Sveaskogs bokslutskommuniké januari-december 2019: Rekordresultat och miljardutdelning

Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2019 är det bästa hittills för företaget. För andra året i rad levererar verksamheten ett rekordresultat. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om utdelning till ägaren, svenska staten, om 1,1 miljarder kronor.

Bokslutskommunik 2019

Oktober – december 2019

  • Nettoomsättningen minskade med fyra procent till 1 813 MSEK (1 895). Priserna på skogsråvara minskade med i genomsnitt tre procent och de totala leveransvolymerna minskade med två procent. Intäkterna från markupplåtelser har ökat.
  • Det operativa rörelseresultatet minskade med 10 procent och uppgick till 350 MSEK (391) och förklaras främst av lägre priser och lägre leveransvolymer.
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till -27 MSEK (1 491). Den höga nivån under fjolåret är till stor del hänförlig till ändrad diskonteringsränta i föregående års beräkning. Värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan.
  • Kvartalets resultat uppgick till 272 MSEK (1 578), motsvarande 2,30 kr (13,30) per aktie.

Januari – december 2019

  • Nettoomsättningen ökade med tre procent till 7 209 MSEK (6 971). Priserna på skogsråvara ökade med i genomsnitt fyra procent medan de totala leveransvolymerna minskade med tre procent. Omsättningen från försäljning av skogsplantor och markupplåtelser har ökat.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med fyra procent och uppgick till 1 483 MSEK (1 422). Högre virkespriser har till viss del motverkats av lägre leveransvolymer. Ökad försäljning av skogsplantor och upplåtelser har bidragit positivt, medan kostnaderna för skogsvård och avverkning har ökat.
  • Direktavkastningen uppgick till 4,9 procent (5,4).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 399 MSEK (1 697). Den höga nivån under fjolåret är till stor del hänförlig till ändrad diskonteringsränta i föregående års beräkning. Värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan.
  • Årets resultat minskade med 51 procent och uppgick till 1 558 MSEK (3 171), motsvarande 13,16 kr (26,78) per aktie. Minskningen är till stor del hänförlig till en lägre värdeökning för växande skog samt ändrade skatteregler år 2018 varav de senare påverkade resultatet positivt med 505 MSEK. Effekterna var av engångsnatur och hade ingen kassaflödespåverkan.

Kommentar från Sveaskogs vd och koncernchef Hannele Arvonen:

Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2019 är det bästa hittills för Sveaskog. En stor del av förbättringen jämfört med fjolåret förklaras av högre priser på våra produkter, vilket har förbättrat våra marginaler.

Goda och stabila resultat i verksamheten, i kombination med en stark kapitalstruktur,

innebär att Sveaskog är en stabil utdelare till ägaren, svenska staten. Styrelsens förslag till årsstämman är en utdelning på 1,1 miljarder kronor.

Ett bra ekonomiskt resultat samtidigt som vi visar stor hänsyn i skogsbruket, innebär att vi har ett bra utgångsläge inför 2020. Vi fortsätter vårt arbete med ständiga förbättringar och hög kvalitet i vår skogsvård.

Jag kan med stolthet konstatera att Sveaskog är en viktig del i den totala värdekedjan som skapar förutsättningar för klimatsmarta produkter och tillväxt i bioekonomin och därmed bidrar positivt till klimatomställningen.

För mer information, kontakta:
Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog, 010-544 99 81
Per Matses, vice vd och CFO Sveaskog, 08-655 92 90
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50,
press@sveaskog.se


Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

                                                   

Taggar:

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 800 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

​​​​​​​Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2019 är det bästa hittills för företaget. För andra året i rad levererar verksamheten ett rekordresultat. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om utdelning till ägaren, svenska staten, om 1,1 miljarder kronor.
Twittra det här

Citat

Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2019 är det bästa hittills för Sveaskog. En stor del av förbättringen jämfört med fjolåret förklaras av högre priser på våra produkter, vilket har förbättrat våra marginaler.
Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog
Jag kan med stolthet konstatera att Sveaskog är en viktig del i den totala värdekedjan som skapar förutsättningar för klimatsmarta produkter och tillväxt i bioekonomin och därmed bidrar positivt till klimatomställningen.
Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog