• news.cision.com/
  • Svenska Nyttobostäder/
  • Svenska Nyttobostäder AB (publ) erhåller villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Svenska Nyttobostäder AB (publ) erhåller villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Report this content

Stockholm 2020-10-30

Svenska Nyttobostäder AB (publ) ("Svenska Nyttobostäder" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq"). Beslutet är villkorat av (i) att Bolaget offentliggör en i allt väsentligt oförändrad bolagsbeskrivning och (ii) att Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Det är även ett villkor att ingenting ska inträffa i Bolaget före första dag för handel som skulle föranleda en annan bedömning av Nasdaq Stockholm AB. Slutlig ansökan till Nasdaq förväntas lämnas in den 3 november 2020 och första dag för handel i Svenska Nyttobostäder på Nasdaq beräknas infalla den 4 november 2020. Både stamaktierna och preferensaktierna i Bolaget kommer då tas upp till handel. Stamaktien kommer handlas under kortnamnet NYTTO och preferensaktien kommer handlas under kortnamnet NYTTO PREF.

I samband med detta har Bolaget upprättat och offentliggjort en bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivningen som Svenska Nyttobostäder har upprättat utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av aktier eller andra finansiella instrument i Svenska Nyttobostäder. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig i anslutning till detta pressmeddelande och på Bolagets webbplats nyttobostader.se.

Svenska Nyttobostäder är visserligen ett nytt bolag men idén har arbetats fram under flertalet år i moderbolaget ALM Equity AB (publ), som inför listningen har avyttrat en stor del av sina förvaltningsfastigheter till Bolaget. Svenska Nyttobostäders affärsidé är att långsiktigt äga och förvalta yteffektiva förvaltningsbostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Svenska Nyttobostäder ska successivt, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, utveckla fastighetsbeståndet med attraktiva nyproducerade bostäder i Stockholm. Styrelsen för Bolaget anser att listningen på Nasdaq är ett sätt att skapa bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Svenska Nyttobostäders ägare. Handel på Nasdaq möjliggör en breddad ägarbas med en ökad tillgång till kapital samt skapar ökad kännedom om och genomlysning av Bolaget och aktierna.

”Det ska bli roligt att få vara med och utveckla Svenska Nyttobostäder till Stockholms största bostadsfastighetsbolag" – säger Tommy Johansson, VD för Svenska Nyttobostäder.

 

Rådgivare

Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman DLA Piper Sweden KB agerar legal rådgivare i samband med listningen och upprättandet av bolagsbeskrivningen. 

 

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, VD, tel. +4670 86 10 613

Mer information om Bolaget finns på www.nyttobostader.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 14:50.


Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Certifed adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se