BILLERUD - Stora Enso och AssiDomän bildar gemensamt bolag för förpackningspapper

Report this content

Pressrelease från Stora Enso och AssiDomän samt inbjudan till presskonferens i Stockholm, den 27 oktober, kl 10.00 svensk tid. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Konferenscentrum, lokal; Atlanta. Internationell telefonkonferens hålls kl. 12.00 svensk tid, mer information nedan. BILLERUD - Stora Enso och AssiDomän bildar gemensamt bolag för förpackningspapper Stora Enso och AssiDomän har träffat en principöverenskommelse om att bilda ett nytt 50/50-ägt bolag av pappersbruken Gruvön (Stora Enso) samt Karlsborg och Skärblacka (AssiDomän). Samgåendet och bildandet av det nya bolaget beräknas formellt ske per 1 januari 2001. Bolagets namn planeras bli Billerud. Synergieffekterna uppgår till MSEK 200 (MEUR 24). Avsikten är att aktierna i Billerud ska noteras vid OM Stockholmsbörsen. Billerud beräknas få en helårsomsättning på ca MSEK 6.200 (MEUR 730). Proforma för 1999 uppgick det sammanlagda rörelseresultatet före avskrivningar för de tre enheterna till MSEK 629 (MEUR 74). Under första halvåret 2000 uppgår rörelseresultatet före avskrivningar till ca MSEK 712 (MEUR 84). Antalet anställda blir ca 2.400. Billeruds produktionskapacitet blir totalt ca 1.280 kton papper och massa. Bolaget kommer att tillverka vitt förpackningspapper, vitt och brunt säckpapper, halvkemisk fluting, white top liner samt avsalumassa. Det rationella med ett samgående är likheterna i produktportfölj mellan bruken och de skalfördelar som uppstår. Här skapas ett bolag som väl kan möta de krav på kapacitet, storlek och kvalitet som den pågående konsolideringen av den globala förpackningsindustrin kräver. Billerud har goda förutsättningar att växa och bli en global marknadsledare inom vita förpackningspapper. Det sammanslagna bolaget ger också en bra bas för arbetet med att utveckla produktmixen mot mer förädlade produkter. De ingående anläggningarna håller hög teknisk standard. Sammanlagt har ca MSEK 5 000 (MEUR 590) investerats under senare år. Det innebär att behovet av större investeringar inom överskådlig framtid är litet. Samordningsvinster Kombinationen av tre bruk med likartad produktmix ger stora möjligheter till effektivisering och samordning. Synergivinsterna beräknas uppgå till ca MSEK 200 (MEUR 24) på årsbasis och väntas få full effekt i resultatet år 2003. Samordningsvinsterna uppkommer främst genom produktbyten mellan bruken och specialisering, samt viss kostnadsbesparing i administration och försäljning. Värderelation och finansiell ställning Uppgörelsen innebär en värderelation för tillförda tillgångar om 52,5 procent för AssiDomän och 47,5 procent för Stora Enso. Värdeskillnaden kommer att regleras genom storleken på de tillförda räntebärande skulderna i samband med bildandet av det 50/50-ägda bolaget. Billerud får ett eget kapital på ca MSEK 2.200 (MEUR 260). Den räntebärande nettoskulden kommer inledningsvis att uppgå till ca 2.650 MSEK (MEUR 313). Initialt beräknas skuldsättningsgraden bli ca 1,2. En välavvägd nettoskuldsättningsgrad för ett noterat Billerud i ett normalt konjunkturläge bedöms ligga på nivån 0,8. Billerud kommer självständigt att svara för sin externa finansiering. Börsnotering Parterna kommer att äga vardera 50 procent av aktierna i Billerud. Det nya bolaget kommer att drivas självständigt och således att dekonsolideras och redovisas som resultatandel i både AssiDomän och Stora Enso. Avsikten är att detta ska ske per 1 januari 2001. Aktierna i Billerud ska noteras på OM Stockholmsbörsen så snart som möjligt, men senast år 2002. AssiDomäns styrelse avser att föreslå ordinarie bolagsstämma att dela ut aktieinnehavet till aktieägarna i direkt anslutning till noteringen (enligt lex Asea). Stora Enso avser långsiktigt att avyttra hela sitt innehav, varav 20% av bolaget i anslutning till börsnoteringen (dvs 40% av Stora Ensos innehav). Vid börsintroduktionen ska Stora Enso söka placera dessa 20% hos finansiella institutioner, alternativt sälja dem till AssiDomän. I det fall Stora Enso säljer till AssiDomän kommer även dessa aktier att delas ut i samband med noteringen. Avsikten är att redan från början ge Billerud en balanserad ägarstruktur, samt skapa förutsättningar för en tillfredställande likviditet i aktien. Initialt efter notering kommer således ägandet i det nya bolaget att fördelas på; Stora Enso 30%, svenska staten 17,5-24,5%, övriga 52,5-45,5%. Styrelse Som styrelseordförande föreslås Ingvar Petersson, SEVP Financial Services & IT, Stora Enso. Därutöver föreslås följande personer ingå i styrelsen: Roger Asserståhl, Deputy CEO, AssiDomän, Björn Björnsson, Finanskonsult, styrelseledamot i AssiDomän, Per Lundberg, Partner och styrelseledamot i Ledstiernan, Yngve Stade, SEVP Corporate Support, Stora Enso, Pekka Suursalmi, SVP Packaging Boards, Stora Enso, Meg Tivéus, VD, Svenska Spel. Bolaget får sitt säte och huvudkontor i Stockholm. Godkännande och tillstånd Affären förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. AssiDomän kommer att begära förhandsbesked från skattemyndigheten om tillämpning av Lex Asea. Stockholm och Helsingfors 2000-10-27 För ytterligare information vänligen kontakta Stora Enso: Björn Hägglund, Deputy CEO tel 08-613 66 00 Bo Eriksson, SVP, Corporate Controller Pekka Suursalmi, Packaging Boards AssiDomän: Gunnar Palme, President and CEO Tel.: 08-655 90 00 Roger Asserståhl, Deputy CEO Peter Månsson, VP, Investor Relations Internationell telefonkonferens hålls kl. 12.00 (svensk tid), tel.: +44 (0)20 8240 8245. Uppspelning av konferensen (tillgängligt 48 timmar): Europa: +44 (0)20 8288 4459, access code 611 492 USA: +1 303 804 1855, access code 846 316 Pressmaterial finns tillgängligt från kl.10.00 (svensk tid) på internet www.storaenso.com och www.asdo.se, där kan även telefonkonferensen avlyssnas. Bilagor Bilaga 1 Resultaträkning Billerud PROFORMA, preliminär (MSEK) 1998 1999 H1 2000 Omsättning 5.487 5.396 3.200 EBITDA 621 629 712 Bruttomarginal 11,3% 11,7% 22,2% @ Efter nedskrivning bedöms avskrivningar uppgå till i storleksordningen MSEK 350. Balansräkning Billerud PROFORMA, preliminär (MSEK) Anläggningstillgångar 4.300 Omsättningstillgångar 1.650 Summa tillgångar 5.950 Eget kapital 2.200 Räntebärande skulder 2.650 Ej räntebärande skulder 1.100 Summa eget kapital och 5.950 skulder Räntebärande nettoskuld 2.650 Skuldsättningsgrad 1,2 Bilaga 2 - Fakta om enheterna Stora Enso, Gruvön (Grums, Sverige) antal anställda: 1.100 Produktionskapacitet: container 370.000 board ton kraftpapper 175.000 " avsalumassa 85.000 " AssiDomän Karlsborg (Kalix, Sverige) antal anställda: 470 Produktionskapacitet: kraftpapp 110.000 er ton avsalumas 170.000 sa " AssiDomän Skärblacka (Skärblacka, Sverige) antal anställda: 750 Produktionskapacitet: kraftpapper 205.000 ton container 90.000 " board avsalumasa 75.000 " Omräkningskurs 1 EUR = SEK 8,47 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00020/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar