Byggandet ökar - men utbudsproblem bromsar uppgången

Report this content
Läs original

Byggandet ökar - men utbudsproblem bromsar uppgången Fortsatt uppgång i bygginvesteringarna i år (5%) och år 2001 (5%). Byggandet alltmer koncentrerat till storstäderna. Bostadsbyggandet ökar, men bromsas av tomtbrist. Offentliga infrastrukturinvesteringar faller rejält. Orderingången rekordhög andra kvartalet i år. Långtidsanalys visar att byggandet fortsätter öka de närmaste fem åren. Detta är några av huvudpunkterna i den konjunkturbedömning (Byggkonjunkturen 3/2000) som Sveriges Byggindustrier i dag publicerade för perioden t o m år 2001. Bostadsbyggandet utvecklas positivt till följd av allt bättre utveckling av hushållens ekonomi och en rekyl på de senaste årens låga byggande. Antalet påbörjade lägenheter stiger från 15 000 under 1999 till 18 000 lägenheter i år och 22 000 lägenheter nästa år. Efterfrågan på nya bostäder är dessvärre än högre i de större städerna, där prisuppgångarna på småhus och bostadsrätter ökat kraftigt. Brist på byggklara tomter, regleringar mm utgör en effektiv broms för en snabbare uppgång i nyproduktionen än den vi räknat med. Ombyggandet av bostäder ökar också de kommande åren, men i långsammare takt än nyproduktionen. Det övriga privata husbyggandet har ökat starkt de senaste åren i takt med uppgången i ekonomin. Även i år räknar vi med en uppgång om 10 procent. Byggvolymerna är nu på sådana nivåer att vi bedömer att ökningstakten stannar vid 2 procent 2001. De stadigt förbättrade offentliga finanserna gynnar det offentliga husbyggandet som vi bedömer ökar i lugn takt om 2 procent i år och nästa år. Industrins byggande har successivt minskat sedan den stora uppgången under 1995 och 1996. Nedgången fortsätter i år, men nästa år räknar vi med att nedgången är över. Anläggningsbyggandet blir sammantaget relativt oförändrat de kommande åren. Det är dock stora skillnader inom sektorn. Det offentliga väg- och järnvägsbyggandet fortsätter att minska, medan det privata byggandet ökar med ca 5 procent per år. Bland annat växer Post- och telesektorn, dit bredbandsutbyggnaden hör, mycket kraftigt. Sysselsättningen i byggbranschen beräknas växa med ungefär 5000 personer per år till ca 235 000 i slutet av prognosperioden. Byggandets utveckling - för tabell, se nästa sida! Byggandets utveckling Procentuell förändring jämfört med föregående år Volym Sektor 1999 Procentuell förändring Mdr kr 1999 2000 2001 Bostäder 32,0 19 10 13 Nybyggnad 16,1 22 18 17 Ombyggnad 15,9 16 3 8 Övriga hus 40,0 5 7 2 Privat 25,3 2 10 2 Offentligt 14,6 10 2 2 Industri 8,2 -4 -5 0 Anläggningar 30,7 -8 -1 2 Privat 16,8 -4 6 5 Offentligt 13,9 -12 -9 -3 Summa 110,9 4 5 5 bygginvesteringar För kompletterande information ring Göran Johansson Grahn 08-698 58 68 eller Ulf Perbo, tel 698 58 62 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00360/bit0002.pdf

Dokument & länkar