Handelsbanken Hypoteks delårsrapport januari - september 2000

Report this content

Handelsbanken Hypotek Handelsbanken Hypotek's delårsrapport januari-september 2000 Handelsbanken Hypoteks rörelseresultat blev för perioden januari - september 476 mkr (586). Resultatet efter skatt och bokslutsdispositioner uppgick till 492 mkr (469). Bakgrunden till det lägre resultatet är att så gott som all nyutlåning och omsättning av krediter har skett i moderbolaget Stadshypotek. Den härav följande lägre utlåningsvolymen har medfört ett minskat räntenetto. Räntenettot blev 654 mkr att jämföra med 825 mkr motsvarande period 1999. Utlåningsvolymen uppgick den 30 september 2000 till 53 mdkr (68). Administrationskostnaderna minskade med 68 mkr jämfört med motsvarande period 1999. Denna minskning förklaras av lägre personalkostnader och en nedgång i ersättningen till Handelsbankens kontor. Kreditförlusterna ligger på en fortsatt låg nivå. Under perioden uppgick dessa till 9 mkr (6), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,02% (0,01) av utlåningsvolymen. Summa problemkrediter efter avsättning till reserv för befarade kreditförluster uppgick vid periodens slut till 339 mkr (691). Räntabiliteten på eget kapital var 14,86% (11,64). Kapitaltäckningen uppgick vid periodens slut till 17,68% (13,20). Stockholm den 24 oktober 2000 [REMOVED GRAPHICS] MICHAEL ZELL Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00980/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00980/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar