Elåret 2004: Produktionsrekord i kärnkraften Vattensituationen åter normal

Vattenmagasinen i Norden är nu återställda till normalt läge efter två år med ett stundtals besvärande vattenunderskott. Förbättringen har medfört att elpriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool har fallit rejält sedan i somras. De elva svenska kärnkraftreaktorerna har samtidigt noterat en rekordhög produktion under året: 75 TWh (miljarder kWh). Det är den högsta volym som någonsin har producerats med svenska kärnkraftverk.

Detta är Svensk Energis sammanfattning av vad som hänt under elåret 2004. Bo Källstrand, Svensk Energis VD, säger i en kommentar: – Trots det förbättrade vattenläget, och den rekordhöga kärnkraftproduktionen, är dock Norden som helhet fortfarande beroende av import från Ryssland, Tyskland och Polen. Vi borde kunna vara självförsörjande på kraft och även exportera. Men det förutsätter att vi avskaffar de i nuläget diskriminerande villkoren för investeringar i nya kraftverk i Sverige. Halva elkostnaden direkt till staten Bo Källstrand beklagar att elkunderna inte fullt ut får komma i åtnjutande av sjunkande elpriser. Han syftar på ständigt ökande elskatter – d v s effekterna av den gröna skatteväxlingen – och vid årsskiftet höjs elskatten igen, nu med 1,3 öre/kWh. Det innebär att elskatt och moms kommer att uppgå till 31,8 öre/kWh från årsskiftet. Därtill kommer elcertifikatavgift och moms på den med storleksordningen 3,2 öre. Det innebär att ungefär halva elkostnaden för elkunderna går direkt till statskassan. Vattenkraften har på årsbasis inte nått upp till sin normala produktionsnivå, men efterhand som vattensituationen normaliserats har spotpriserna på Nord Pool sjunkit. Vårfloden startade tidigt i våras och blev kraftfull i samband med mycket milt väder. Det milda vädret ersattes av kyla, vårflödena stannade av och oron ökade för fortsatt vattenunderskott. Men sommar- och höstregnen rätade upp situationen. De nordiska vattenmagasinen var vid årets början endast fyllda till cirka 53 procent, men bedöms vid detta årsskifte ligga på cirka 70 procent. Detta anses som normalt. Totalt stannade dock vattenkraftproduktionen under året i Sverige vid endast 59 TWh (53). Detta är cirka 10 procent lägre än ett normalår men 11 procent högre än året före. Vindkraftproduktionen fortsatte att öka, detta år med 19 procent, men bidrog trots detta endast med 0,75 TWh (0,6). Kärnkraftproduktionen uppgick till 75 TWh (65), vilket är den högsta årsproduktionen någonsin. Övrig värmekraft svarade för 13 TWh (14) och den totala elproduktionen i landet blev 148 TWh (132,5). I ett snävt svenskt perspektiv kom drygt 4 procent av elproduktionen från biobränslen. Ett stort svenskt importbehov under år 2003 (12,8 TWh) vändes till en svag nettoexport under detta år (cirka 2 TWh), mycket beroende på den höga kärnkraftproduktionen i kombination med en svagt ökande elanvändning. Norden som helhet nettoimporterade dock även 2004, sammanlagt cirka 12 TWh. Den totala elanvändningen i landet blev drygt 146 TWh (145), vilket är en svag ökning jämfört med år 2003. Den nordiska förbrukningen ökade också och uppgick till cirka 386 TWh (380). Årets medelpris på den nordiska elbörsens spotmarknad (prisområde Sverige, svensk valuta) blev drygt 26 svenska öre per kWh jämfört med 33 öre per kWh år 2003. Preliminär statistik för 2004: Tillförsel 2004 prel 2003 Ändring från 2003 TWh TWh Vattenkraft 59 53 11 % Vindkraft 0,75 0,63 19 % Kärnkraft 75 65,5 15 % Övrig värmekraft 13 13,6 -4 % Elproduktion totalt 148 132,5 12 % Netto Import/export -2* 12,8 Total inhemsk 146 145,3 0,5 % elanvändning Temperaturkorrigerad 147,4 146,2 1 % elanvändning * negativt värde är lika med export Bo Källstrand avslutar: – Elsituationen i Norden är beroende av vattenkraftproduktionen och priserna på fossila bränsle, i första hand kol. Med en starkare kraftbalans – d v s litet importberoende – skulle vi se en större elexport vid goda vattenår. Detta skulle leda till genomsnittligt något lägre elpriser i Norden än på kontinenten. Det är bland annat därför vi behöver bättre villkor för investeringar i nya kraftverk i Sverige. Det skulle gynna industrin och välfärden. Ytterligare information: Bo Källstrand, Svensk Energis VD, tel 08-677 26 15, mobil 070-839 72 09 Kalle Karlsson, Svensk Energis informationschef, tel 08-677 28 18, mobil 073-301 73 68

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar