Förnuftigt användande av el ger god resurshushållning

– Ett förnuftigt användande av el som energibärare kan verksamt minska den totala energiförbrukningen och därmed klimatproblemen. Det viktiga är att spara energi – inte att spara el. Miljövårdsberedningen, som fokuserar på elsparande i dagens rapport, har därför hamnat i fel slutsatser, säger Bo Källstrand, VD i Svensk Energi.

Bo Källstrand: – Fokus för debatten kring energieffektivisering måste handla om hur vi på bästa sätt hushållar med alla resurser. Sveriges utveckling sedan 1970-talet är ett utmärkt exempel på hur ökad elanvändning lett till låg energiförbrukning. Exemplen på elens fördelar, och att ett klokt utnyttjande av resursen el är till gagn för såväl enskilda som samhället, kan göras lång. – Utnyttjandet av el har möjliggjort Sveriges framgångsrika marsch ut ur oljesamhället. Vi hade ett oljeberoende som på 1970-talet var 77 procent av den samlade energiförbrukningen och nu har fallit till 32 procent. Detta har samtidigt varit grunden för framgångarna på miljösidan. I det internationella klimatförbättrande arbetet har Sverige en stark position i dag av dessa skäl. Svavelutsläppen har under den här perioden också eliminerats till internationellt sett mycket låga nivåer. De vägval Sverige gjorde, när det gäller hur elen skulle produceras, har bidragit till att våra miljöprestanda för elproduktion ligger i internationell toppklass. På den internationella arenan får Sverige många erkännanden för sin utsläppsfria elproduktion, säger Bo Källstrand: – Elbranschen har sedan länge tagit ett stort samhälls- och miljöansvar efter hand som elproduktionen byggts ut. Vår målsättning för framtiden är att vara en aktiv part i den hållbara samhällsutvecklingen. I det perspektivet talar allt för en fortsatt effektivisering av det samlade resursutnyttjandet – där kommer elens förtjänster som energibärare att fortsätta väga tungt. Miljövårdsberedningen diskuterar elens roll i uppvärmningen av fastigheter. Bl a ser beredningens ledamöter det som ”en oroande trend” att 88 procent av nyproducerade småhus installerar elvärme, som i mer än nio fall av tio är vattenburen elvärme, säger Bo Källstrand: – Dagens moderna hus är extremt energisnåla. Oftast är det vattenburna system tillsammans med elbaserade värmepumpar. Det är i dagsläget attraktiva lösningar. I dagsläget finns 100.000-tals oljevärmda villor som med fördel skulle kunna välja samma lösning. Bo Källstrand hoppas på en dialog med miljövårdsberedningen, så att den tar möjligheten att utnyttja den erfarenhet och kunskap som branschen besitter. Ytterligare information: Bo Källstrand, Svensk Energis VD, tel 08-677 26 15, mobil 0708-39 72 09 Per-Olof Granström, Svensk Energis vice VD, tel 08-677 28 97, mobil 070-519 00 11 Kalle Karlsson, Svensk Energis informationschef, tel 08-677 28 18, mobil 073-301 73 68

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar