Avtal klart mellan AssiDomän och Frantschach

Avtal klart mellan AssiDomän och Frantschach AssiDomän AB har med Frantschach AG undertecknat ett avtal om försäljning av AssiDomäns säckverksamhet, pappersbruken Sepap och Dynäs samt affärsenheten Barrier Coating. Frantschach övertar verksamheten per den 1 januari 2000. Affären förutsätter godkännande av EUs konkurrensmyndigheter och beräknas slutföras med erläggande av köpeskilling under andra halvåret i år. Det samlade försäljningspriset, före avdrag för räntebärande skulder, uppgår till mellan MEUR 550(MSEK 4 535) och MEUR 565 (MSEK 4 660), beroende på resultatutvecklingen i de sålda enheterna (s k earn out). Transaktionen beräknas ge en resultateffekt efter finansnetto om ca MSEK 180. Därtill kommer positiva skatteeffekter om ca MSEK 485, bl a genom möjlighet att utnyttja tidigare förluster. Sammantaget beräknas försäljningen ge en positiv resultateffekt år 2000 på ca MSEK 665, motsvarande 5,60 kr/aktie. Då överlåtelsen sker per den 1 januari 2000 kommer resultatet för de sålda enheterna för innevarande år att tillfalla köparen. Intill slutförande av transaktionen ingår de sålda enheterna i AssiDomäns redovisning som tidigare - Uppgörelsen innebär ett stort steg i genomförandet av strategin att koncentrera verksamheten och fokusera på de segment, där AssiDomän idag har en konkurrenskraftig struktur, möjlighet att bygga upp och försvara en ledande ställning och skapa värde för aktieägarna, säger Gunnar Palme, VD för AssiDomän. Koncernens kapitalstruktur AssiDomän gör löpande översyn av koncernens kapitalstruktur i syfte att ha en välbalanserad balansräkning. Av köpeskillingen från försäljningen till Frantschach avses den absoluta merparten att överföras till aktieägarna under hösten 2000 efter det att affären är slutförd och likvid erhållen. Överföringen är inom ramen för vad som är möjligt med hänsyn till restriktioner i AssiDomäns balansräkning avseende tillgängligt fritt eget kapital samt bedöms rimligt med hänsyn till utvecklingsplaner för kvarvarande verksamheter. Landsdowne Capital och Carnegie har varit rådgivare åt AssiDomän. AssiDomän är ett av Europas ledande skogsindustriföretag. Tillverkningen är koncentrerad till sågade trävaror, förpackningspapper och förpackningar. Koncernen, som är en av Europas största börsnoterade skogsägare, omsatte 1999 24,5 miljarder SEK (3 miljarder EUR) och har 17 000 anställda. AssiDomän AB Corporate Communications 2000-05-16 För ytterligare information: En telefonkonferens kommer att hållas i dag, tisdag den 16 maj, kl. 11.00 med anledning av denna pressinformation. Gör så här för att delta i konferensen; Kl.10.55 Ring +44 20 8240 8242, be att bli kopplad till AssiDomäns telefonkonferens. Vi ber Dig ringa från ett avskilt rum. Kl. 11.00 Information ges av Gunnar Palme, President and CEO, Roger Asserståhl, deputy CEO, Sven Eric Lundström, Executive Vice President and CFO, Berit Hallberg, Senior Vice President Corporate Communications and Björn Olhans, Vice President Planning & Control. Om Du inte kan delta i telefonkonferensen kommer en inspelning att finnas tillgänglig i 48 timmar efteråt. Telefonnumret är +44 20 8288 4459, ange kod: 685142. Bilaga 1 AssiDomäns framtida inriktning " 2 Enheter under avyttring, nyckeltal " 3 Faktablad Bilaga 1 AssiDomäns framtida inriktning Den industriella verksamheten i AssiDomän kommer att fokuseras på lönsamhet och tillväxt inom Corrugated & Containerboard (wellpapp och wellpappråvara). Som tredje största leverantör av wellpapp och wellpappråvara i Europa har AssiDomän en stark ställning och goda möjligheter att ytterligare stärka positionen. Marknadsandelen ligger idag på drygt sex procent och ambitionen är att komma över tio procent. Strategin är att växa och stärka positionerna på selektiva marknader samt öka andelen inom lönsamma segment med höga förädlingsvärden. AssiDomän behöver förbättra balansen mellan papper baserade på dels returfiber och dels nyfiber, och även öka integrationen mellan wellpappråvara och wellpapp. Den nödvändiga tillväxten inom Corrugated & Containerboard kommer att ske såväl organiskt som genom förvärv. Massa- och pappersbruken Karlsborg och Skärblacka har idag starka positioner inom bl a vita högkvalitativa förpackningspapper. Möjligheterna till produkt- och marknadsutveckling är goda och det finns olika alternativa utvecklingsvägar både vad gäller kvaliteter och marknadssegment. För att ytterligare stärka konkurrenskraften är AssiDomän öppet för samverkan med andra företag. AssiDomän Timber är Sveriges största producent av sågade trävaror. Sågverksbranschen har under lång tid lidit av fragmenterad struktur och överkapacitet. Lönsamheten är otillfredsställande och det finns ett stort behov av konsolidering. Förutom att ytterligare arbeta med lönsamheten och effektiviteten avser AssiDomän att aktivt arbeta för att starkare strukturer kan bildas i branschen. AssiDomäns skogstillgångar är en resurs med betydande kassaflöden och stora värden, som bättre måste komma fram i värderingen av bolaget. Koncernen utreder nu för- och nackdelar med att hålla ihop skogs- och industrirörelsen i samma struktur, alternativt om ett separat noterat industribolag respektive ett renodlat separat noterat skogsbolag kan skapa ett ökat värde för aktieägarna. I samband med utvärderingen av AssiDomäns framtida struktur sker en analys av lämplig framtida kapitalstruktur och finansiella mål. I slutet av 1999 inleddes försäljning av affärsenheten Cartonboard. Försäljningsprocessen beräknas vara avslutad före sommaren 2000. Bilaga 2 Enheter under avyttring, nyckeltal Resultaträkning Varav Barrier Coating, AssiDomän Sacks, Dynäs, Sepap koncernen % av Januari-mars 2000 MSEK MSEK koncerntotal Extern fakturering 6 560 1 24 546 Rörelsens kostnader m m -5 426 -1 24 302 Avskrivningar -446 -99 22 Rörelseresultat 688 145 21 Januari-mars 1999 Extern fakturering 5 947 1 22 326 Rörelsens kostnader m m -5 141 -1 23 199 Avskrivningar -501 -121 24 Rörelseresultat 305 6 2 Helår 1999 Extern fakturering 24 497 5 22 502 Rörelsens kostnader m m -21 195 -4 24 994 Avskrivningar -1 963 -472 24 Rörelseresultat * 1 339 36 3 Helår 1998 Extern fakturering 23 993 5 24 756 Rörelsens kostnader m m -20 565 -5 25 237 Avskrivningar -1 850 -443 24 Rörelseresultat 1 578 76 5 Helår 1997 Extern fakturering 20 725 5 27 649 Rörelsens kostnader m m -17 359 -5 30 210 Avskrivningar -1 521 -406 27 Rörelseresultat 1 845 33 2 Tillgångar och skulder Varav Barrier Coating, AssiDom Sacks, Dynäs, än Sepap koncern % av en 31 mars 2000 MSEK MSEK koncernt otal Anläggningstillgångar, ej 20 452 3 716 18 räntebärande Varulager 2 859 711 25 Kortfristiga fordringar m m, 5 840 1 192 20 externa ej räntebärande Skulder och avsättningar, 7 236 1 115 15 externa ej räntebärande Kassaflöde Varav Barrier Coating, AssiDomän Sacks, Dynäs, Sepap koncernen % av Januari-mars 2000 MSEK MSEK koncerntotal Rörelseöverskott 1 113 244 22 * Före nedskrivning MSEK 1 540 Bilaga 3 Faktablad AssiDomän Sacks AssiDomän Sacks manufactures paper sacks which are used to pack building materials and other products. Other significant market segments are the food and chemical industries. AssiDomän Sacks is the second-largest sack producer in Europe. Capacity, million sacks: 900 Number of employees: 1,650 Sack plants: 15 * Belgium (2): AssiDomän S&M, Vilvoorde (to be closed 30 June 2000); AssiDomän Multisac, Poperinge. * Croatia (1): Ekovreca, Valpovo. (AssiDomän owns 65% of the company.) * Czech Republic (1): AssiDomän Sepap Sack , Steti. * France (3): AssiDomän Charfa Artois, Béthune; AssiDomän Charfa Provence, Rousset; AssiDomän Charfa Alsace, Schweighouse Sur Moder. * Germany (2): AssiDomän Herkules, Sendenhorst; AssiDomän Herkules (Werk Goslar), Goslar. * Italy (3): AssiDomän Natro Cellulosa, Romano di Lombardia/Bergamo; AssiDomän Natro Cellulosa, Volla/Napoli; AssiDomän Natro Cellulosa, Misterbianco/Catania. * Norway (1): AssiDomän Scandisack, Moss. * UK (2): AssiDomän Sacks, Aylesford; AssiDomän Sacks, Hull. AssiDomän Dynäs (Väja, Sweden) Production capacity: - unbleached sack and kraft paper: 220,000 tonnes Number of employees: 390 AssiDomän SEPAP (Steti, Czech Republic) Production capacity: sack and kraft paper: 149,000 tonnes Linerboard: 65,000 tonnes market pulp: 110,000 tonnes Number of employees: 1,050 AssiDomän Barrier Coating Barrier Coating processes paper, liner, cartonboard and other substrates by coating and laminating with various types of polymers. This creates a barrier against grease, moisture and gas diffusion. Number of employees: 780 Plants: 7 * Belgium (1): AssiDomän Belcoat, Duffel. * Czech Republic (1): AssiDomän Sepap-Barrier Coating, Steti. * France (2): AssiDomän Polykote, Oise; AssiDomän Polykote, Gournay-en- bray * Germany (1): AssiDomän Inncoat, Raubling. * Sweden (2): AssiDomän Barrier Coating, Örebro; AssiDomän Barrier Coating, Timrå. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00030/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar