Handelsbanken Hypoteks bokslutsmeddelande för verksamhetsåret 2000

Handelsbanken Hypoteks bokslutsmeddelande för verksamhetsåret 2000 Handelsbanken Hypoteks rörelseresultat 2000 uppgick till 603 mkr (737) och resultatet efter skatt till 631 mkr (650). Det lägre resultatet förklaras av en minskad utlåningsvolym. Utlåningen minskade jämfört med föregående år med 19 mdkr och uppgick vid årets slut till 49 mdkr (68). Bakgrunden härtill är att så gott som all nyutlåning och omsättning av krediter sker i moderbolaget Stadshypotek AB. Den lägre utlåningsvolymen förklarar även reduktionen av räntenettot till 848 mkr (1 051). Administrationskostnaderna uppgick till 229 mkr, en minskning med 83 mkr eller 26%. Denna förklaras huvudsakligen av lägre förmedlingsprovisioner till Handelsbanken till följd av ovan angiven minskning av utlånings volymen. Kreditförlusterna uppgick till 23 mkr (14), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,03% (0,02) av utlåningsvolymen. Summa problemkrediter efter avsättningar till reserv för befarade kreditförluster minskade med 270 mkr till 303 mkr. Handelsbanken Hypotek har lämnat koncernbidrag till moderbolaget på 506 mkr. Räntabiliteten på eget kapital var vid årets slut 12,30% (12,08). Kapitaltäckningen uppgick den 31 december 2000 till 19,57% (13,94). Styrelsen föreslår att utdelning på preferensaktierna enligt bolagsordningen blir 12,00 kr (12,00) Stockholm den 20 februari 2001 [REMOVED GRAPHICS] MICHAEL ZELL Verkställande direktör Årsredovisning sänds till aktieägarna i slutet av mars. Ordinarie bolagsstämma hålls på Ingengörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm, tisdagen den 17 april 2001, kl 14.00. Delårsrapport för 3 månader 2001 lämnas den 23 april 2001. Delårsrapport för 6 månader 2001 lämnas den 21 augusti 2001. Delårsrapport för 9 månader 2001 lämnas den 23 oktober 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00990/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00990/bit0002.pdf

Dokument & länkar