Regional rockad dämpar fallet

Läs original

Ny konjunkturprognos: Regional rockad dämpar fallet Ljusare internationella konjunkturutsikter leder inte till någon märkbar förbättring av byggmarknaden. Detta är en av de viktigaste slutsatserna i den konjunkturprognos som Sveriges Byggindustriers (BI) ekonomer presenterar idag. Stora vakanser i kontorsbestånden och ett fortsatt kärvt ekonomiskt läge i staten och kommunsektorn bromsar återhämtningen. Bedömningen visar också att lågkonjunkturen har drabbat byggmarknaden i Stockholm hårdast. - För byggmarknadens del leder inte de förbättrade konjunkturutsikterna till någon vändning, säger Peter Stoltz, prognoschef på BI. Prognosen har visserligen reviderats upp något sedan i maj, men byggandet fortsätter att minska under 2003 och 2004. Först under 2005 väntas byggmarknaden växa svagt igen. Den utdragna lågkonjunkturen har inneburit en minskad efterfrågan på bl.a. kontor och privata anläggningar. Betydande delar av kontorsbeståndet är outhyrt i dagsläget, vilket gör att det tar tid innan byggandet kommer igång i någon nämnvärd omfattning, även om sysselsättningen förbättras. Det problematiska läget i den offentliga sektorn med växande underskott har slagit hårt mot framförallt kommunsektorns bygginvesteringar. Fortsatt press på de offentliga finanserna, inte minst i kommunsektorn, bedöms leda till fortsatt fallande investeringar. När det gäller väg- och järnvägsbyggen är den framtida utvecklingen osäker då det politiska systemet sänder otydliga signaler om vad som kommer att ske. - Utvecklingen på byggmarknaden är dock regionalt mycket olikartad, fortsätter Peter Stoltz. Nedgången i Stockholm har varit snabbare och djupare än i övriga landet. Bilden är att Skåne och Västra Götaland klarat konjunkturnedgången bättre när det gäller såväl lokal- som bostadsbyggande. I län utanför storstadsregionerna ökar framförallt byggandet av småhus snabbt. Viktiga förklaringar till de regionala skillnaderna är i vilken mån den regionala arbetsmarknaden försvagats under lågkonjunkturen. På byggarbetsmarknaden finns det tydliga tecken på ett fortsatt kärvt läge. Antalet varsel har ökat och antalet nyanmälda lediga platser har fallit snabbt. Arbetslösheten bland byggnadsarbetare har också ökat snabbt. Under årets första åtta månader var den 1,5 procentenheter högre än under samma period i fjol. - Regeringen är otydlig när det gäller förutsättningarna både för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar, kommenterar Lars Jagrén, BI:s chefekonom. Med tanke på att dessa delar är mycket viktiga för att få tillväxt i hela ekonomin är detta allvarligt. Utan en effektiv bostadsmarknad och effektiva transportsystem fungerar inte arbetsmarknaden, och företagens konkurrenskraft minskar. Prognosen bygger på en gradvis återhämtning i USA som via ökad internationell handel drar med sig Europa och Sverige. Återhämtningen är inte oproblematisk och bygger i mångt och mycket på förväntningar. Den svenska återhämtningen drivs framförallt av en gynnsam utveckling av den inhemska efterfrågan. Byggmarknadens utveckling Procentuell förändring i 2002 års priser Mdkr Utfall Prognos Sektor 2002 2002 2003 2004 2005 Bostäder 49 10 1 0 2 Övriga hus 54 3 -12 -8 -1 Industri 9 -16 -5 0 5 Anläggningar 43 -6 7 3 1 Summa 155 1 -2 -2 1 bygginvesteringar Källa: SCB och BI För kompletterande information ring Peter Stoltz, 08-698 58 67, 0709-25 58 67 Lars Jagrén, 08-698 58 62, 0708-33 58 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT00220/wkr0002.pdf

Dokument & länkar