Bildandet av Billerud ger positiva effekter på AssiDomän

Bildandet av Billerud ger positiva effekter på AssiDomän Det nya bolaget Billerud, som presenterats idag, blir ett företag fokuserat på några få, väl definierade produktområden, främst kraftpapper. Det nya bolaget innebär att AssiDomäns bruk Karlsborg och Skärblacka kommer att ingå i en ny industriell struktur. Genom den industriella logiken i samgåendet skapas synergier som kommer att uppgå till ca MSEK 200. Bildandet av Billerud är ytterligare ett steg i linje med AssiDomäns strategi att fokusera och koncentrera verksamheten till färre produktområden. Genom renodling och medverkan i etablering av nya och starka industriella grupperingar, skapas aktieägarvärde. Transaktionen med för flera positiva finansiella effekter för AssiDomän. AssiDomäns andel av de gemensamma synergierna på MSEK 200, motsvarar en positiv effekt på SEK 0,60 per AssiDomän-aktie. I direkt anslutning till noteringen av Billerud avser AssiDomän dela ut Billerudinnehavet till aktieägarna, enligt lex Asea. Detta innebär att ytterligare finansiella resurser överförs till AssiDomäns aktieägare på ett effektivt sätt. I samband med strukturförändringarna i koncernen sker också en översyn av koncernens finansiering. AssiDomän AB Corporate Communications 2000-10-27 För ytterligare information, vänligen kontakta: Gunnar Palme, President and CEO Roger Asserståhl, Depty CEO Peter Månsson, VP, Investor Relations Tel.: 08-655 9000. Bilaga AssiDomän PROFORMA Balansräkning (MSEK) Proforma 1* Billerud Proforma 2 30 juni 00 30 juni 00 Anläggningstillgån 16.614 -2.180 14.434 gar Omsättningstillgån 12.726 -880 11.846 gar Aktier Billerud 1.080 1.080 Summa tillgångar 29.340 -1.980 27.360 Eget kapital 13.821 13.821 Räntebärande 9.463 -1.500 7.963 skulder Ej räntebärande 6.056 -480 5.576 skulder Summa eget kapital 29.340 -1.980 27.360 och skulder Räntebärande 4.198 -1.500 2.698 nettoskuld * Proforma med hänsyn tagen till Frantschach-försäljningen, men före inlösen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00060/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar