2600 jobb hotas i skogsnäringen i norr

2600 jobb hotas i skogsnäringen i norr 2 600 anställda inom skogsnäringen kan förlora sitt jobb om länsstyrelsernas planer på nya skogsreservat och andra inskränkningar i skogsbruket genomförs. Framför allt drabbas sysselsättningen i Västerbotten och Norrbotten. Det visar en omfattande studie som det oberoende analysföretaget Jaakko Pöyry har genomfört på uppdrag av Sveaskog. Om länsstyrelsernas planer på att bilda ytterligare 440 000 hektar naturreservat genomförs kommer mängden virke som kan levereras till skogsindustrin att minska. Med övriga befarade inskränkningar innebär detta ca 1,4 miljoner kubikmeter årligen i minskade leveranser under en 15-års tid. Det innebär att 1300 personer i skogsbruket och 1350 anställda i den trämekaniska industrin förlorar sina arbeten. Ett antal sågverk kommer att stängas. Även massa- och pappersindustrin berörs. - Studien visar tydligt att länsstyrelsernas förslag på nya skogsreservat får stora konsekvenser för Sveaskog och övriga aktörer i skogsnäringen. Förslaget får även negativa konsekvenser för Sveriges tillväxt eftersom skogsindustrin än så länge är landets viktigaste exportindustri, säger Bo Dockered, styrelse-ordförande i Sveaskog. Utgångspunkten för Jaakko Pöyrys studie är de senaste årens förändrade och ökade anspråk på skogen. Naturreservat kommer att bildas inom ramen för miljömålet Levande skog samt regeringens uppdrag om naturvärdesbedömning och skydd av viss skog. - Det är viktigt att vi driver miljö- och naturvårdsarbetet på ett ansvarsfullt sätt, säger Bo Dockered. Samtidigt måste vi värna om de arbeten och exportintäkter som skogsnäringen ger. Idag är det svårt att få denna ekvation att gå ihop. Därför vill jag ta initiativ till en nationell dialog om hur skogarna ska brukas och hur mycket som ska skyddas. Bo Dockered efterfrågar tre viktiga underlag för ett seriöst naturvårdsarbete: * Naturvårdsverket bör ta fram en bristanalys som visar vilken sorts skogar som saknar skydd idag. Vi vet inte vilka naturvärden som finns i befintliga reservat. Någon analys finns inte heller av vilka naturvärden som finns på de stora områden produktiv skogsmark som skogsägare frivilligt undantagit från skogsproduktion. Inte heller vet vi vad som finns på de 5,966 miljoner hektar impediment som skogsägare valt att inte räkna in i produktiv skogsmark. * En tydlig samhällsekonomisk kalkyl på den verkliga kostnaden för nya reservat måste presenteras. I en sådan kalkyl måste man ta med skogsindustrin och landets exportinkomster. * Ett viktigt underlag för seriöst naturvårdsarbete bör vara ett klarlagt mål för skogsskydd på nationell och regional nivå. Utifrån detta mål och kunskap om naturvärden i befintliga reservat och andra undantagna områden kan man göra den bristanalys som saknas idag - Naturvårdsverket vill vänta med slutsatser om konsekvenser för skogsbruket till dessa att alla inventeringar är klara och kan vägas mot de statliga skogsägarnas naturvårdsambitioner. Det är en rimlig synpunkt, men då är det också rimligt att vänta med reservatsbildandet av samma skäl, slutar Bo Dockered. För mer information: Bo Dockered 070-674 01 19 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar