"Kan inte vara en ständig mjölkkossa": Vattenkraften betalar redan en stor andel av industrins fastighetsskatt

"Kan inte vara en ständig mjölkkossa": Vattenkraften betalar redan en stor andel av industrins fastighetsskatt Svensk Energi finner det anmärkningsvärt att flera olika utredningar vill höja fastighetsskatten på vattenkraft, för att finansiera minskade statsfinansiella intäkter, utan samverkan eller gemensam analys och därtill utan att beakta de energipolitiska konsekvenserna. Det säger Svensk Energi i sitt remissvar angående förslaget från den s k Egendomsskattekommittén att höja beskattningen av svensk vattenkraft med ytterligare cirka 1 miljard kronor. Motsvarande tankar har förts fram av den s k FlexMex2-utredningen. Per-Olof Granström, Svensk Energis vice VD, säger i en kommentar: -- Det är orimligt och oacceptabelt att elbranschen skall drabbas av ideliga nya skatter och pålagor, något som givetvis påverkar elkunderna. Elbranschen jobbar i en internationell marknad och måste beredas jämbördiga spelregler som övriga aktörer på marknaden. Annars blir det ett klart avsteg från vad som gäller inom övriga EU. -- Elbranschen kan inte vara en ständig mjölkkossa för nya uppkommande behov att förstärka statskassan. Vi behöver snarare arbetsro och långsiktigt stabila spelregler för att utveckla elbranschen och därmed Sveriges position som ledande industrination. Ersättning av äldre kraftverk och nybyggnad av verk med goda miljöegenskaper kommer att kräva stora resurser framöver. Redan idag uttas 605 MSEK i fastighetsskatt från vattenkraften. Den föreslagna höjningen skulle innebära att fastighetsskatten höjs till närmare 1.600 MSEK. Övrig industri, och då är elbranschen borträknad, betalar ungefär 1.000 MSEK. Således betalar vattenkraften redan nu en oproportionerlig stor del av industrins samlade fastighetsskatt. Vattenkraften står för nästan hälften av elproduktionen i Sverige. Dess förutsättningar framgent är därför av mycket stor betydelse för industrins utveckling och landets väl-stånd, säger Svensk Energi: -- El producerad med vattenkraft är koldioxidfri och energikällan är förnyelsebar. Att genom skattehöjning särbehandla ett kraftslag, som inte påverkar klimatet, måste starkt ifrågasättas. Ytterligare information: Per-Olof Granström, vice VD i Svensk Energi, tel 08-677 2897, mobil 070-519 00 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/02/20040802BIT20160/wkr0010.pdf

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar