Trygghet och höga förväntningar viktigt för bra skolresultat

Vellinge, Lomma och Båstad är de tre kommuner i Skåne som får bäst sammanvägt kunskapsresultat i rapporten Öppna jämförelser – Grundskolan 2012. De placerar sig på 3:e, 9:e och 25:e plats av landets 290 kommuner. Rapporten visar att det lönar sig att arbeta målmedvetet med skolan.

– Forskningens resultat om ett aktivt ledarskap och att varje elev ska ges tydliga mål och regelbunden återkoppling tycks slagit rot i många klasser, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

Resultaten från årets Öppna jämförelser visar bland annat att andelen elever som nått målen i alla ämnen är den högsta på tio år. Det genomsnittliga meritvärdet har också ökat. Samtidigt har andelen behöriga till gymnasieskolan sjunkit. En delförklaring till sjunkande behörighet är att allt fler elever inte når målen i matematik.

– Engagerat ledarskap, stöd till rektorerna, höga förväntningar på eleverna, lärare som lär av varandra, stöd till elever med särskilda behov och satsningar på ett bra arbetsklimat. Så jobbar kommuner där eleverna förbättrar sina resultat, säger Håkan Söman.

Det nya temat i årets rapport är Elevernas syn på skolan och undervisningen. 60 000 elever i 122 kommuner i årskurs 5 och 8 har besvarat en enkät och resultatet visar att en stor majoritet har en positiv syn på skolan och undervisningen. Enkätsvaren per kommun presenteras i rapporten.

  • Drygt nio av tio elever är trygga i skolan.
  • Åtta av tio elever upplever höga förväntningar från lärarna
  • Åtta av tio elever upplever att de har tydliga mål och att de får bra återkoppling på sitt skolarbete.
  • Elever i årskurs 5 är generellt mer positiva till skolan jämfört med eleverna i årskurs 8.
  • Det finns inga större skillnader i svaren mellan flickor och pojkar.

– En elev som är trygg, har goda relationer till lärarna, upplever höga förväntningar och ges inflytande får med sig så mycket mer från skolan än rena ämneskunskaper. Det har säkert också stor betydelse när man ska ut på arbetsmarknaden, säger Håkan Sörman.

Fakta:
Sammanlagt har 60 000 elever i 122 kommuner i årskurs 5 och 8 (av totalt ca 190 000 elever i åk 5 och 8 i riket) svarat på frågor om sju olika områden: trygghet, lust att lära, inflytande, kunskap om målen, stöd och hjälp, återkoppling samt höga förväntningar.
Det omfattande underlaget ger en bra bild av hur det ser ut i de deltagande kommunerna. Urvalet är dock inte slumpmässigt, varför det inte säkert kan ge en generell bild för hela riket.

Läs hela rapporten, topp 20-listan och ladda ned resultattabeller på SKL:s hemsida

För kommentarer: Håkan Sörman, vd, tfn presstjänsten: 08-452 71 01

För sakupplysningar: Hanna Åkesson, utredare, avdelningen för lärande och arbetsmarknad,
tfn 08-452 76 72, mobil 072-734 26 02, hanna.akesson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

 

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar