Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari - juni 2002 - Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) - Resultatet efter finansiella poster uppgick till 21,8 Mkr (26,8) Marknad Försäljningen i koncernen ökade andra kvartalet med +7 % jämfört med samma period föregående år. Den svenska försäljningen ökade i andra kvartalet med +3 %. I Finland hade vi god efterfrågan och försäljningen ökade med +7 % andra kvartalet. Danmark fortsätter säljökningen i likhet med första kvartalet och uppgår totalt för första halvåret till +68 %. I Norge, där branschen uppvisat en avmattning under året, har vår ökade försäljning med 13 % betytt ökad marknadsandel. Totalt uppgick försäljningen under första halvåret 2002 till 176,1 Mkr (169,3), vilket motsvarar en ökning med 4%. Exporten utanför Norden uppgick till 19,7 Mkr (20,5), vilket motsvarar en andel på 11,2 % (12,1). Försäljning av produktområdet badrumsmöbler omsatte 84,7 Mkr (87,3), och VVS-utrustning 91,4 Mkr (82,0). Resultat Koncernresultatet efter finansiella poster uppgick till 21,8 Mkr (26,8). Resultatet har under första halvåret påverkats av kostnader för marknadssatsningar och produktutveckling. Leveransstörningar från första kvartalet har åtgärdats under andra kvartalet. Likviditet Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 26,6 Mkr (16,5). Investeringar Koncernens investeringar uppgick till 2,4 Mkr (9,3). Avskrivningar Periodens avskrivningar belastar resultatet med 7,3 Mkr (6,6). För helår 2001 belastades resultatet med 13,7 Mkr. Personal Vid periodens utgång uppgick antalet anställda i koncernen till 221 (224) varav i Sverige 178 (183) Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 152,7 Mkr (147,0) varav 33,8 Mkr (28,1) avser fakturering till dotterbolag. Resultat efter finansiella poster uppgick till 23,0 Mkr (27,0) Redovisningsprinciper Bolaget följer redovisningsrådets rekommendation nr 20 om delårsrapporter (RR20). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT01140/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT01140/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar