Mobilnät ger stark byggmarknad

Läs original

Mobilnät ger stark byggmarknad · Fortsatt uppgång i bygginvesteringarna i år (7%) och år 2002 (7%) · Utbyggnaden av mobilnäten ger stora byggvolymer · Bostadsbyggandet ökar, men bromsas av tomtbrist, den långsamma planprocessen, överbeskattningen m m Detta är några av huvudpunkterna i den konjunkturbedömning (Byggkonjunkturen 1/2001) som Sveriges Byggindustrier publicerar i dag för perioden t o m år 2002. De totala bygginvesteringarna växer markant både i år och nästa år. En starkt bidragande orsak till utvecklingen är utbyggnaden av UMTS-näten. Byggvärdet i denna utbyggnad kan beräknas till drygt 10 miljarder kronor. Bostadsbyggandet ökar med ca 10 procent per år. Efterfrågan på nya bostäder är mycket stor i de större städerna, där prisuppgångarna på småhus och bostadsrätter varit kraftiga. Brist på byggklara tomter, bruksvärdesystemet och en ineffektiv planprocess m m utgör emellertid en broms för en snabbare uppgång i nyproduktionen än den vi räknat med. Ombyggandet av bostäder ökar också de kommande åren, men i långsammare takt än nyproduktionen. Den kraftiga överbeskattningen av bostäder fortsätter sammantaget att pressa ner bostadsbyggandet till världens lägsta nivå. Det övriga privata husbyggandet har ökat starkt de senaste åren i takt med uppgången i ekonomin. Även i år räknar vi med att investeringarna ökar med 5 procent. Byggvolymerna är nu på sådana nivåer att de närmar sig toppen. Anläggningsbyggandet växer kraftigt de kommande åren. Utbyggnaden av tredje generationens mobiltelefoni genererar stora byggvolymer de kommande tre åren. Det offentliga väg- och järnvägsbyggandet fortsätter däremot att minska något i år, men nästa år räknar vi med en svag ökning. Sysselsättningen i byggbranschen beräknas med den här prognosen växa med ungefär 7 000 personer per år till närmare 240 000 i slutet av prognosperioden. Byggandets utveckling - för tabell, se nästa sida! Byggandets utveckling Procentuell förändring jämfört med föregående år Volym Sektor 1999 Procentuell förändring Mdr kr 2000 2001 2002 Bostäder 37,1 5 11 10 Nybyggnad 16,0 12 17 17 Ombyggnad 21,1 -1 7 4 Övriga hus 38,9 6 4 1 Privat 23,9 11 5 0 Offentligt 15,0 -3 2 2 Industri 10,4 17 5 0 Anläggningar 30,7 -1 6 14 Privat 16,2 11 11 22 Offentligt 14,5 -13 -1 2 Summa 117,2 5 7 7 bygginvesteringar För kompletterande information ring Göran Johansson Grahn 08-698 58 68 eller Ulf Perbo, tel 698 58 62 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00460/bit0001.pdf

Dokument & länkar