Investeringssignalen

Report this content

INVESTERINGSSIGNALEN Pressmeddelande tisdagen den 15 oktober 2002 · Konsultbranschens marknadsläge bottnar under hösten · Bygginvesteringarna ökar först efter sommaren 2003 Detta framgår av den "Investeringssignal" som bransch- och arbetsgivar organisationen Svensk Teknik och Design presenterade på tisdagen. Som en konsekvens av den svaga allmänekonomiska tillväxten dras arkitekt- och teknikkonsultföretagen fortfarande med ett mattare orderläge. Detta innebär samtidigt att de sammantagna bygginvesteringarna knappast kommer att visa tydlig tillväxt igen förrän under andra halvåret 2003. Ökningstakten bör då kunna nå upp till ca 4-5%. Glädjeområden finns dock. Orderläget för arkitekterna och konsulterna visar att infrastrukturinvesteringarna är på väg att öka och att flerbostadsinvesteringarna nu visar en ökningstakt på hela 8-10 %. Däremot faller de privata investeringarna i kontor och kommersiella lokaler och industrins byggande ligger alltjämt på en låg nivå. Teknikkonsultföretagen med sin breda verksamhet bedömer att orderläget i början av 2003 förbättrats något medan arkitektföretagen däremot befarar en viss försämring. I en stillastående industrikonjunktur ökar aktiviteten i industriteknikkonsultföretagen. Konsultuppdragen inom produktutveckling ökar liksom uppdragen för industrins produktions- och processutveckling, vilket är tecken på förestående kapacitetsinvesteringar. För den snabbt omställbara industrin torde dock tidpunkten för genomförandet av investeringarna vara avhängig börsklimatet. Svensk Teknik och Design är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln och den direkta bygg- eller industriinvesteringen följer i snitt 1 -1½ år efter utrednings- och projekteringsinsatsen. Marknadsundersökningen genomfördes under september och bygger på en enkät till drygt 80 branschföretag med totalt ca 15700 anställda i Sverige. Bilaga: Kommentarer och tabellsidor 1-4 För ytterligare information och kommentarer kontakta gärna Svensk Teknik och Design; Bengt O. Andreasson, tel: 08 - 762 67 02, 070-626 05 81, e-mail: bengt.o.andreasson@std.se Svensk Teknik och Design Pressmeddelande den 15 oktober 2002 / "Investeringssignalen" / kommentarer Konsultföretagens och arkitektföretagens marknadsläge .... präglas på det bygg- och anläggningsinriktade området av fortsatt avmattning. Tack vare en hyggligt stabil prisbild håller företagen ändå uppe omsättningen på en relativt god nivå. Teknikkonsultföretagen med sin breda verksamhet bedömer nu att orderläget förbättras ett par procent under vintern. Arkitektföretagen å andra sidan med en stor volymandel uppdrag inom området kontor och kommersiella lokaler gör trots en påbörjad resursanpassning bedömningen att orderläget i början av nästa år kan ha försämrats med ca 5%. Industrikonsultföretagens bedömning är att orderläget i början av nästa år tydligt har förbättrats. Den korta beläggningen har nu förbättrats något, delvis som en följd av vissa marknadsanpassade åtgärder. Konsult uppdragen inom produktutveckling ökar liksom uppdragen för industrins produktions- och processutveckling, vilket är tecken på förberedelser för kapacitetsinvesteringar hos industrikunderna. ... signalerar att Bostadsinvesteringarna ökar Arkitekt- och teknikkonsultföretagens uppdragsvolymer för flerbostadsprojekt visar fortsatt positiv utveckling med något stegrad ökningstakt. Vi bedömer att investeringarna i flerbostadshus - nybyggnad och ombyggnad sammantaget - ökar med ca 7 % under år 2002 medan ingångs takten till år 2003 åter justeras upp - nu till ca 8-10 %. Regeringens ambitioner på området kan ge ytterligare effekter i rätt riktning. Inklusive det svagt ökande småhusbyggandet kommer bostadsbyggandet i år att uppgå till ca 48-49 miljarder kronor. År 2003 bedömer vi att bostadsbyggandet ökar med ytterligare ca 3 miljarder kronor. Näringslivets investeringar i kontor och kommersiella lokaler fortsätter att minska. Arkitekt- och teknikkonsultföretagens orderläge inom området övriga hus har mattats sedan slutet av år 2000 och med accelererande takt sedan sommaren 2001. Under 2002 bedöms minskningen bli ca 7-9 %. De privata investeringarna minskar i år med drygt 4 miljarder medan de offentliga investeringarna väntas öka med en knapp miljard kronor. Sammantaget räknar vi med att investeringsutvecklingen stabiliseras först under andra halvåret 2003. Det minskade antalet nyinvesteringsprojekt är särskilt tydligt i Storstockholm. Samtidigt föder företagens flytt och andra hyresgästanpassningar åtskilliga ombyggnadsinvesteringar. Investeringarna i infrastruktur tar fart Planeringsaktiviteten på infrastrukturområdet har ökat kraftigt alltsedan den försenade infrastrukturpropositionen förra hösten lades på riksdagens bord. Uppdragsvolymen hos teknikkonsultföretagen visar stabil tillväxt. Investeringarna på väg- och järnvägsområdet ökar med ca 1 miljard kronor under innevarande år och med 2-3 miljarder under 2003. På anläggningsområdet visar energiinvesteringarna fortsatt ökning. 3G- utbyggnaden är nu så svårbedömd att vi lämnar den utanför våra prognoser. Industrins byggande stabiliseras - eller visar viss ökning 2003 Vi håller kvar vår prognos om att investeringarna i industrins byggande åter kan komma att visa en mindre tillväxt under andra halvåret 2003. Industrins utveckling positiv under 2003 Industrins positiva orderingång under våren kom av sig. För den snabbt omställbara industrin torde nu tidpunkten för genomförande av nya investeringar vara avhängig börsklimatet. Industrikonsultföretagens orderingång tyder dock på att planeringen för investeringar i maskin- och annan produktionsutveckling pågår. Den mest positiva uppdragsutvecklingen hos industrikonsulterna finner vi f n inom kemi-, läkemedels- och livsmedelsområdena samt inom energisektorn. Svensk Teknik och Design Pressmeddelande den 15 oktober 2002 / "Investeringssignalen" / tabellbilaga 1 Arkitektföretagen och de bygg- och anläggningsinriktade konsultföretagen Prognos ökar lika minskar Personalstyrkan 40% (39%) 40% (47%) 20% (andel av de fram till (14%) tillfrågade 2003-03 företagen) (föregående avsåg prognos till 2002- 12) Orderläget i 35% (32 %) 42% (54%) 23% Sverige (14%) 2003-03 (föregående avsåg prognos till 2002- 12) Orderstock 2002-09- 2002-05-01 2002-01-01 2001- 01 09-01 uttryckt som efter 2 mån ca 71 % (76 %) beläggning efter 3 mån ca 59 % (59 %) (79%) (81%) Med detta avses efter 6 mån ca 28 % (30 %) (63%) (66%) här den andel av (30%) (32%) personalen, som volymvägt vid angivna tider har full sysselsättning med vid mättidpunkten (2002-09-01) inneliggande order. efter 6 mån Orderstock 2002-09-01, index = 84 (02-05-01=85, 02-01-01=87, 01- 09-01=91, 01-05-01=90, 01-01-01=93, 00-09-01=93, 00-05-01= 94, 00- 01-01=92, 99-09-01=90, 94-09-01=100) Delsektorer Andel projekte- Prognos om Prognos i sept. ringsvolym utveckling fram om utvecklingen 2001 2000 till 2003-03 fram till 02-12 + = - 1999 + = - 7% Bostäder 9% 7% 79% 21 0 72% 26 2 Övriga hus 33 35 36 17 38 45 20 54 26 Industribyggn 13 17 18 14 56 30 16 64 20 ader Vägar, 24 22 20 45 52 3 45 47 8 infrastruktur Övriga 7 7 6 17 74 9 17 72 11 anläggningar Miljö / 14 12 13 39 54 7% 42 46 12% utredningar Svensk Teknik och Design Pressmeddelande den 15 oktober 2002/ "Investeringssignalen" / tabellbilaga 2 Prognos för arkitektföretagens och de bygg- och anläggningsinriktade konsultföretagens orderläge [REMOVED GRAPHICS] Diagrammet visar vid varje mättillfälle arkitektföretagens och teknikkonsultföretagens sammantagna prognos om hur företagens orderläge kommer att vara om ett halvår. Tabellen nedan visar hur projekteringsintensiva de olika delsektorerna är Delsektorer Andel Andel av totala projekteringsvolym bygginvesteringar 2001 2000 2001 2000 Bostäder 9% 7% 33% 32% Övriga hus 33 35 35 35 Industribyggnader 13 17 8 9 Vägar, infrastruktur 24 22 11 10 Övriga anläggningar 7 7 11 12 Miljö / utredningar* 14 12 2+ 2+% *) En väsentlig andel av miljöuppdragen avser projekt inom de övriga delsektorerna. I vår undersökning har vi dock inte kunnat göra den uppdelningen. Svensk Teknik och Design Pressmeddelande den 15 oktober 2002 / "Investeringssignalen" / tabellbilaga 3 De industriteknikinriktade konsultföretagen Mätserien startade mars 1999 Prognos ökar lika minskar Personalstyrkan 30% (55 %) 70% (35 %) 0% (10%)(andel av de tillfrågade fram till företagen) 2003-03 (föregående avsåg prognos till 2002- 12) Orderläget i 62% (65 %) 38% (35 %) 0% (0 %) Sverige 2002-12 (föregående avsåg prognos till 2002- 07) 2002-05 2002-01 2001-09 2001-05 Orderstock 2002-09-01 efter 2 mån ca 76% (75%) (77%) (77%) (74%) uttryckt som beläggning efter 3 mån ca 62% (59%) (62%) (60%) (60%) Med detta avses här den efter 6 mån ca 38 % (44%) (43%) (39%) (38%) andel av personalen, som vid angivna tider har full volymvägt sysselsättning med vid mättidpunkten (2002-09-01) inneliggande order Orderstock 2002-09-01, index = 104 (2002-05-01=105, 2002-01-01=104, 2001- 09-01=105, 2001-05-01=104, 2001-01-01=103, 2000-09-01=105, 2000-05- 01=109, 99-03-01=100) Delsektorer Andel Prognos om Prognos i september om ut- uppdrags- utveckling fram vecklingen fram till 2002- volym till 2003-03 12 2001 + = - + = - 2000 Produktions- och 20% 25% 52% 43 5 60% 30 10 processutveckli ng Produktutveckli 43 30 45 41 14 30 50 20 ng Teknisk IT 29 32 29 38 33 40 25 35 Teknisk information/ 8 13 53 32 15 47 29 24 utbildning Svensk Teknik och Design Pressmeddelande den 15 oktober 2002 / "Investeringssignalen" / tabellbilaga 4 De industriteknikinriktade konsultföretagen Prognos för de industriteknikinriktade konsultföretagens orderläge [REMOVED GRAPHICS] Diagrammet ovan visar vid varje mättillfälle industriteknikkonsultföretagens sammantagna prognos om hur företagens orderläge kommer att vara om ett halvår. De olika kundsegmentens ungefärliga Andel Prognos om andel av industrikonsultföretagens projekterings uppdragsutveckli omsättning volym ngen fram till 2003-03 2001 2000 + = - 1999 Gruvindustrin 1% 1% 2% 0 % 87 13 Trä-, massa-, pappersindustrin 9 18 17 53 40 7 Läkemedels-, kemiska industrin 11 12 10 73 23 4 Livsmedelsindustrin 6 * * 53 42 5 Metall-, maskinindustrin (t ex 16 13 13 39 61 0 Gränges, ABB ) Tillverkning el- 21 21 21 15 30 55 /optik/telekomprodukter (tex Ericsson) Tillverkning av transportmedel (t ex 30 24 23 45 30 25 Volvo, Scania) Energi/kraft 4 8 9 59 41 0 Andra kundsegment 2 3 5 43 43 14 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00270/wkr0001.doc Hela Releasen http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00270/wkr0002.pdf Hela Releasen

Dokument & länkar