Stämmobeslut inlösen

Beslut vid AssiDomäns extra bolagsstämma 9 oktober 2000 Vid extra bolagsstämma i AssiDomän AB på måndagen beslutades att erbjuda aktieägarna i AssiDomän AB att lösa in aktier enligt styrelsens förslag. Beslutet innebär ett erbjudande om inlösen av var femte aktie i AssiDomän AB till en inlösenkurs om 190 kronor per aktie, varvid högst 4.498.175.140 kronor kommer att utbetalas som likvid för inlösta aktier. Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter är den 12 oktober 2000. Informationsmaterial kommer att distribueras till samtliga aktieägare i samband med anmälningsperiodens början den 20 oktober 2000. AssiDomän AB Corporate Communications 2000-10-09 För ytterligare information: Peter Månsson, Investor Relations Berit Hallberg, Informationsdirektör Tel.: 08-655 90 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar