Aktieägarbrev

Under slutet av november stärkte Svithoid Tankers AB (publ) sin kapitalbas ytterligare genom en riktad emission om ca 12 Mkr till ett tiotal investerare, däribland Taurus Petroleum Development AB (publ) och det Åländska sjöförsäkringsbolaget Alandia. På sikt innebär detta också att antalet aktieägare i Svithoid Tankers AB (publ) kommer att öka väsentligt från dagens nivå om ca 700 till över 3 000, då enligt överenskommelse Taurus Petroleum senare skall vidaredistribuera aktierna i Svithoid Tankers AB (publ) till sina ca 2 500 aktieägare. Vidare har vi i början av december tecknat avtal med varvet som innebär att Svithoid Tankers AB (publ) nu disponerar ytterligare två optioner. De förbättringar som genomförts för att stärka fartygens kommersiella prestanda har medfört extra ritningsarbete vilket medfört att ”steel cut” flyttats fram en månad, från november till nu i december, dock endast för det första fartyget. Vi har därför accepterat att leverans av första fartyget sker i januari 2006 istället för som ursprungligen planerat, november 2005. Det är i samband med detta som avtal tecknats med varvet om att erhålla ytterligare två optioner. Svithoid Tankers AB (publ) disponerar således totalt fyra optioner avseende systerfartyg till de två fartyg som nu är under byggnation. Dessa nu tillkommande optioner, d v s option 5 och 6, har endast ett marginellt högre pris än det som gäller för de två första fartygen under byggnation. Av de förbättringar som nu görs mot ursprungsplanen kan främst nämnas (1) vi sätter in en mera kraftfull motor än tidigare projekterat, 2050 Kwh mot 1850 Kwh, för att därigenom ytterligare förbättra fartygens prestanda. Dessutom har vi valt att (2) installera Inert Gas System (IGS) på fartygen. Endast ett fåtal produkttankfartyg under 10 000 dwt är idag utrustade med IGS. Systemet i sig är inte tekniskt komplicerat, men kräver däremot en hel del utrymme. Orsaken till att vi valt att installera IGS är att ett antal incidenter inträffat ombord på mindre produkt- och kemikalietankfartyg vilket medfört att röster nu höjs på krav på IGS, även på mindre produkt- och kemikalietankfartyg, men inget är idag beslutat. Ett flertal oljebolag har även framfört att de framöver kommer att premiera, och på sikt kräva, IGS även för mindre produkttankers. Pressen på äldre fartyg ökar således och dessa fartyg kommer antingen tvingas lämna marknaden eller byggas om till dryga kostnader. Våra fartyg blir därför bland de första produkttankfartygen i sin storlek som är utrustade med IGS. (3) Vi förbereder fartygen för framtida installation av katalysator. Detta krävs inte idag, men vissa länder ger rabatt vid hamnanlöp för fartyg med katalysator, bl a Sverige och trenden torde vara att allt fler länder inför liknande rabatter. Att installera katalysator i efterhand, om inte fartyget är förberett, är mycket kostsamt. Avslutningsvis, bifogar jag en s k Time Charter description, d v s en ”standardiserad” presentation, av MT Vedrey Tora såsom hon tekniskt presenteras för skeppsmäklare och oljebolag i hopp om att detta kan vara av intresse. Med en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År Fredrik Nygren Verkställande direktör Svithoid Tankers AB (publ) PS/ Tänk på att hjälpa oss fortsätta ge aktieägarinformation på ett kostnadseffektivt sätt genom att maila Din e-post adress till info@svithoidtankers.com Tack för Din medverkan att spara tid, pengar (och miljö)!

Om oss

Svithoid Tankers AB (publ) bedriver rederiverksamhet med produkt- och kemikalietankfartyg upp till 10.000 dwt. Vi äger och opererar högklassigt modernt tonnage som alltid skall uppfylla de senaste miljö- och säkerhetskraven.Våra fartyg skall framförallt sysselsättas på långa kontrakt till industriella kunder. Kontrakten ska alltid uppfylla våra krav på avkastning och kassaflöden

Dokument & länkar