Delårsrapport per 30 juni 2004

• Pågående nybyggnadsprojekt följer väl utsatt tidsplan med leverans av första fartyget i november 2005 respektive juni 2006. • Emissioner har stärkt bolagets eget kapital med ca 8,3 Mkr • Nettoresultat per aktie för sex månadersperioden uppgår till 0,1 kr. • Eget kapital per aktie uppgick per den 30 juni till 15,5 kr per aktie.*) • Soliditeten uppgick till 90 % per den 30 juni. *) Ej justerat för marknadsvärdering av tillgångar

Verksamheten Under perioden har bolaget förvärvat ett pågående nybyggnadsprojekt som avser två redan kontrakterade produkttankers, båda med säkrad långsiktig sysselsättning. Nybyggnadsprojektet omfattar två produkttankers om 3.400 dwt vardera, med leverans i november 2005 respektive i juni 2006. Fartygen kommer att sysselsättas på kontrakt (Time Charter) till det Brittiska rederiet F.T Everard & Sons Ltd, idag ledande på distribution av oljeprodukter runt de Brittiska öarna. Kontrakten innebär att fartygen har garanterad och lönsam sysselsättning till fasta priser från leverans och 7 år framåt. De två optioner som finns inom nuvarande nybyggnadsprojekt har i sig ett värde som kan utvecklas i en positiv riktning för Svithoid. Marknaden En generellt sett god sjöfartskonjunktur, i synnerhet för tankmarknaden, bidrar till fortsatt god orderingång hos varven. Nybyggnadspriser har därför fortsatt att stiga. Finansiering Emissioner har genomförts under andra kvartalet till kurs 15 kr. Sammanlagt har bolagets eget kapital därigenom stärkts med 8,3 Mkr. Bolagets tidigare riskkapitalportfölj överläts under våren 2004 till Vita Nova Ventures AB mot likvid i nya aktier i Vita Nova. Vita Nova är ett nytt aktivt investmentbolag för framförallt onoterade bolag. Svithoid Tankers ägde per den siste juni ca 30 % av Vita Nova som noterades på Aktietorget den 10 juni 2004. Efter rapportperiodens utgång har ca halva detta innehav avyttrats till en aktiekurs som överstiger Svithoid Tankers bokförda värde. Investeringar Sammanlagt har 6,3 Mkr investerats i pågående nybyggnadsprojekt under andra kvartalet. Resultat Resultat före skatt för första halvåret 2004 uppgår till 0,1 Mkr, motsvarande 0,1 kr per aktie. För andra kvartalet 2004 uppgår resultatet till -0,2 Mkr, motsvarande ett resultat per aktie om -0,2 kr. Resultatet har framförallt genererats av en aktiv kapitalförvaltning. Eget kapital Eget kapital uppgick per den 30 juni 2004 till ca 15,5 Mkr motsvarande 15,5 kr per aktie jämfört med 16.2 kr per aktie vid årsskiftet. Likviditet Likvida medel, inklusive kortfristiga placering, uppgick per den 30 juni 2004 till ca 3,6 Mkr jämfört med 0,7 Mkr vid årsskiftet. Personal Bolaget har under perioden inte haft några anställda. Verksamheten har hanterats av verkställande direktören på konsultbasis, med bistånd av styrelsen. Aktien Aktien handlas sedan den 1 juli 2004 på Aktietorget. Aktien har under året handlats som högst för 23 kr och lägst 11 kr. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Under juli månad genomfördes tanktester, det vill säga modelltester av Svithoid Tankers AB (publ) produkttanker (LMG 34) i skala 1:20. Testerna genomfördes vid Danish Maritime Institutes anläggning utanför Köpenhamn. Nästa viktiga hållpunkt är nu kölsträckning av det första fartyget, vilket planeras ske i november. Projektet följer således väl fastlagd tidsplan med leverans av det första fartyget i november 2005 och av det andra fartyget i juni 2006. Avtal har ingåtts om att avyttra 28 miljoner aktier i Vita Nova Ventures AB (publ), motsvarande ca 15 % av kapital och röster i bolaget. Efter denna försäljning uppgår Svithoid Tankers kvarvarande aktieinnehav i Vita Nova Ventures AB (publ) till ca 27 miljoner aktier, motsvarande ca 14 % av kapital och röster. Försäljningen innebär ett likviditetstillskott om ca 1,7 miljoner kronor och ger ett positivt resultat. Denna bokslutkommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporteringstidpunkter; Delårsrapport för kvartal 3, 2004 – 28 oktober 2004 Bokslutskommuniké för 2004 – februari 2005 Stockholm den 19 augusti 2004 Styrelsen

Om oss

Svithoid Tankers AB (publ) bedriver rederiverksamhet med produkt- och kemikalietankfartyg upp till 10.000 dwt. Vi äger och opererar högklassigt modernt tonnage som alltid skall uppfylla de senaste miljö- och säkerhetskraven.Våra fartyg skall framförallt sysselsättas på långa kontrakt till industriella kunder. Kontrakten ska alltid uppfylla våra krav på avkastning och kassaflöden

Dokument & länkar