Handelsbankens bokslutsmeddelande för 2000

Handelsbankens bokslutsmeddelande för 2000 Sammanfattning · Resultatet uppgick till 11,7 miljarder kronor, en ökning med 36 % · Räntabiliteten ökade till 22,2 % (18,4) · Intäkterna ökade med 21 % · Räntenettot ökade med 10 % · Kostnaderna, för jämförbara enheter och exklusive resultatbaserade ersättningar, ökade med 0,5 %. Totalt ökade kostnaderna med 5 % · Handelsbanken Livs kunder röstade för en ombildning av bolaget till vinstutdelande · Handelsbanken förvärvade SPP Liv AB · Vinsten per aktie uppgick till 12,87 kronor, en ökning med 38 % · Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 4,00 kronor (3,00) per aktie · Styrelsen föreslår återköp av maximalt 20 miljoner egna aktier · Starkt resultat - också sista kvartalet Handelsbankskoncernens rörelseresultat uppgick till 11 683 mkr (8 607), en ökning med 36 %. När banken sålde sina aktier i Svensk Exportkredit uppstod en engångsintäkt på 343 mkr. Bortsett från den uppgick resultatet till 11 340 mkr, en ökning med 32 %. Resultatet för årets sista kvartal blev starkt, 2 810 mkr. Räntabiliteten för helåret ökade till 22,2 % (18,4). Ökade intäkter - i det närmaste oförändrade kostnader Intäkterna ökade med 21 %. Räntenettot ökade med 10 %. I kontorsrörelsen var ökningen 13 %. Huvudsakligen berodde detta på ökade utlåningsvolymer medan marginalerna var oförändrade. Provisionsnettot ökade med 37 % och var som högst under årets första kvartal. Tradingnettot steg med 42 %. Kostnaderna för jämförbara enheter och exklusive resultatbaserade ersättningar ökade med drygt 0,5 % till 8 382 mkr. Motsvarande kostnader 1998 var 8 625 mkr. Det innebär att banken under en tvåårsperiod, bortsett från förvärvet av Bergensbanken och resultatbaserade löner, minskat sina kostnader med 243 mkr, eller med knappt 3 %. De totala kostnaderna i Handelsbankskoncernen ökade med 5 % till 9 064 mkr. Medelantalet anställda fortsatte att minska för jämförbara delar av koncernen. Totalt minskade medelantalet anställda i den svenska kontorsrörelsen med 4 % eller 189 personer och motsvarande siffra för koncernen var 105 personer. Mot bakgrund av de betydande volymökningar som samtidigt skett innebar det en mycket stark produktivitetsökning. Kreditförluster fortsatt låga Återvinningarna, inklusive värdeförändringar på övertagen egendom, översteg kreditförlusterna med 67 mkr (219). Andelen osäkra fordringar ökade till 0,33 % (0,27) av utlåningen. Volymen övertagna panter minskade till 148 mkr (152). Kapitaltäckning, återköp och rating Koncernens kapitaltäckning var vid årsskiftet 9,5 % (9,4). Primärkapitalrelationen var 6,4 % (6,5). Banken återköpte till och med den 31 december totalt 21,5 miljoner aktier till ett genomsnittspris på 137 kronor per aktie. Banken bedömer att återköpen totalt kommer att uppgå till cirka 4 mdkr fram till bolagsstämman 2001, d v s det maximala beloppet styrelsen beslutade om i samband med att återköpsprogrammet påbörjades. Styrelsen föreslår att bolagstämman bemyndigar styrelsen att under innevarande år, fram till bolagsstämman 2002, köpa tillbaka upp till 20 miljoner aktier. Samtidigt uttalar styrelsen att man avser att köpa tillbaka aktier för ett belopp om maximalt 2 mdkr. Bolagsstämman föreslås också ge ett bemyndigande till styrelsen att kunna använda återköpta aktier för finansiering av eventuella företagsförvärv. Handelsbanken hade oförändrad rating hos de ledande ratingföretagen. I Europa hade endast två av de trettio största börsnoterade universalbankerna högre rating hos Moody´s än Handelsbanken. Vinst per aktie och utdelning Nettovinsten per aktie steg till 12,87 kronor (9,31). Vid beräkningen har genomsnittligt antal utelöpande aktier använts. Styrelsen föreslår en utdelning på aktierna serie A och B med 4,00 kronor (3,00) per aktie. Internet och automatisering Koncernen hade nästan 400 000 Internetanvändare i fem länder. En fjärdedel av privatkunderna hade möjlighet att använda Internettjänsterna och cirka 45 % av företagskunderna. Andelen privatkunder anslutna till Internet var något högre i övriga Norden än i Sverige. Anslutningen av nya kunder till Internet var fortsatt hög under året och inga tecken tyder på att anslutningstakten avtar. Internetanvändandet var en viktig faktor bakom den starka produktivitetsökningen i den svenska kontorsrörelsen. Samtidigt som medelantalet anställda minskade med 4 % ökade affärsvolymerna och Handelsbanken fortsatte att vinna marknadsandelar på viktiga marknader. Handelsbanken ser Internet som ett av flera sätt för kunder att ha kontakt med sitt Handelsbankskontor. Avgifter Handelsbanken valde när Internet lanserades att inte ta betalt för Internettjänsten. Bankens inställning har inte förändrats. Det är en del i Handelsbankens grundläggande filosofi att kunderna inte ska behöva betala avgifter för bastjänster. Till dessa räknar banken Internet, Datasvar, Bankomat och Privatgiro. Dessa tjänster är, till skillnad från vad som är fallet i de flesta andra banker, avgiftsfria i Handelsbanken. Dessutom har banken inga avgifter för uppläggning av hypotekslån. Handelsbanken har de mest nöjda kunderna I Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning hade Handelsbanken fortfarande de mest nöjda bankkunderna bland såväl företag som privatpersoner. Handelsbanken betraktar dessa mätningar som viktiga och de analyseras ingående i den svenska kontorsrörelsen. Materialet bryts ned på regional nivå. Bankens ambition är att även i fortsättningen ha de mest nöjda kunderna. Handelsbanken ska ge bättre service än andra banker, samtidigt som bankens kostnader ska vara lägre. Andra undersökningar bekräftade den bild som framkom i Svenskt Kvalitetsindex mätningar. Tidningen Privata Affärer konstaterade i sin årliga genomgång av svenska banker att Handelsbanken hade de mest nöjda kunderna och "ligger i en klass för sig bland de stora...". I samma undersökning uppgav hela 38 % av de tillfrågade att de ville byta till Handelsbanken "om man skulle byta bank idag". Handelsbanken Livs kunder röstade för ombildning av bolaget till vinstutdelande Ett av villkoren för att kunna ombilda ett ömsesidigt livförsäkringsbolag till vinstutdelande är att kunderna ges möjlighet att uttrycka sin uppfattning. En omröstning genomfördes bland bolagets 260 000 röstberättigade kunder. Glädjande nog deltog nästan 80 % i omröstningen. Av de röstande lade 98 % sin röst för en ombildning av bolaget från ömsesidigt till vinstutdelande. Finansinspektionen tillstyrkte förslaget i början av februari 2001 och överlämnade ärendet, på grund av dess principiella betydelse, till regeringen för slutligt avgörande. Handelsbanken Liv planerar att börja verksamheten som vinstutdelande bolag 2002. Handelsbanken förvärvade SPP I slutet av december förvärvade Handelsbanken SPP Liv AB, den konkurrensutsatta delen av försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt. Genom förvärvet av SPP Liv fick Handelsbanks-koncernen en femtedel av den svenska livförsäkringsmarknaden, vilket är i nivå med den störste aktören. Stockholm den 20 februari 2001 [REMOVED GRAPHICS] Arne Mårtensson Verkställande direktör och koncernchef Ytterligare information lämnas av: Arne Mårtensson, koncernchef telefon 08 - 22 92 20 e-post arma01@handelsbanken.se Lennart Francke, chef för telefon 08 - 22 92 20 Ekonomiavdelningen e-post lefr01@handelsbanken.se Lars Lindmark, chef för telefon 08 - 701 10 36 Informationsavdelningen e-post lali12@handelsbanken.se Bengt Ragnå, chef för Investor Relations telefon 08 - 701 12 16 e-post bera02@handelsbanken.se Ordinarie bolagsstämma för Svenska Handelsbanken AB (publ) äger rum i Stockholm, tisdagen den 24 april 2001, kl 10.00. Bokslutsrapport för första kvartalet 2001 publiceras den 23 april 2001. Handelsbankens delårsrapporter m m finns även tillgängliga på Internet (http://www.handelsbanken.se/ir) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00880/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00880/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar