Delårsrapport januari-mars 2000

Delårsrapport Januari - mars 2000 Kvartal MSEK 2000 Kv 1 1999 Kv 4 1999 Kv 1 Nettoomsättning 6 560 6 412 5 947 Rörelseresultat 688 -1 367 305 - exkl nedskrivning 173 Resultat efter finansnetto 565 -1 500 183 - exkl nedskrivning 40 Vinst per aktie, SEK 3,08 -11,39 1,00 - exkl nedskrivning -0,59 * Resultatet efter finansnetto ökade med MSEK 382 eller 209% jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med fjärde kvartalet var ökningen MSEK 525. * En positiv marknadsutveckling föreligger för huvuddelen av AssiDomäns produkter. * Pågående lönsamhetsförbättrande åtgärder förstärker en positiv resultattrend. Marknadsutsikter Den globala ekonomin fortsätter att utvecklas positivt. Marknadsläget är för närvarande gynnsamt med god efterfrågan och en fortsatt begränsad kapacitetstillväxt. Pris- och volymutveckling har varit starkt positiv för flertalet av koncernens produkter. Detta gäller framförallt avsalumassa och pappersråvara. Efterfrågan för konverterade produkter utvecklas positivt medan prishöjningarna inom dessa segment är mer dämpad. Denna eftersläpning leder till pressade marginaler i konverteringsledet. Med nya förväntade prishöjningar på pappersråvara bedöms denna situation bestå under resten av året. Försäljning, resultat och lönsamhet Nettoomsättningen för perioden, MSEK 6 560, ökade jämfört med föregående kvartal (kvartal 4 1999) med MSEK 148 eller 2%. I förhållande till första kvartalet 1999 ökade nettoomsättningen med MSEK 613 eller 10%. Samtliga affärsområden bidrog till ökningen. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 688, en ökning jämfört med föregående kvartal med MSEK 2 055. Dock belastades resultatet 1999 av nedskrivning av anläggningstillgångar på MSEK -1 540. Exkl nedskrivning var resultatförbättringen MSEK 515. Samtliga affärsområden utom Cartonboard förbättrade sina resultat. I förhållande till första kvartalet 1999 förbättrades rörelseresultatet med MSEK 383 eller 126%. Huvuddelen av ökningen var hänförlig till ökade priser och volymer men även lägre kostnader. Samtliga affärsområden utom Wood Supply & Forestry förbättrade resultaten. Det försämrade resultatet för skogsrörelsen berodde främst på att Sveaskog ingick i 1999 års resultat. Kronans förändrade värde gentemot AssiDomäns exportvalutor har efter beaktande av terminssäkringar och omräkningsdifferenser netto påverkat periodens rörelseresultat med MSEK 5. De finansiella posterna uppgick till MSEK -123 vilket är i samma nivå som för motsvarande period föregående år. Beräknad skattekostnad var MSEK -199 (-64 under första kvartalet 1999). Skattekostnaden motsvarar en skattesats om 35%. Avkastningen på sysselsatt kapital under första kvartalet uppgick till 12%, att jämföra med 5% för första kvartalet 1999. Periodens avkastning på eget kapital var 10% (3). Personal Antalet anställda fortsätter att sjunka till följd av utdelningen av Sveaskog, avyttring av anläggningar samt rationaliseringar. Medelantalet anställda uppgick under perioden till 16 288, att jämföra med 17 215 under motsvarande period föregående år. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00550/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00550/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar