Bygger vi dyrt? - en ny rapport från Sveriges Byggindustrier

Läs original

Bygger vi dyrt? - en ny rapport från Sveriges Byggindustrier I en ny rapport från Sveriges Byggindustrier (BI) analyseras bygg- kostnaderna i Sverige. Bakgrunden är att de svenska nyproduktions- kostnaderna för flerbostadshus enligt tillgänglig statistik ökat snabbt de senaste åren och 2001 uppgick till i genomsnitt 19 800 kronor per kvadratmeter. Sammantaget har nyproduktionskostnaderna per kvadratmeter ökat med drygt 75 procent sedan 1995. KPI har under samma period ökat med blygsamma 5 procent. Utifrån detta har flera bedömare talat om en kostnadskris i byggandet. - Debatten om kostnadskrisen i byggsektorn bygger i mångt och mycket på en felaktig och alltför förenklad verklighetsbild, konstaterar Lars Jagrén, chefekonom på Sveriges Byggindustrier. En stor del av kostnadsökningen ligger dessutom utanför byggföretagens kontroll. Inte minst det offentliga har ett mycket stort ansvar både genom markpriserna, liksom genom skatte- och avgiftsnivåerna. - Den bristande överensstämmelsen och kvaliteten på SCB:s statistik, är ett betydande problem, säger Peter Stoltz, prognoschef på Sveriges Byggindustrier. Detta är allvarligt, eftersom denna bristfälliga statistik utgör ett viktigt underlag för politiken. Att förbättra statistiken, inte minst genom en bättre kvalitetsjustering av byggandet, är helt nödvändigt. Följande slutsatser dras i rapporten: · En betydande del av ökningen under de senaste åren förklaras av kostnadsökningar i samband med enstaka större projekt. En genomgång av den regionala statistiken visar att nybyggnadskostnaderna ökat framför allt i Stor-Malmö och Stor-Stockholm, medan kostnaderna ökat måttligt i Stor-Göteborg och knappast alls i Södra Sverige. · De kvalitetskorrigeringar av byggkostnaderna som Statistiska centralbyrån (SCB) gör är mycket osäkra. · De kostnadsposter som ökat snabbast sedan 1995 är materialpriser (18 %), lönekostnader (27 %) samt mark (169 %). Det är speciellt i storstäderna som markkostnaden ökat snabbt. I Stor-Stockholm var ökningen 359 procent mellan 1995-2001. · I ett flerbostadsprojekt svarar lönekostnaderna och material för vardera drygt 20 procent. Markkostnaden och momsen svarar för knappt 20 procent vardera. Byggherrekostnader och övriga kostnader svarar för ca 10 procent vardera. · Svenska byggkostnader är inte höga i ett europeiskt perspektiv. Det är däremot boendekostnaderna. Detta beror dels på höga driftskostnader, dels ett högt skattetryck. · SCB:s statistik över utvecklingen av produktivitet och vinster stämmer inte överens mellan olika statistikgrenar. Kostnadsstatistiken visar att byggkostnaderna ökat snabbare än faktorkostnaderna, dvs. att vinsterna ökat alternativt att produktiviteten sjunkit i branschen. Nationalräkenskaperna visar på det helt motsatta förhållandet, dvs. lägre vinster eller bättre produktivitet. Rapporten finns i sin helhet på www.bygg.org Frågor om rapporten kan ställas till Lars Jagrén, 08-698 58 62, 0708-33 58 68 Peter Stoltz, 08-698 58 67, 0709-25 58 67 Jessica Johansson, ansvarig för bostadsbyggande, 08-698 58 84, 0709-2558 84 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00790/wkr0002.pdf

Dokument & länkar