Många motioner om lägre pensionsålder

Många motioner om lägre pensionsålder Byggnads ska verka för lägre pensionsålder, lägst 58 år och högst 63 år. Det föreslogs i 14 motioner som behandlats på Byggnads kongress som avslutas på Folkets Hus i Stockholm idag. Förslagen kommer från Kalix, Kalmar, Piteå, Lund, Skellefteå, Malmö, Umeå, Linköping, Uppsala och Bygg 6:an Väst. - Medlemmarna upplever sin arbetssituation mer utsatt än tidigare, både fysiskt och psykiskt. För många tillkommer långa dagliga resor eller långa perioder hemifrån. Möjligheten till "dräglig" ålderdom bör även gälla Byggnads medlemmar, är några av motiveringarna. Kalix och Örebro föreslår därför flexibel pensionsålder. Uppsala och Malmö föreslår återinförande av möjligheten till delpension. Förbundsstyrelsen konstaterade i sitt svar att pensionsåldern bör vara rörlig och inte bestämd till en viss tidpunkt. Dagens ordning med möjlighet att ta sin pension i anspråk från 61 år i det allmänna systemet och från 55 år beträffande avtalspensionen uppfyller en av dessa principer. Härmed synes det överflödigt med en särskild ordning för delpension, tyckte förbundsstyrelsen. Ett av Byggnads mål ska vara "En hel människa efter ett helt yrkesliv". Förbundsstyrelsen önskade dock betona, att den som tvingas lämna sitt yrkesverksamma liv på grund av ohälsa - och om denna har sin orsak i arbetsmiljön - ska få full gottgörelse inte bara för förlorad inkomst utan också för kostnader och för det lidande som denna ohälsa för med sig. Förbundsstyrelsen konstaterade också att regelrätta förhandlingar inletts i syfte att skapa en omställningsförsäkring för att förbättra tryggheten för äldre arbetstagare och arbetslösa. Kongressen gick i huvudsak på förbundsstyrelsens linje. Däremot ansåg kongressen att ökade möjligheter för deltidsarbete för äldre bör slopas. Vidare ansåg kongressen att formerna för deltidspension bör ses över. Monica Swärd Pressekreterare 08 - 728 48 38 070 - 528 49 58 monica.sward@byggnads.se Bättre villkor vid arbetslöshet * 80 procents ersättning från första dagen vid arbetslöshet. (Malmö) * Byggnads ska sätta 90 procent som mål för ersättning från a- kassan. (Lund) * Alla karenser ska slopas efter inträdeskraven från a-kassan. (Hälsingland) * Arbetsvillkoret ska sänkas från 6 till 4 månader. (Sörmland) Det är några av de förbättringar i reglerna för ersättning vid arbetslöshet som föreslogs i några av de motioner som behandlats på Byggnads kongress på Folket Hus i Stockholm. - I verkligheten blir många arbetslösa - på grund av taket i försäkringen - inte ersatta med 80 procent av lönen. Dessutom blir den arbetslöse drabbad av fem karensdagar. Kravet om återgång till inkomstbortfallsprincipen på 90 procent av lönen är därför inte något orimligt krav, tyckte Byggnads i Uppsala. Byggnads i Jämtland-Härjedalen ansåg att villkoren för inträde i arbetslöshetskassan har försvårats. De ansåg att kvalifikationsreglerna för medlemskap i a-kassan bör omarbetas så att fler lättare kan få medlemskap. Byggnads kongress valde också att gå på förbundsstyrelsens linje som bland annat sa att "i takt med en pågående förbättring i landets ekonomi anser förbundsstyrelsen att det skapas utrymme för en förbättring av arbetslöshetsförsäkringen." För vidare information, se motionerna AK 1-11, på webbplatsen för kongressen på www.byggnads.se Monica Swärd Pressekreterare 08 - 728 48 38 070 - 528 49 58 monica.sward@byggnads.se Byggnads nya förbundsstyrelse Byggnads kongress, som avslutas idag, har enhälligt valt Thomas Gustavsson, Grängesberg, till andre förbundsordförande efter Hans Tilly som på torsdagen valdes till Byggnads förbundsordförande. Leif Jansson, Stockholm har också valts till förbundssekreterare och Gunnar Ericson, Stockholm, till avtalssekreterare. När det gällde valet till förbundsstyrelse var kongressen inte lika enigutan man fick ta till en sluten omröstning. Efter rösträkningen presenterades Byggnads nya förbundsstyrelse som också överensstämde med valberedningens förslag: Torgny Johansson, Byggettan Lars Hildingsson, Byggnads Malmö Arnold Pettersson, Bygg 6:an Väst Tommy Fundin, Byggnads Hälsingland Lars Karlsson, Bygg 9:an Norrköping Bertil Pääjärvi, Byggnads Kalix (nyval) Kjell-Åke Trygg, Bygg 21:an Jönköping (nyval) Monica Swärd Pressekreterare 08 - 728 48 38 070 - 528 49 58 monica.sward@byggnads.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/16/20020616BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/16/20020616BIT00020/wkr0002.pdf

Dokument & länkar