BI om Byggkommissionens förslag: Det finns bättre sätt att lösa problemen!

Läs original

BI om Byggkommissionens förslag: Det finns bättre sätt att lösa problemen! - Idag råder bostadsbrist i många svenska kommuner. Det beror främst på kvardröjande planekonomiska skatteeffekter och hyresregleringar. Det är beklagligt att Byggkommissionen inte haft i uppdrag att lösa dessa grundläggande problem, säger Åke Rådberg, chefsjurist på Sveriges Byggindustrier. - En annan problematik som inte heller behandlas i betänkandet gäller den konserverande arbetsordning som följer av föråldrade kollektivavtal och fackliga avtalsgränser, fortsätter Åke Rådberg. - Byggkommissionens förslag innefattande entreprenadavdrag och omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt tillbakavisas eftersom det drabbar företagen - särskilt de mindre - alltför hårt. Dessutom innehåller det så många brister och oklarheter att det redan av den anledningen inte kan läggas till grund för lagstiftning. Sveriges Byggindustrier vill i stället fortsätta dialogen om hur vi kan stävja svart arbetskraft och föreslår en rad alternativa åtgärder. BI ser mycket allvarligt på svartarbete och branschen har redan vidtagit åtgärder för att hindra anlitande av svart arbetskraft. Bland annat finns krav på obligatoriska, synliga ID-brickor på byggarbetsplatserna. - Sveriges Byggindustrier avvisar kommissionens förslag att lagstifta om minimiregler för felansvar i entreprenader. Dels bygger det på den felaktiga utgångspunkten att beställarsidan skulle vara svag i förhållande till entreprenörsidan, dels innebär förslaget att den nuvarande ordningen med framförhandlade standardavtal bryts sönder. Enligt BI bör man istället slå vakt om den väl fungerande ordning som dessa avtal inneburit under flera decennier, säger Åke Rådberg. Den svenska byggsektorn är mitt uppe i en omställning från plan till marknad. Detta är en viktig och nödvändig utveckling som bejakas av Sveriges Byggindustrier. På en väl fungerande marknad ska bostadskonsumenterna kunna välja mellan bostäder i olika prislägen. - Tyvärr är verkligheten en helt annan, och problemen orsakas framför allt av politiskt beslutade regleringar, avslutar Åke Rådberg Remissvaret finns i sin helhet på www.bygg.org För kompletterande information ring Åke Rådberg, 08-698 58 51, 0708-11 58 51. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT01120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT01120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar