Investeringssignalen: Bygg- och industriinvesteringarna släpar

Utmanande marknadsläge för konsultbranschen. Bygg- och industriinvesteringarna släpar. Irak-krisen skymmer nu i princip alla underliggande ekonomiska parametrar och gör utvecklingen ytterst svårbedömd. Bedömningarna nedan görs således med reservation för det allvarliga världspolitiska läget. I den svaga allmänekonomiska utvecklingen visar de privata investeringarna sedan ett par år negativ utveckling. På den bygg- och anläggningsorienterade marknaden har totalbilden under 2002 dock varit stabil tack vare ökade bostadsinvesteringar och ökade offentliga investeringar. Nu visar arkitekt- och teknikkonsultföretagens orderingång att också flerbostadsinvesteringarna tillfälligt gör halt. Efter att i stort sett ha varit oförändrade eller möjligen ha visat en marginell minskning under 2002 väntas de samlade bygginvesteringarna dock visa någon om än svag tillväxt under kommande höst. Utslaget på hela 2003 innebär detta en ökning med enbart 1-2 %. Tillväxten blir mer påtaglig under 2004. Aktiviteten i tillverkningsindustrin har på ett par tunga områden minskat påtagligt under slutet av 2002. Industrins utvecklingsaktiviteter förväntas dock öka under hösten, trots att de fasta investeringarna räknat på hela 2003 fortsätter att vika. Detta framgår av den "Investeringssignal" som bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Teknik och Design presenterade på måndagen. Av Investeringssignalen framgår också att de tekniska konsultföretagen och arkitektföretagen trots det tuffare marknadsläget står relativt starka vid ingången till 2003. De har haft tid för erforderlig konsolidering även om arkitektföretagen räknar med en neddragning på ytterligare ca 5 % under våren. Industriteknikkonsultföretagen räknar med att komma i balans med efterfrågan under våren. Svensk Teknik och Design är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln och den direkta bygg- eller industriinvesteringen följer i snitt 1 -1½ år efter utrednings- och projekteringsinsatsen. Marknadsundersökningen genomfördes under januari och februari och bygger på uppgifter från drygt 90 branschföretag med totalt ca 14800 anställda i Sverige. Bilaga: Kommentarer och tabellsidor 1-4 För ytterligare information och kommentarer kontakta gärna Svensk Teknik och Design; Bengt O. Andreasson, tel: 08 - 762 67 02, 070-626 05 81, e-mail: bengt.o.andreasson@std.se Svensk Teknik och Design Pressmeddelande den 17 februari 2003 / "Investeringssignalen" / kommentarer Konsultföretagens och arkitektföretagens marknadsläge.... präglas på det bygg- och anläggningsinriktade området generellt av en fortsatt svag avmattning. Teknikkonsultföretagen med sin bredare verksamhet har klarat 2002 med en marginell neddragning, men med stabil prisbild. Företagen bedömer att marknadsutvecklingen i stort sett blir oförändrad under första halvåret 2003. Arkitektföretagen har trots en hygglig prisbild gjort nedskärningar med mer än 5 % under 2002. Företagen förutser en fortsatt resursanpassning i nästan samma storleksordning under våren. Industriteknikkonsulterna har successivt under 2002 dragit ned resurserna några procent. En kraftigt bantad uppdragsingång under senhösten från framför allt fordonsindustrin gör att företagen får göra ytterligare resursanpassningar under våren för att komma i balans med efterfrågan. ...signalerar att Bostadsinvesteringarna gör halt Arkitektföretagens uppdragsvolym på flerbostadsområdet visade så sent som i augusti/september en ökningstakt på 8-10%. Vid ingången till 2003 har ökningen helt bromsats in. Orsaken är en kombination av att producenterna känner av bostadskonsumenternas minskade betalnings vilja/förmåga samt osäkerheten om politiska signaler avseende ekonomiska- och andra styrsystem för bl a hyresrättsprojekt. Den tillfälligt vikande flerbostadsmarknaden är främst Storstockholmsorienterad. Näringslivets investeringar i kontor och kommersiella lokaler bottnar - men återhämtningen dröjer Arkitekt- och teknikkonsultföretagens orderläge inom orådet fortsätter att mattas. Som tidigare är den negativa utvecklingen särskilt påtaglig i Storstockholmsområdet. Utvecklingen stabiliseras under andra halvåret 2003. En hög vakansgrad på kontorsområdet gör dock att tidpunkten för påtagligt ökade nyinvesteringar är osäker, men den kommer knappast att infalla förrän under 2004. Investeringarna i infrastruktur och andra anläggningar ökar Teknikkonsulternas uppdrag med planering och förprojektering på infrastrukturområdet visar stadig och god tillväxt. Erfarenheten visar dock att de verkliga tidplanerna för större infraprojekt inte är lätta att förutse och att politiskt betingade tidsförskjutningar för själva produktionen är vanliga. Investeringstrenden är dock tydligt positiv. Också kraftindustrin och energibolag visar i tider med relativt höga energipriser en positiv investeringstakt. Industrins byggande bottnar - eller visar viss ökning 2003 Vi håller kvar vår prognos att industrins bygginvesteringar nu bottnar på en mycket låg nivå och att de kan komma att visa en mindre tillväxt under andra halvåret 2003. Tillverkningsindustrin visar splittrad utveckling Industriteknikkonsulternas samlade orderingång minskade något under 2002. Utvecklingen var dock inte entydig. Vissa industrisegment visade positiv stabil utveckling. Industrikonsulternas orderingång från telekomindustrin har stadigt - och under lång tid - minskat. Under senhösten fick konsultföretagen vidkännas en kraftig nedgång i uppdragen från fordonsindustrin (personbilstillverkarna). På samma sätt som under 2002 förutses den mest positiva utvecklingen ske inom kemi-, läkemedels- och livsmedelområdena och inte minst klassisk metall- och maskinindustri. Därtill är utvecklingen inom energisektorn positiv. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00020/wkr0001.doc Med bilagor http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00020/wkr0002.pdf Med bilagor

Dokument & länkar