A-kassor samverkar för att handlägga ansökningar om ersättning hos Alfa-kassan

För att råda bot på obalansen i a-kassornas handläggning och stödja Alfa-kassan, som har längst väntetider, samverkar nu flera a-kassor om att handlägga ansökningsärenden från Alfa-kassan. Den samordnade insatsen startar i dag och sträcker sig fram till mitten av december.

  • På kort tid, sedan coronakrisen började, har antalet personer som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen fördubblats. För vissa a-kassor har den ökade arbetsbördan lett till alltför långa handläggningstider. Majoriteten av a-kassorna har dock normala handläggningstider. Nu samverkar en grupp av dem om att avlasta Alfa-kassan som har längst väntetider, säger Harald Petersson, ordförande i Sveriges a-kassor.

Att samverka är naturligt. Den normala genomströmningstiden i a-kassan, det vill säga från det att personen registreras som arbetslös till att den första utbetalningen av ersättning sker, är 4-6 veckor. En effekt av coronakrisen är att ett mindre antal a-kassor, med medlemmar i de branscher och sektorer som tidigt drabbades, har genomströmningstider som är sju veckor eller längre.

Den aktuella samverkansinsatsen, samordnad av Sveriges a-kassor, gäller under tre månader fram till mitten av december. Ett par handläggare från respektive av de samverkande a-kassorna tar under perioden hand om ansökningsärenden enbart från Alfa-kassan.

  • Vi följer utvecklingen och bedömer i nuläget att tre månader är en rimlig period. Under tiden som insatsen pågår är det viktigt att bibehålla en god service också i den egna a-kassan. De egna medlemmarna ska inte bli de som i stället får vänta alltför länge, avslutar Harald Petersson.

Alfa-kassan har särskilt uppdrag. Alfa-kassan är den enda a-kassan av de totalt 25 som inte är organisationsanknuten eller inriktad på specifika yrkes- eller branschområden. Alfa-kassan har också det särskilda uppdraget att betala ut grundersättning till de som varken är medlemmar i eller anslutna till någon a-kassa.

 

Fakta om a-kassan
- Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
- Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
- Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
- I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
- A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

 

Harald Petersson

Ordförande
Sveriges a-kassor
072-546 69 08
08-504 168 90

harald.petersson@unionensakassa.se

Presskontakt:

Johan Ahlgren
Kommunikationschef
Sveriges a-kassor
08-555 138 37
076-304 72 86

johan.ahlgren@sverigesakassor.se  

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 25 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Om oss

Vi är service- och intresseorganisation för 25 a-kassor med totalt 4 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling.

Prenumerera

Media

Media

Citat

På kort tid, sedan coronakrisen började, har antalet personer som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen fördubblats. För vissa a-kassor har den ökade arbetsbördan lett till alltför långa handläggningstider. Majoriteten av a-kassorna har dock normala handläggningstider. Nu samverkar en grupp av dem om att avlasta Alfa-kassan som har längst väntetider.
Harald Petersson, ordförande Sveriges a-kassor