Sveaskog säljer mark

Sveaskogs fastighetspolicy fastställd Sveaskog har i enlighet med riksdagsbeslut uppdrag att genom överlåtelser och förvärv av mark bidra till en positiv landsbygdsutveckling, skydd av naturmiljöer och arronderingsförbättringar. I syfte att förstärka det enskilda jord- och skogsbruket ska Sveaskog sälja mark. Försäljningen kan på sikt komma att omfatta 5-10% av bolagets markinnehav. Försäljningarna kommer att anpassas till de regionala skillnader som finns vad gäller Sveaskogs markinnehav och hur stor omsättningen av skogmark är på marknaden. Sveaskog äger idag 3,3 miljoner ha produktiv skogsmark. All försäljning av mark ska ske till marknadsmässiga priser. I norra Sverige är det en begränsad omsättning av skogsfastigheter på marknaden och det finns jämfört med södra Sverige ett begränsat antal intressenter. Sveaskog kommer därför att erbjuda lämplig mark underhand till skogsägare och andra lokalt boende som inkommer med förfrågan. Storleken på de skiften som säljs kan variera men överstiger endast i undantagsfall 500 ha. I södra Sverige är det en betydligt större omsättning av skogsfastigheter och det finns ett större antal intressenter. Sveaskogs markinnehav är också begränsat inom delar av området. Sveaskog kommer därför att via mäklare årligen bjuda ut ca 1% av markinnehavet tills det övergripande målet om 5-10% har uppnåtts. Geografisk spridning kommer att eftersträvas och utbudet bör stå i proportion till innehavet i respektive län. Endast i undantagsfall kommer de utbjudna skiftena att överstiga 200 ha. Köpare ska normalt vara fysisk person och ägare till lantbruksfastighet inom den kommun där försäljningen sker. I norra Sverige (norr om Bergslagen) kan även personer som i minst ett halvår varit bosatta inom den kommun där egendomen är belägen få möjlighet att köpa. I södra Sverige gäller denna möjlighet boende inom glesbygd enligt definition i jordförvärvslagen. I tveksamma fall ska en generös tolkning göras. Sveaskog ska också tillhandahålla ersättningsmark vid bildandet av naturreservat och markavsättningar för andra allmännyttiga ändamål. I syfte att förbättra arronderingen av markinnehavet kommer Sveaskog också att aktivt söka efter möjligheter till strategiska förvärv. Sveaskog AB Koncernstab Kommunikation 2002-06-10 För ytterligare information kontakta Sveaskogs styrelseordförande Bo Dockered, tel 070-674 01 19, VD Lars Sköld, 08-655 92 80 eller Hans Karlsson, chef Fastigheter, tel 08-655 90 79. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT00920/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT00920/wkr0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar