Elbranschen välkomnar granskning ”Storsatsning mot elavbrott pågår”

Statens Energimyndighet har beslutat granska 2003 års tariffer för ett antal elnätföretag. Beslutet välkomnas av branschorganisationen Svensk Energi. Samtidigt pekar Svensk Energi på den storsatsning som branschen gör på åtgärder för att minska risken för elavbrott. Elnätföretagens kraftfulla merinsatser för att undanröja störningsproblemen i landsbygdsnäten är en bra bit på väg, säger Bo Källstrand, Svensk Energis VD:

– Redan inom 3-4 år kommer kunderna i de mest utsatta områdena att kunna andas ut. Energimyndigheten grundar sitt granskningsbeslut på att de aktuella bolagen förefaller hålla höga tariffer enligt den s k nätnyttomodellen – en ny beräkningsformel som myndigheten arbetat fram. Bo Källstrand fortsätter: – Vi anser inte att modellen ger en riktig bild av verkligheten. Framförallt anser vi att modellen inte styr mot bättre kvalitet i elnäten, något som våra kunder kräver. Kundens krav på avbrottsfri kraft måste vara viktigare än ett ensidigt fokus på lägre tariffer. Vi har också kritiserat att ingen hänsyn tas till hur verklighetens nät ser ut när rimliga kostnader för underhållet beräknas. Granskningen innebär att vi kommer att få en bedömning av hur myndigheten anser att branschen skall behandla kvalitetsfrågorna. Sedan en tid storsatsar branschen på åtgärder för att minska risken för elavbrott, fortsätter Bo Källstrand. – Senare vintrars upprepade storstörningar har tenderat att återkomma i samma regioner – i första hand i Roslagen, vissa delar av Västsverige samt Småland. Grundproblemet är de numera cirka 50.000 kilometer oisolerade blanktrådsledningar som går genom skogsterräng. Redan år 2002 kom elbranschen och regeringen överens om en extrainsats för att bygga bort detta – genom att isolera berörda ledningar – på 20 år. I våras ställde elbranschen upp på en generell halvering av insatstiden. Samtidigt åtog sig de tre största nätföretagen – Vattenfall, Sydkraft och Fortum – att i sina mest utsatta områden försöka klara problemen på fem år. Kostnaden för extrainsatserna ligger mellan 10-15 miljarder kr. Offensiv satsning mot ”nollvision” Bo Källstrand, VD i Svensk Energi, säger nu: – Att branschen ställer upp så offensivt är nödvändigt, eftersom de senaste vintrarnas återkommande problem tärt på anseendet och förtroendet för branschen. Det ligger också i linje med den ”nollvision” som branschen nu enats om på elnätsidan. Så länge fel uppstår är vi inte nöjda. – Redan har 7 000 kilometer åtgärdats. Det motsvarar i stort sett sträckan Stockholm-Gibraltar tur och retur. Med den takten kommer påtagliga förbättringar för kunderna att synas redan inom 3-4 år, fast på en del håll märks klara resultat redan nu. Höstens inträffade störningar skulle blivit avsevärt mer omfattande utan de extra insatserna. Bo Källstrand beskriver också vad som skett inom den branschsatsning som kallas ”nätkunden i centrum”, som är branschens eget svar på kraven från samhället och regeringen: – Under drygt tre år har den verksamheten också resulterat i en utvecklad samverkan vid storstörningar över hela landet. Grundidén är där att företagen vid problem hjälper varandra med personal och materiel. Tillsammans med LRF och lantbruket har ett brett samarbete inletts där lantbrukare och linjemontörer samverkar vid större störningar. – Samarbetet med Sveriges Radio, som handlar om snabb information via främst lokalradion, har varit till stor nytta för kunderna. Även avbrottsersättning till kunder har tillkommit. Elnäten är Sveriges viktigaste infrastruktur och Bo Källstrand betonar vikten av att regleringen av denna monopolverksamhet hittar rätt balanspunkt mellan kvalitet och pris. Samhället ställer allt större krav på säker tillgång till elenergi. Källstrand avslutar: – Den s k nätnyttomodellen, som Energimyndigheten nu avser att tillämpa för att utvärdera 2003 års nätpriser, måste utvecklas. Framför allt finns en stor risk att modellen inte styr mot önskat resultat när det gäller investeringar för ökad leveranssäkerhet och kvalitet för kunden. ”Stora osäkerheter” – Branschens analys visar stora osäkerheter i de resultat som modellen får fram. Detta rör både de faktorer som påvisar rimlig tariffnivå såväl som styrsignaler för förbättrad leveranskvalitet. Regleringen måste styra elbolagen att göra effektiva investeringar som ger kunderna den kvalitet de efterfrågar. – Att Energimyndigheten nu beslutat granska vissa bolag baserat på resultaten i nätnyttomodellen innebär inte nödvändigtvis att deras tariffer varit för höga – även om det givetvis kan vara så i något fall. Ytterligare information: Bo Källstrand, Svensk Energis VD, tel 08-677 26 15, mobil 0708-39 72 09 Per-Olof Granström, Svensk Energis vice VD, tel 08-677 28 97, mobil 070-519 00 11 Anders Richert, Svensk Energis nätchef, tel 08-677 2693, mobil 070-655 37 45 Kalle Karlsson, Svensk Energis informationschef, tel 08-677 28 18, mobil 073-301 73 68

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar