Investeringssignalen: Industrins investeringar visar tecken på tillväxt. Bygginvesteringarna släpar efter.

INVESTERINGSSIGNALEN Pressmeddelande tisdagen den 18 juni 2002 · Konsultbranschens marknadsläge stabiliseras · Industrins investeringar visar åter tecken på tillväxt · Bygginvesteringarna släpar efter Detta framgår av den "Investeringssignal" som bransch- och arbetsgivar organisationen Svensk Teknik och Design presenterade på tisdagen. Industrins investeringar i produktions- och processkapacitet visar glädjande nog åter tecken på tillväxt. Flerbostadsbyggandet ser ut att kunna öka i överkant av de 7 % den föregående prognosen pekade på. I gengäld har de privata investeringarna i kontor och kommersiella lokaler minskat kraftigt samtidigt som industrins bygginvesteringar bottnar på en låg nivå. Sammantaget är bygginvesteringarnas tillväxt låg. Organisationen håller fast vid sin tidigare prognos om att bygginvesteringarna under 2002 bedöms öka med ca 2 % medan ökningstakten för år 2003 efter en svag inledning kan nå upp till ca 5 %. Svensk Teknik och Design presenterade på tisdagen också en Branschkommuniké med prognoser för konsult branschens egen tillväxt och resultatutveckling. Branschen står inför en bred uppgång. Industriteknikkonsultföretagen gör nu bedömningen att uppdragen successivt ökar på de flesta kundområden, telekom undantaget. Konsultupp dragen för industrins produktions- och processutveckling ökar. Detta är tecken på att industrin åter planerar för kapacitetsinvesteringar. Industrins egna reviderade bedömningar visar nu också på detta mönster. De bygg- och anläggningsinriktade tekniska konsultföretagen och arkitekt företagen har haft ett mattare orderläge alltsedan den gångna senhösten. Det är främst beroende på den vikande orderingången avseende kontor och kommersiella lokaler. Även uppdragsvolymen för industrins byggande ligger på en låg nivå. Sannolikt bottnar nu uppdragsläget på dessa kundområden. Vi har dock att räkna med en "u-botten", som förmodligen inte är passerad förrän en bit in i kommande höst. Däremot är aktiviteten hög på infrastrukturområdet, där de egentliga investeringarna dock ökar på allvar först från 2003. Svensk Teknik och Design är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln och den direkta bygg- eller industriinvesteringen följer i snitt 1 -1½ år efter utrednings- och projekteringsinsatsen. Marknadsundersökningen genomfördes under maj och bygger på en enkät till ca 80 branschföretag med totalt ca 14000 anställda i Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20020617BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20020617BIT00740/wkr0002.pdf Bilaga

Dokument & länkar