött skogen så att höga naturvärden har skapats. Sveriges skogsägare vill ta ansvar för miljön. Biologisk mångfald kan bevaras på många olika sätt. Att i ökad grad nyttja juridiskt bindande naturvårdsavtal är ett sätt att ta större hänsyn till den enskilde skogsägaren, som får möjlighet att behålla sin mark. Man bör tillåta en stor variation i valet av medel, så att skilda aktörers olika ambitioner kan nyttjas optimalt. Sveaskog har bl a beslutat att inrätta ekoparker på 180.000 hektar, där hotade naturvärden restaureras och skyddas. Dessa skogar bör myndigheterna kunna räkna in i statistiken för skyddad mark. 7. Mer resurser till inrättande av små reservat, skydd av nyckelbiotoper och naturvårdsavtal Idag saknas medel för inrättande av små reservat, skydd av nyckelbiotoper och naturvårdsavtal. Sådana insatser gynnar naturvärden och skapar samtidigt arbeten. De kan ge stor naturvårdsnytta till relativt sett låg kostnad. Det krävs en palett av olika skyddsformer som kan komplettera varandra och att en bedömning görs från fall till fall av naturvårdsnytta i relation till kostnad. 8. Bättre skötsel av befintliga reservat Skötseln av befintliga reservat är eftersatt och det behövs en utveckling av bättre skötselformer för skogar med höga men skötselkrävande naturvärden. Här bör olika aktörers erfarenheter tas tillvara och medel styras över till själva skötseln för att höja naturvårdskvaliteten. 9. Analysera samhällsekonomiska och sociala konsekvenser Riksdagen har beslutat att skogens virkesproduktion ska väga lika med miljömålen. Den nationella naturvårdsstrategin bör sättas i relation till andra samhällsintressen. Vid ökade ambitioner för nya reservat bör därför en kalkyl presenteras som visar konsekvenserna för sysselsättningen och skogsindustrins lönsamhet. 10. Bred dialog inför nästa steg År 2010 när miljömålet "Levande skogar" och delmålen har nåtts är det dags att besluta om nästa steg. Vi behöver då en bred enighet kring vad som ger bästa naturvårdsnytta till lägsta möjliga kostnad. För det behövs en bred och konstruktiv dialog. Fakta och bakgrundsmaterial finns på www.sveaskog.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00760/wkr0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar