Sveriges Byggindustrier vill tillsätta oberoende kommission för att utforma ett nytt Byggavtal

Läs original

Sveriges Byggindustrier vill tillsätta oberoende kommission för att utforma ett nytt Byggavtal I dag på morgonen utväxlade Sveriges Byggindustrier (BI) och Svenska Byggnadsarbetareförbundet sina yrkanden inför avtalsrörelsen 2001. BI föreslår bl a att parterna tillsätter en oberoende kommission med uppdraget att forma ett helt nytt Byggavtal för byggindustrin. De första överläggningarna mellan BI och Byggnads har just avslutats. Bif finner du BI:s avtalskrav. Vi önskar träffa en samlad överenskommelse som innebär: · Nytt Byggavtal - Parterna ska tillsätta en oberoende kommission med uppgift att före 31 januari 2002 lämna förslag till ett helt nytt tidsenligt Byggavtal. · Förlängning av nuvarande kollektivavtal i 18 månader - BI är beredd att träffa en ren löneuppgörelse med lönekostnadsökningar i nivå med redan träffade kollektivavtal för exportindustrin. · Samarbetsavtal - Parterna ska tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att före 30 september 2001 lämna förslag till ett Samarbetsavtal för byggbranschen med utgångspunkt från Industrins Samarbetsavtal om industriell utveckling och lönebildning. - Det är absolut nödvändigt att genomföra förändringar i dagens ålderdomliga Byggavtal. Våra yrkanden syftar till att skapa ett tidsenligt Byggavtal för kvalitet, produktivitet och moderna medarbetarrelationer. Byggnads yrkanden går i en helt annan riktning och cementerar befintliga strukturer som bl a innebär att ackordstvånget kvarstår. Att parterna har så olika inriktningar kan komma att medföra att avtalsrörelsen i den delen blir mycket svår, säger BI:s VD Bo Antoni. - Däremot tycks förutsättningarna vara goda för en uppgörelse om lönerna. Menar Byggnads verkligen att alla deras yrkanden ligger inom en kostnadsökningsram på 3,8 % på årsbasis så står vi inte långt ifrån varandra, fortsätter Antoni. - En central uppgörelse speglar dock inte lönekostnadsökningarna. Ackordstvånget medför mer än 50 000 lokala löneförhandlingar och löneglidningen på årsbasis, orsakad av dessa förhandlingar, är nu omkring 5 %, avslutar Bo Antoni. För ytterligare information kontakta; Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier 08-698 58 36 0709-25 58 36 Sveriges Byggindustriers yrkanden till Byggnads inför 2001 års avtalsförhandlingar avseende Byggnadsavtalet respektive Anläggningsavtalet 1 Bakgrund Nuvarande kollektivavtal är till innehåll och struktur mycket ålderdomligt. Många regler tillkom redan på 30-talet. Generellt gäller att avtalet är utformat för de förhållanden som rådde under objektsanställningstiden d v s före år 1988. Arbetsgivarparten har under årens lopp successivt försökt förändra avtalets allmänna villkor vilket ofta lett till ytterligare regleringar och svårigheter för medlemmarna på ömse sidor att tillgodogöra sig innehållet. Det finns inte möjlighet att successivt åstadkomma modernisering och förenkling av avtalet. Arbetsgivarparten föreslår därför att överenskommelse träffas om att med rimliga kostnadsökningar, i förhållande till exportindustrin, prolongera nuvarande kollektivavtal. Avsikten är att under avtalsperioden dels partsgemensamt utarbeta ett samarbetsavtal enligt modell från industrin, dels låta utarbeta helt nya allmänna villkor i vilket regler om kompetensutveckling, arbetstidsförkortning och helglön för samtliga helgdagar skall ingå. 2 Avtalsperiod Avtalsperiod: 1 april 2001 - 30 september 2002 3 Samarbetsavtal Parterna tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att med utgångspunkt från Industrins samarbetsavtal utforma förslag till samarbetsavtal inom byggbranschen. Avtalet skall bygga på en partsgemensam syn på byggandets framtida förutsättningar och hur parterna gemensamt bör agera för att medverka till en stabil och uthållig ekonomisk tillväxt i Sverige. Till samarbetsavtalet knyts ett kollektivavtal om förhandlingsordning, som i allt väsentligt skall hämta sitt innehåll från Industrins samarbetsavtal om industriell utveckling och lönebildning. Arbetsgruppens förslag till samarbetsavtal skall föreligga senast den 30 september 2001 med ikraftträdande den 1 november 2001. 4 Avtal om kompetensförsörjning och kompetensutveckling En ny arbetsgrupp tillsätts, för att med utgångspunkt från det av arbetsgivarparten i den tidigare arbetsgruppen utarbetade förslaget till avtal, utforma ett helt nytt utbildningsavtal. Arbetsgruppen skall beakta bland annat de förslag som kommittén för gymnasieskolans utbud av studievägar kan komma att föreslå. Förslaget skall föreligga senast den 30 november 2001 för att kunna träda i kraft under avtalsperioden. 5 Nytt Byggavtal Parterna tillsätter en helt oberoende utomstående kommission med uppgift att utarbeta förslag till tidsenliga regler i Byggavtalets allmänna villkor. Avtalet skall bygga på en modern syn på samarbete inom företagen med de egna medarbetarna vad avser arbetsorganisation, kompetensutveckling, arbetsmiljö, löneformer, arbetstider m m. Utifrån denna helhetssyn på relationerna mellan företag och dess medarbetare, skall avtalet medverka till att utveckla och effektivisera företaget mot ökad produktivitet och lönsamhet, till gagn för såväl företaget som medarbetarna. Därigenom skapas förutsättningar för nyrekrytering, trygghet och utveckling i arbetet jämte en positiv löneutveckling för medarbetarna. Kommissionens förslag skall överlämnas till parterna senast den 31 januari 2002. Detta ger möjlighet att under avtalsperioden behandla förslaget i parternas högsta beslutande organ under första halvåret 2002. 6 Alternativavtal Som underlag för kommissionens arbete med att under den kommande avtalsperioden förändra kollektivavtalet, skall gemensamt av parterna redan under årets avtalsförhandlingar utarbetas ett alternativavtal. Detta alternativavtal skall därefter på försök kunna tillämpas under avtalsperioden, efter överenskommelse inom enskilda företag eller enhet inom företag, med en majoritet av berörda medarbetare. Alternativavtalet skall med utgångspunkt och iakttagande av Utvecklingsavtalets intentioner ge möjlighet att mellan företag och medarbetarna träffa företagsvisa överenskommelser om till exempel månadslön oavsett typ av produktion. 7 Partsgemensamma arbetsgrupper Överenskommelse skall träffas under avtalsförhandlingarna till följd av förslag som utarbetats av partsgemensamma arbetsgrupper sedan föregående avtalsuppgörelse. 8 Anläggningsavtalet Ovanstående yrkanden avser i tillämpliga delar även Anläggningsavtalet. 9 Ytterligare yrkanden Arbetsgivarparten förbehåller sig rätten att återkomma med ytterligare förslag till ändringar och tillägg under avtalsförhandlingarna ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00720/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00720/bit0003.pdf

Dokument & länkar